Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Strzyżewice, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00356134/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Strzyżewice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg wewnętrznych w Piotrowicach na działkach nr ewid. 239, 240/42, oraz 240/36 – odcinki B i C

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzyżewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019862

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzyżewice 109

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-107

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48815666025

1.5.8.) Numer faksu: +48815666025

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@strzyzewice.lubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg wewnętrznych w Piotrowicach na działkach nr ewid. 239, 240/42, oraz 240/36 – odcinki B i C

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4861106b-38da-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356134

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027445/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników Piotrowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=489&p1=szczegoly&p2=82066

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata: Urząd Gminy w Strzyżewicach, identyfikator adresata: /b38d7si9kt/skrzynka ESP) oraz poczty elektronicznej: gmina@strzyzewice.lubelskie.pl.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) Pani Justyna Pruś, tel. 81 56 69 605 email inwestycje@strzyzewice.lubelskie.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania,oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: gmina@strzyzewice.lubelskie.pl lub inwestycje@strzyzewice.lubelskie.pl
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY STRZYŻEWICE;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@strzyzewice.lubelskie.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Piotrowicach na działkach nr ewid. 239, 240/42 oraz 240/36 – odcinki B i C”.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KRRII.271.1.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji „Przebudowa dróg wewnętrznych w Piotrowicach na działkach nr ewid. 239, 240/42 oraz 240/36 – odcinki B i C”
Do wykonania są następujące roboty na odcinkach B i C – wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości od 3,5 m do 5 m, wraz z wymianą krawężników i dojściami do posesji i regulacją zjazdu.
Szczegółowy zakres, wymagania oraz warunki wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem określone zostały w projekcie wykonawczym, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do niniejszej SWZ.

Do obowiązków wykonawcy w ramach zadania i ceny ofertowej należy:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych niniejszą umową warunkach oraz z należytą starannością i w terminach umownych;
2) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wbudowywanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót;
3) przedłożenie przed podpisaniem umowy kopii uprawnień kierownika budowy w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania równoważne do wyżej wskazanych.
4) zapewnienie właściwego oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy;
5) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
6) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy;
7) zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzenia przedmiotowych robót;
8) dbałość o środowisko naturalne, w tym by odpady, emisje i zanieczyszczenia z terenu budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwie najmniejsze i nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm oraz nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego;
9) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;
10) naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego – w uzgodnieniu z ich administratorami;
11) do obowiązków wykonawcy należy wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma prawo żądać aktualnej inwentaryzacji na każdym etapie realizacji robót. Zatwierdzone inwentaryzacje należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej zapisanej w formie edytowalnej.
12) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
13) opracowanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru
14) czynny udział w odbiorach.
15) Wykonawca dostarczy przed odbiorem:
- uzupełnione dzienniki budowy
- certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały ,
- kosztorysy powykonawcze
- inwentaryzacje powykonawcze.

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia oraz co najmniej 36 miesięcznej rękojmi.

Do wykonania robót mogą być użyte wyłącznie materiały i urządzenia odpowiadające następującym wymogom:
a) oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polski Norm, z europejską aprobatą techniczną EAT lub krajową specyfikacją techniczną państw członkowskich UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
c) dla których producenci wystawili deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami.
d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, z zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta lub wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.

Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczeń załączony przedmiar należy traktować informacyjnie, Wykonawca winien wycenić cały zakres prac wymieniony w dokumentacji przetargowej zasygnalizowany w przedmiarach robót. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia w związku z tym zaleca się, aby wykonawca szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.
Warunki gwarancyjne
Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach:
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na minimum 36 miesięcy od daty ostatecznego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.
2. Gwarancja jakości musi obejmować zarówno jakość wykonanych robót jak i jakość zastosowanych materiałów, surowców i urządzeń.
3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie uczestniczyć w gwarancyjnych przeglądach okresowych oraz w odbiorze ostatecznym.
4. Początek biegu okresu rękojmi i gwarancji liczone jest od daty bezusterkowego odbioru przez zamawiającego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót.
5. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem usunąć w okresie gwarancji i rękojmi stwierdzone wady przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
6. Wykonawca udziela gwarancji na całość przedmiotu umowy tj. także za roboty wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
Przedmiar robót został dołączony do SWZ wyłącznie pomocniczo i nie może stanowić jedynej podstawy wyceny oferty, co oznacza, że przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca nie może powoływać się na braki (ilościowe, rodzajowe) w przedmiarze robót i na tej podstawie żądać dodatkowej zapłaty za roboty konieczne do wykonania, których nie przewidywał przedmiar robót. Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia roboty zapewniające właściwe i efektywne jego funkcjonowanie.
W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty. Zamawiający oczekuje wykonania w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia wszystkich robót koniecznych dla prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności w sytuacji, gdy w którymkolwiek z dokumentów przetargowych roboty te zostały przewidziane lub ich wykonanie wynika z przyjętej technologii albo z innych powodów jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.
Wymagania dotyczące robót
1) Wszystkie roboty budowlane winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP, P.poż.
2) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia, oraz wymogami niniejszej specyfikacji.
Wymagania dotyczące materiałów
1) Użyte materiały muszą odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz dokumentacji projektowej.
2) Na każde żądanie inspektora nadzoru przed wbudowaniem materiałów Wykonawca obowiązany jest okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
3) Atesty i świadectwa zgodności z aprobatą lub normą wbudowanych materiałów należy dołączyć do operatu powykonawczego w dniu odbioru inwestycji.
Wymagania stawiane Wykonawcy
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za bieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia.
4) W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych przeglądach oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek.
5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP.
6) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.
7) Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych.
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
Zamówienie nie jest objęte dynamicznym systemem zakupów.
Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych. Każda oferta będzie oceniana
w skali 100,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający stawia warunek dotyczący dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia tj.: Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia dysponuje minimum:
- 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania równoważne do wyżej wskazanych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
a) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy prawa wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zwartych w świadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie postaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
d) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa powyżej w pkt. a, b i c składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
e) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających
zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, których mowa w pkt.
b i c dotyczących tych podmiotów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
o których mowa w pkt. b, składa się dokument lub dokumenty równoważne wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, ze nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, a nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, przy czym dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
a) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo takie powinno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14.02.1991 – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem mocodawcy.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaką część dostaw wykonają poszczególni wykonawcy.
3) Oświadczenia (załącznik nr 2 do SWZ) i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w dziale 15 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach:
Zmiany umowy w zakresie terminów realizacji zadania objętego przedmiotem umowy:
1) Wystąpienia siły wyższej w rozumieniu niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.
Wyrażenie „siła wyższa” oznacza takie działania jak: epidemia, wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej,
zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, na które Strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć, nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranności. W razie wystąpienia siły wyższej Strony mogą rozwiązać umowę bez stosowania kar i odszkodowań w niej przewidzianych.
2) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, np. długotrwałe, ciągłe opady deszczu lub śniegu, powodujące ze względów technologicznych wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych prac stanowiących przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 7 następujących po sobie dni kalendarzowych, potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru – przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie
Zmiany sposobu spełnienia świadczenia są dopuszczalne w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
1) Zmiany w zakresie doboru poszczególnych materiałów, urządzeń wynikające z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności Zamawiającego
2) Wystąpienie robót dodatkowych, zaniechanych, zamiennych – potwierdzone stosownymi protokołami konieczności, zmiana wynagrodzenia i terminu.
Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
1) Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ
2) Zmiana wysokości wynagrodzenia, terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy
3) Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy
4) Zmiana zakresu świadczenia, terminów realizacji umowy, płatności w zakresie ściśle związanym ze zmianami przepisów prawa jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron
5) Zmiana terminu wykonania umowy, zmiana ilości płatności jeżeli wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności
6) W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mają wpływ na termin, ilość płatności lub/i należyte wykonanie przedmiotu umowy.
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Postanowienia te nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty udostępnionego na miniPortalu oraz dostępnego na ePUAP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Zobacz inne

Prawo