Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Jasło, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00356186/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
w sezonie zimowym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370446723

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 18

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 443 51 40

1.5.8.) Numer faksu: 13 446 28 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzdjaslo@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiat.jaslo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
w sezonie zimowym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84a245c5-38d5-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356186

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019338/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pzd.powiat.jaslo.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdjaslo.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy
zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub
https://pzdjaslo.eb2b.com.pl/, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie
Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin
Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms
lub https://pzdjaslo.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions ).
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie
rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki
korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
7. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze
postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi
odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na
Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na
Platformie;
2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania
do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może
potrwać do 24h (8h roboczych).
3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy.
Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie
akceptowane przez Platformę;
4) w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania
(SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i
wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać
polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
5) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie
postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający
kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.
8. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel
IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersje,
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 11.0.
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat
Reader dla plików w formacie .pdf).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, ul. Rynek 18,
38-200 Jasło reprezentowany przez Dyrektora, kontakt do inspektora Ochrony danych osobowych:
iod@pzd.powiat.jaslo.pl.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w trybie podstawowym
z możliwością przeprowadzenia negocjacji;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Okres przechowywania
Pani/ Pana danych osobowych może ulec wydłużeniu ze względu na stosowanie przepisów
szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: T.2e.261.1.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR I
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1826R Święcany – gr. wojew. – Czermna
b) 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny
c) 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów
d) 1829R Jareniówka – Jabłonica - gr. wojew. – Czermna
e) 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn
f) 1832R Bączal – Skołyszyn
g) 1833R Lipnica Górna – Wróblowa
o łącznej długości 36,227 km

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.
2) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert, stosując poniższe zasady:
a) Kryterium I: Cena oferty
Cena oferty, która będzie porównywana i dla której będą wyliczane punkty to suma składników ceny za
poszczególne usługi tj.:
1) praca nośnika z piaskarką (zwalczanie śliskości) – 25 %
2) praca nośnika z pługiem (odśnieżanie) – 15 %
3) praca zestawu (odśnieżanie + zwalczanie śliskości) – 60 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną
według poniższej formuły:
C – ilość punktów =
najniższa oferowana cena brutto x 60
cena brutto oferty ocenianej
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.
b) Kryterium II: Ładowność posypywarki
Sposób przyznania punktów w Kryterium
Maksymalna ilość punktów według kryterium ładowność posypywarki zostanie wyliczona na podstawie
poniższej tabelki
Ładowność posypywarki Liczba punktów
Posypywarka o ład. pow. 5 T do 7 T 20
Posypywarka o ład. pow. 7 T 40
Całkowita liczba punktów jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:
Ko = C + łp
gdzie:
C- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
łp- liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium: ładowność posypywarki
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ładowność posypywarki

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR II
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1860R Trzcinica – Jareniówka
b) 1861R Droga przez wieś Przysieki
c) 1863R Skołyszyn – Harklowa – gr. wojew. – Wójtowa – Lipinki
d) 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola- Przysieki
e) 1865R Kunowa – Harklowa
f) 1866R Harklowa – gr. wojew. – Pagorzyna
g) 1867R Harklowa – Osobnica
h) 1869R Osobnica – Pagórek
i) 1870R Lipinki – Pagorzyna – gr. wojew. – Radość
o łącznej długości 32, 112 km

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.
2) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert, stosując poniższe zasady:
a) Kryterium I: Cena oferty
Cena oferty, która będzie porównywana i dla której będą wyliczane punkty to suma składników ceny za
poszczególne usługi tj.:
1) praca nośnika z piaskarką (zwalczanie śliskości) – 25 %
2) praca nośnika z pługiem (odśnieżanie) – 15 %
3) praca zestawu (odśnieżanie + zwalczanie śliskości) – 60 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną
według poniższej formuły:
C – ilość punktów =
najniższa oferowana cena brutto x 60
cena brutto oferty ocenianej
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.
b) Kryterium II: Ładowność posypywarki
Sposób przyznania punktów w Kryterium
Maksymalna ilość punktów według kryterium ładowność posypywarki zostanie wyliczona na podstawie
poniższej tabelki
Ładowność posypywarki Liczba punktów
Posypywarka o ład. pow. 5 T do 7 T 20
Posypywarka o ład. pow. 7 T 40
Całkowita liczba punktów jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:
Ko = C + łp
gdzie:
C- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
łp- liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium: ładowność posypywarki
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ładowność posypywarki

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR III
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin
b) 1871R Jasło – Brzyście – Osobnica
c) 1873R Osobnica – Dębowiec
d) 1875R Józefów – Duląbka
e) 1876R Duląbka – Cieklin
f) 1877R Cieklin – Wola Cieklińska
o łącznej długości 29,386 km

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.
2) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert, stosując poniższe zasady:
a) Kryterium I: Cena oferty
Cena oferty, która będzie porównywana i dla której będą wyliczane punkty to suma składników ceny za
poszczególne usługi tj.:
1) praca nośnika z piaskarką (zwalczanie śliskości) – 25 %
2) praca nośnika z pługiem (odśnieżanie) – 15 %
3) praca zestawu (odśnieżanie + zwalczanie śliskości) – 60 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną
według poniższej formuły:
C – ilość punktów =
najniższa oferowana cena brutto x 60
cena brutto oferty ocenianej
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.
b) Kryterium II: Ładowność posypywarki
Sposób przyznania punktów w Kryterium
Maksymalna ilość punktów według kryterium ładowność posypywarki zostanie wyliczona na podstawie
poniższej tabelki
Ładowność posypywarki Liczba punktów
Posypywarka o ład. pow. 5 T do 7 T 20
Posypywarka o ład. pow. 7 T 40
Całkowita liczba punktów jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:
Ko = C + łp
gdzie:
C- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
łp- liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium: ładowność posypywarki
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ładowność posypywarki

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR IV
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz
b) 1874R Dębowiec – Kopaniny
c) 1882R Droga przez wieś Dębowiec
d) 1883R Dębowiec – Zarzecze
e) 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże
f) 1879R Zawadka Osiecka - Pielgrzymka
g) 1880R Załęże - Wola Dębowiecka - Dębowiec
h) 1881R Dębowiec – Załęże - Osiek Jasielski
o łącznej długości 38,850 km

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.
2) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert, stosując poniższe zasady:
a) Kryterium I: Cena oferty
Cena oferty, która będzie porównywana i dla której będą wyliczane punkty to suma składników ceny za
poszczególne usługi tj.:
1) praca nośnika z piaskarką (zwalczanie śliskości) – 25 %
2) praca nośnika z pługiem (odśnieżanie) – 15 %
3) praca zestawu (odśnieżanie + zwalczanie śliskości) – 60 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną
według poniższej formuły:
C – ilość punktów =
najniższa oferowana cena brutto x 60
cena brutto oferty ocenianej
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.
b) Kryterium II: Ładowność posypywarki
Sposób przyznania punktów w Kryterium
Maksymalna ilość punktów według kryterium ładowność posypywarki zostanie wyliczona na podstawie
poniższej tabelki
Ładowność posypywarki Liczba punktów
Posypywarka o ład. pow. 5 T do 7 T 20
Posypywarka o ład. pow. 7 T 40
Całkowita liczba punktów jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:
Ko = C + łp
gdzie:
C- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
łp- liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium: ładowność posypywarki
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ładowność posypywarki

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR V
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok
b) 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa
c) 1850R Jasło - Łajsce – Zręcin
d) 1886R Czeluśnica – Gąsówka – Umieszcz
e) 1887R Czeluśnica -Tarnowiec
f) 1888R Umieszcz - Tarnowiec
g) 1889R Tarnowiec - Sądkowa
h) 1890R Gliniczek - Czeluśnica
i) 1891R Tarnowiec - Brzezówka
j) 1892R Tarnowiec - Wrocanka-Piotrówka
k) 2410R Łubno Szlacheckie- Łubienko
o łącznej długości 46,072 km

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.
2) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert, stosując poniższe zasady:
a) Kryterium I: Cena oferty
Cena oferty, która będzie porównywana i dla której będą wyliczane punkty to suma składników ceny za
poszczególne usługi tj.:
1) praca nośnika z piaskarką (zwalczanie śliskości) – 25 %
2) praca nośnika z pługiem (odśnieżanie) – 15 %
3) praca zestawu (odśnieżanie + zwalczanie śliskości) – 60 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną
według poniższej formuły:
C – ilość punktów =
najniższa oferowana cena brutto x 60
cena brutto oferty ocenianej
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.
b) Kryterium II: Ładowność posypywarki
Sposób przyznania punktów w Kryterium
Maksymalna ilość punktów według kryterium ładowność posypywarki zostanie wyliczona na podstawie
poniższej tabelki
Ładowność posypywarki Liczba punktów
Posypywarka o ład. pow. 5 T do 7 T 20
Posypywarka o ład. pow. 7 T 40
Całkowita liczba punktów jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:
Ko = C + łp
gdzie:
C- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
łp- liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium: ładowność posypywarki
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ładowność posypywarki

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR VI
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1893R Osiek Jasielski - Mytarz
b) 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski – Samoklęski
c) 1896R Krosno – Kobylany - Toki
d) 1897R Droga przez wieś Sadki
e) 1898R Chorkówka - Faliszówka - Nienaszów
f) 1899R Droga przez wieś Grabanina
g) 1900R Nowy Żmigród – Makowiska - Sulistrowa
h) 1901R Nienaszów – Makowiska
i) 1902R Stary Żmigród- Łysa Góra
j) 2411R Droga przez wieś Mytarz
k) 2412R Droga przez wieś Czekaj
o łącznej długości 36,219 km

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.
2) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert, stosując poniższe zasady:
a) Kryterium I: Cena oferty
Cena oferty, która będzie porównywana i dla której będą wyliczane punkty to suma składników ceny za
poszczególne usługi tj.:
1) praca nośnika z piaskarką (zwalczanie śliskości) – 25 %
2) praca nośnika z pługiem (odśnieżanie) – 15 %
3) praca zestawu (odśnieżanie + zwalczanie śliskości) – 60 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną
według poniższej formuły:
C – ilość punktów =
najniższa oferowana cena brutto x 60
cena brutto oferty ocenianej
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.
b) Kryterium II: Ładowność posypywarki
Sposób przyznania punktów w Kryterium
Maksymalna ilość punktów według kryterium ładowność posypywarki zostanie wyliczona na podstawie
poniższej tabelki
Ładowność posypywarki Liczba punktów
Posypywarka o ład. pow. 5 T do 7 T 20
Posypywarka o ład. pow. 7 T 40
Całkowita liczba punktów jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:
Ko = C + łp
gdzie:
C- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
łp- liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium: ładowność posypywarki
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ładowność posypywarki

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR VII
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1839R Sieklówka-Lublica
b) 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło
c) 1841R Sieklówka-Warzyce
d) 1843R Szebnie-Bierówka-Szebnie
e) 1844R Niepla-Przybówka
f) 1845R Szebnie-Chrząstówka-Przybówka
g) 1846R Chrząstówka-Moderówka
h) 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok
o łącznej długości 24,498 km

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.
2) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert, stosując poniższe zasady:
a) Kryterium I: Cena oferty
Cena oferty, która będzie porównywana i dla której będą wyliczane punkty to suma składników ceny za
poszczególne usługi tj.:
1) praca nośnika z piaskarką (zwalczanie śliskości) – 25 %
2) praca nośnika z pługiem (odśnieżanie) – 15 %
3) praca zestawu (odśnieżanie + zwalczanie śliskości) – 60 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną
według poniższej formuły:
C – ilość punktów =
najniższa oferowana cena brutto x 60
cena brutto oferty ocenianej
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.
b) Kryterium II: Ładowność posypywarki
Sposób przyznania punktów w Kryterium
Maksymalna ilość punktów według kryterium ładowność posypywarki zostanie wyliczona na podstawie
poniższej tabelki
Ładowność posypywarki Liczba punktów
Posypywarka o ład. pow. 5 T do 7 T 20
Posypywarka o ład. pow. 7 T 40
Całkowita liczba punktów jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:
Ko = C + łp
gdzie:
C- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
łp- liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium: ładowność posypywarki
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ładowność posypywarki

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR VIII
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski-Nowy Glinik - Zarzecze
b) 1884R Łężyny - Łajsce
c) 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski
d) 1912R Zarzecze - Łajsce
e) 2506R Majscowa - Nowy Glinik
f) 2507R Dębowiec- Myscowa
o łącznej długości 22,238 km

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.
2) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert, stosując poniższe zasady:
a) Kryterium I: Cena oferty
Cena oferty, która będzie porównywana i dla której będą wyliczane punkty to suma składników ceny za
poszczególne usługi tj.:
1) praca nośnika z piaskarką (zwalczanie śliskości) – 25 %
2) praca nośnika z pługiem (odśnieżanie) – 15 %
3) praca zestawu (odśnieżanie + zwalczanie śliskości) – 60 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną
według poniższej formuły:
C – ilość punktów =
najniższa oferowana cena brutto x 60
cena brutto oferty ocenianej
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.
b) Kryterium II: Ładowność posypywarki
Sposób przyznania punktów w Kryterium
Maksymalna ilość punktów według kryterium ładowność posypywarki zostanie wyliczona na podstawie
poniższej tabelki
Ładowność posypywarki Liczba punktów
Posypywarka o ład. pow. 5 T do 7 T 20
Posypywarka o ład. pow. 7 T 40
Całkowita liczba punktów jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:
Ko = C + łp
gdzie:
C- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
łp- liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium: ładowność posypywarki
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ładowność posypywarki

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR IX
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1895R Samoklęski-Brzezowa-Kąty
b) 1904R Desznica – Jaworze
c) 1905R Kąty – Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała
d) 1907R Kąty – Myscowa – Krempna
e) 1908R Krempna-Polany
f) 1909R Krempna-Żydowskie-Grab
g) 1911R Iwla – Polany - Huta Polańska
o łącznej długości 45,323 km

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.
2) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert, stosując poniższe zasady:
a) Kryterium I: Cena oferty
Cena oferty, która będzie porównywana i dla której będą wyliczane punkty to suma składników ceny za
poszczególne usługi tj.:
1) praca nośnika z piaskarką (zwalczanie śliskości) – 25 %
2) praca nośnika z pługiem (odśnieżanie) – 15 %
3) praca zestawu (odśnieżanie + zwalczanie śliskości) – 60 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną
według poniższej formuły:
C – ilość punktów =
najniższa oferowana cena brutto x 60
cena brutto oferty ocenianej
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.
b) Kryterium II: Ładowność posypywarki
Sposób przyznania punktów w Kryterium
Maksymalna ilość punktów według kryterium ładowność posypywarki zostanie wyliczona na podstawie
poniższej tabelki
Ładowność posypywarki Liczba punktów
Posypywarka o ład. pow. 5 T do 7 T 20
Posypywarka o ład. pow. 7 T 40
Całkowita liczba punktów jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:
Ko = C + łp
gdzie:
C- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
łp- liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium: ładowność posypywarki
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ładownośc posypywarki

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR X
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1313R Jasło- Błażkowa – Jodłowa
b) 1314R Czermna-Dębowa
c) 1321R Błażkowa-Skurowa
d) 1835R Kołaczyce – Brzyska - Brzyska przez wieś
e) 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie
f) 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla
g) 1838R Bieździedza - Sowina – Januszkowice
o łącznej długości 38,360 km

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.
2) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert, stosując poniższe zasady:
a) Kryterium I: Cena oferty
Cena oferty, która będzie porównywana i dla której będą wyliczane punkty to suma składników ceny za
poszczególne usługi tj.:
1) praca nośnika z piaskarką (zwalczanie śliskości) – 25 %
2) praca nośnika z pługiem (odśnieżanie) – 15 %
3) praca zestawu (odśnieżanie + zwalczanie śliskości) – 60 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną
według poniższej formuły:
C – ilość punktów =
najniższa oferowana cena brutto x 60
cena brutto oferty ocenianej
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.
b) Kryterium II: Ładowność posypywarki
Sposób przyznania punktów w Kryterium
Maksymalna ilość punktów według kryterium ładowność posypywarki zostanie wyliczona na podstawie
poniższej tabelki
Ładowność posypywarki Liczba punktów
Posypywarka o ład. pow. 5 T do 7 T 20
Posypywarka o ład. pow. 7 T 40
Całkowita liczba punktów jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:
Ko = C + łp
gdzie:
C- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
łp- liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium: ładowność posypywarki
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ładowność posypywarki

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1) wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zadanie polegające na zimowym
utrzymaniu dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych (piaskowanie i odśnieżanie) przez
co najmniej jeden sezon zimowy)
2) posiada dostęp do następującego sprzętu: dla zadań od NR I – do NR X – nośnik o ład.
minimum 8 T z napędem minimum na 2 osie wyposażony w pług jednostronny i dwustronny z
możliwością zamiany oraz piaskarką o ładowności minimum 5T (P-1 lub podobną).
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.
konsorcja, spółki cywilne) warunek, o którym mowa w ust. 2 lit. d) niniejszego działu, powinien spełniać co najmniej jeden wykonawca będący członkiem konsorcjum/spółki cywilnej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg zał. Nr 4
Dowodami o których mowa wyżej są: referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na
rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dowodów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
Wykaz sprzętu dostępny Wykonawcy w celu realizowania zamówienia wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem (wymagana ilość uzależniona od danej
części zamówienia) – wypełnić należy zał. Nr 5

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik - pełnomocnictwo dla tej osoby
określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku sporządzenia pełnomocnictwa w
postaci papierowej dopuszcza się również przedłożenie cyfrowego odwzorowania tego
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza, tj.
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
Oryginał pełnomocnictwa składany jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
wykonawców ubiegających się̨ wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona
notarialnie, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza, powinny być́ załączone do oferty i zawierać́ w
szczególności wskazanie:
− postepowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą̨,
− wszystkich wykonawców ubiegających się̨ wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby,
− ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Uwaga! Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z
Pełnomocnikiem.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Spółka cywilna ubiegająca się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania
pełnomocnika i może być reprezentowana przez wspólników na ogólnych zasadach
reprezentacji spółki cywilnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, chyba że umowa lub
uchwała wspólników stanowi odmiennie, w takiej sytuacji wymaga się od wykonawcy, aby
przedstawił umowę spółki cywilnej.
6. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy dotyczącą umówionego terminu wykonania zamówienia
- warunkiem takich zmian może być wystąpienie utrzymujących się trudnych warunków
atmosferycznych, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
umowy wydłuża się o czas utrzymywania się trudnych warunków atmosferycznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
cen jednostkowych zawartych w formularzu ofertowym w sytuacji zmiany wysokości ustawowej
stawki podatku od towarów i usług (VAT) od usług objętych przedmiotem niniejszej umowy, w
zakresie wynikającym z tej zmiany.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany dróg wskazanych w wykazie dróg
przeznaczonych do zimowego utrzymania na podstawie niniejszej umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. W sytuacjach spowodowanych ciężkimi warunkami zimowymi lub niewystarczającą ilością
sprzętu spowodowaną awariami lub innymi zdarzeniami losowymi, Zamawiający zastrzega
sobie prawo skierowania sprzętu na inne drogi powiatowe nie objęte umową. Wynagrodzenie za
świadczenie usług na drogach nie objętych umowa odbywać się będzie wg takich samych stawek jak na drogach objętych umową.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platforma.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Część 9 : Tak

Część 10 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

CENA

Zobacz inne

Prawo