Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00356064/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Miejska Kraków

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku przy al. Modrzewiowej 25
zgodnie z projektem zamawiającego w ramach pierwszego wyposażenia
budynku przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kraków

1.2.) Oddział zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554353

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Józefińska 14

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-529

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: do@mops.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.krakow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356064

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00327851/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00020333/08/P

Po zmianie:
2022/BZP 00020333/09/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Wadium:
1) przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie:
a) 520,00zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych 00/100) w terminie do dnia 22 września 2022 roku, do godz. 08:00 – dotyczy części I zamówienia,
b) 960,00zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) w terminie do dnia 22 września 2022 roku, do godz. 08:00 – dotyczy części II zamówienia,
c) 607,00zł (słownie: sześćset siedem złotych 00/100) w terminie do dnia 22 września 2022 roku, do godz. 08:00 – dotyczy części III zamówienia.
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.
3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek depozytowy zamawiającego, prowadzony w Banku PKO BP Oddział w Krakowie o numerze następującym: 12 1020 2892 0000 5302 0589 9341. Wykonawca zobowiązany jest podać w tytule przelewu swój numer NIP oraz numer postępowania. W przypadku wnoszenia wadium na rzecz wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego wykonawcy wnoszone jest wadium.
4) Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie zaksięgowanie ich przez bank prowadzący rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

Po zmianie:
1. Wadium:
1) przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie:
a) 520,00zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych 00/100) w terminie do dnia 23 września 2022 roku, do godz. 08:00 – dotyczy części I zamówienia,
b) 960,00zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) w terminie do dnia 23 września 2022 roku, do godz. 08:00 – dotyczy części II zamówienia,
c) 607,00zł (słownie: sześćset siedem złotych 00/100) w terminie do dnia 23 września 2022 roku, do godz. 08:00 – dotyczy części III zamówienia.
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.
3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek depozytowy zamawiającego, prowadzony w Banku PKO BP Oddział w Krakowie o numerze następującym: 12 1020 2892 0000 5302 0589 9341. Wykonawca zobowiązany jest podać w tytule przelewu swój numer NIP oraz numer postępowania. W przypadku wnoszenia wadium na rzecz wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego wykonawcy wnoszone jest wadium.
4) Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie zaksięgowanie ich przez bank prowadzący rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-22 08:00

Po zmianie:
2022-09-23 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-22 08:00

Po zmianie:
2022-09-23 08:00

Zobacz inne

Prawo