Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00356059/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525966300186

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 6/8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-627

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Zoliborz.WZP@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zoliborz.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00dcd213-359e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000640/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługi ochrony

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji
elektronicznej z wykorzystaniem Systemu Zakupowego Miasta Stołecznego Warszawy. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne. 1)Aby złożyć ofertę w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rejestracji w Systemie Zakupowym Miasta Stołecznego Warszawy dostępnym pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
System Zakupowy Miasta Stołecznego Warszawy jest zintegrowany z platformą OnePlace Operatora Systemu. Zamawiający informuje, że przy pierwszym logowaniu się Wykonawców do Sytemu, konieczne jest przejście przez ścieżkę rejestracji do strefy dostawców OnePlace. Rejestracja Wykonawcy w Systemie następuje automatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. Zamawiający zaleca dokonanie rejestracji bez zbędnej zwłoki ponieważ proces weryfikacji Wykonawcy może potrwać do 2 dni roboczych.
2)Szczegółowe informacje dotyczące sposobu rejestracji i logowania do Systemu, znajdują się Instrukcjach dla Wykonawcy na stronie internetowej prowadzonego postępowania w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=umw&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
3)Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Systemu Wykonawca uzyska dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie wniosków, ofert i zadawanie pytań w postępowaniu. Komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym będzie odbywała się za pomocą funkcjonalności Systemu. System umożliwia między innymi dokonywanie czynności złożenia oferty, wycofania oferty, złożenia pytań itd. 4)Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomienia, dokumentu elektronicznego, oświadczenia lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, przyjmuje się datę przekazania (złożenia) w Systemie Zakupowym Miasta Stołecznego Warszawy do Zamawiającego. Moment złożenia oferty następuje wraz z zakończeniem procesu składania, tj. po kliknięciu przycisku „Złóż wniosek”/”Złóż ofertę”, elektronicznym podpisaniu formularza wniosku/oferty i wyświetleniu przez system komunikatu „Oferta złożona poprawnie”. W sekcji „Podsumowanie” na formularzu ofertowym wyświetli się dokładna data i godzina złożenia wniosku/oferty w polu „Data”.
5)Kodowanie i czas odbioru danych: a) plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest
dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; b) oznaczenie czasu odbioru danych przez System stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
6)Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy: a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer; b)komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
c)zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome lub MS Edge;
d)zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Szczegółowe informacje wskazane są w Instrukcjach dla Wykonawcy dostępnych na stronie internetowej prowadzonego postępowania w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem:
https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=umw&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że w związku ze stosowaniem procedury przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przetwarza dane osobowe przekazane przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dane osobowe, które
znalazły się w posiadaniu Zamawiającego w wyniku prowadzenia postępowania są przetwarzane w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem
postępowania, realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją obowiązków ustawowych określonych w obowiązujących przepisach prawa.3.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego będzie zobowiązany do przekazania
Zamawiającemu danych osobowych osób, które zostaną
wskazane do wykonania czynności związanych z realizacją umowy oraz danych kontaktowych umożliwiających wypełnienie przez Zamawiającego obowiązku
informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: a)
prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO; b) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp informuję, że: a) skorzystanie przez osobę ,której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp; b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-XVIII-WZP.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 857775,61 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 657775,61 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w tym usługi fizycznej ochrony osób i mienia oraz ochrona w sieci monitoringu.
1) Ochrona stacjonarna
Siedziba Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. J. Słowackiego 6/8 Warszawa
- 2 pracowników ochrony we wszystkie dni robocze w godz. 7.00 - 19.00
- 1 pracownik ochrony w dni robocze w godz. 19.00 – 7.00, w dni wolne od pracy oraz święta.
Usługa całodobowej ochrony fizycznej oraz za pomocą systemów monitorujących - systemu sygnalizacji pożaru (p-poż), systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemu kontroli dostępu (SKD) i systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) w obiekcie Urzędu Dzielnicy Żoliborz, polegająca na:
• zapewnieniu bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach obiektu Urzędu Dzielnicy Żoliborz
• ochronie całodobowej przez jednego pracownika ochrony, a w godzinach pracy Urzędu przez dwóch pracowników ochrony, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, przed dostępem do nich osób nieuprawnionych
• ochronie mienia Urzędu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem
• zapobieganiu zakłóceniom porządku na terenie Urzędu oraz powiadamianiu Naczelnika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego dla Dzielnicy Żoliborz o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku
• niezwłocznym powiadamianiu organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie Urzędu i zabezpieczeniu miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania
• kontroli ruchu osobowego poza godzinami pracy Urzędu oraz ruchu materiałowego
• prowadzeniu wymaganej dokumentacji ochronnej
• w uzasadnionych przypadkach wezwaniu Grupy Interwencyjnej. Procedura działania Grupy Interwencyjnej stanowi Załącznik nr 12 do Umowy.

2) Monitoring lokalu Urzędu Dzielnicy Żoliborz
ul. Gdańska 4
Monitorowanie obiektu za pomocą systemu antywłamaniowego. W przypadku wyemitowania sygnału z systemu przyjazd Grupy Interwencyjnej. W razie potrzeby interwencja Grupy Interwencyjnej.
3) Monitorowanie alarmów
• Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transmisji sygnału alarmowego do centrali wykonawcy lub podwykonawcy, niezbędnego do jego powiadamiania o zagrożeniu. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia obiektów w nadajniki i urządzenia umożliwiające transmisję nadanego sygnału alarmowego oraz zapewnienie przyjazdu Grupy Interwencyjnej w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Grupa Interwencyjna musi posiadać zdolność do natychmiastowej zdecydowanej reakcji z użyciem środków przymusu bezpośredniego, które mogą być użyte zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w oddzielnych przepisach
• Wykonawca lub podwykonawca musi posiadać w swoim zasobie zmotoryzowaną dwuosobową Grupę Interwencyjną, która przyjeżdżać będzie do obiektów Urzędu wymienionych w ust. 1. na każdy wyemitowany sygnał alarmowy w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Wyposażenie pracowników Grupy Interwencyjnej jak i jej skład osobowy określony jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.
• Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania nie rzadziej niż raz na trzy miesiące przeglądu nadajników sygnałów alarmowych. Protokół z przeglądu powinien być dostarczony Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia przeglądu
• W przypadku awarii nadajnika sygnałów alarmowych Wykonawca ma obowiązek jego niezwłocznego naprawienia (lecz nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych) lub wprowadzenia innych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo w obiektach. Niewprowadzenie tych środków skutkuje karą umowną, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 6 umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na postawie art. 305 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 200.000,00 złotych netto. W ramach zamówień planuje się udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, które przewidziane są w zakresie podstawowym.
Powyższe zamówienie udzielone zostanie na warunkach nie gorszych od warunków zamówienia podstawowego.
Nie należy wliczać do ceny ofertowej niniejszego zamówienia podstawowego usług opisanych powyżej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XV SWZ;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 1-4 ustawy PZP, dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.: posiada aktualną koncesję na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wystarczy, jeżeli co najmniej jeden z nich posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
a) posiada doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na wykonywaniu usług ochrony fizycznej obiektów użyteczności publicznej w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy, o wartości minimum 350 000,- zł brutto (każde zamówienie).
Pod pojęciem „zamówienie” należy rozumieć realizację jednej umowy z jednym Zamawiającym.
Wykonawca wykaże się realizacją zamówień z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się okresowo lub ciągłe zamawiający będzie brał pod uwagę nie tylko zamówienia wykonane (zakończone), ale również wykonywane (w trakcie realizacji). W takiej sytuacji część zamówienia faktycznie wykonana musi spełniać postawiony przez zamawiającego warunek;

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wspólnie.
b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 6 pracowników wpisanych na listę pracowników kwalifikowanych ochrony fizycznej, w tym co najmniej 6 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wystarczy, jeżeli warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia spełni ten z Wykonawców, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP odnośnie do zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowe dokumenty składa osobno każdy Wykonawca.
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podmiotów udostępniających zasoby na warunkach

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy aktualnej koncesji na wykonywanie usług ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji.
b) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy:
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien dotyczyć usług faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również faktycznie przez niego wykonywanych.
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale XVII ust. 1 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy PZP – na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
3) Oświadczenie Konsorcjantów, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 6 SWZ (jeśli dotyczy) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania albo do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (np. wydruk z KRS lub CEIDG lub innego właściwego dokumentu);
5) formularz cenowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4-5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (Oświadczenie Konsorcjantów), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy PZP składane jest przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy, jeżeli zmiany wynikają z:
1) powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ogłoszonych po dniu zawarcia umowy, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy w celu dostosowania postanowień umowy do obowiązujących przepisów,
2) zaistnienia po zawarciu umowy przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
a) o charakterze niezależnym od stron,
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
d) której nie można przypisać drugiej stronie.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie każdą sytuację nadzwyczajną, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, wypadki, stany nadzwyczajne, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, stan epidemii, pandemii, skutki wynikłe z załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenie.
3) konieczności zmiany grafiku służby ochrony oraz sposobu rozliczenia za wykonane usługi w przypadku dostosowania zakresu usługi do faktycznych potrzeb Zamawiającego spowodowanych okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
4) konieczności dostosowania warunków Umowy w konsekwencji zmiany wprowadzonej na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp, których łączna wartość jest niższa niż 10 % wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy
5) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy,
6) zmiany sposobu dostarczania faktur Zamawiającemu z powodu zmian regulacji wewnętrznych lub zmian organizacyjnych Zamawiającego lub Wykonawcy
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zrzeka się wobec Zamawiającego dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy z powyższego tytułu.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Systemu Zakupowego Miasta Stołecznego Warszawy dostępnego pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

Zobacz inne

Prawo