Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Jonkowo, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00356210/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA JONKOWO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
MODERNIZACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W JONKOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JONKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743166

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Klonowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Jonkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-042

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: tel. +48 896706911, +48 895129237, +48 895129166

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jonkowo.pl; biuropodawcze@jonkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.jonkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W JONKOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-968b3131-38d4-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356210

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039814/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Jonkowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz w określonych sytuacjach pocztą elektroniczną email.
3. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /jonkowoug/SkrytkaESP
Adres poczty elektronicznej email: biuropodawcze@jonkowo.pl .
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu formularzy opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnymi odpowiednio pod adresami:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
3. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp., pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych zgodnych z katalogiem formatów wskazanych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (T.j. Dz.U. z 2017, poz. 2247), w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, .xls, .jpg (.jpeg),
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem za pośrednictwem formularzy Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jonkowo jest Gmina Jonkowo reprezentowana przez Wójta Gminy (z siedzibą: Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, e-mail: sekretariat@jonkowo.pl, tel. 89 670-69-11).
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Urzędu Gminy w Jonkowie polegających na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, przebudowie instalacji wodociągowej i wykonaniu kotłowni gazowej. Zamówienie obejmuje roboty budowlane: rozbiórkowe, budowlane, murarskie, montażowe i instalacyjne elektryczne i sanitarne, malarskie.
2. Miejsce realizacji inwestycji: miejscowość Jonkowo, ul. Klonowa 2, w gminie Jonkowo, woj. warmińsko- mazurskie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Maksymalna ilość punktów [MP] możliwa do przydzielenia w toku oceny oferty w obrębie kryterium “cena” wynosi 100 pkt. Waga kryterium 60%. Oferty w obrębie kryterium ceny zostaną ocenione wg matematycznego wzoru:

cena najniższa /cena oferty badanej x MP x 60 % =

• Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) Maksymalna ilość punktów [MP] możliwa do przydzielenia w toku oceny oferty w obrębie kryterium “termin wykonania zamówienia” wynosi 100 pkt. Waga kryterium 30 %.
Punktacja przyznana ofertom w tym kryterium zostanie ustalona następująco:
a) oferta Wykonawcy, który zaoferuje 5 – miesięczny termin wykonania zamówienia (tj. najkrótszy punktowany termin wykonania zamówienia) lub krótszy otrzyma maksymalną ilość punktów z możliwych do przydzielenia tj: 30 pkt. jako wynik obliczenia 100 pkt. x 30 % (znaczenie) = 30 pkt.
b) oferta Wykonawcy, który zaoferuje maksymalny 8–miesięczny termin wykonania zamówienia oraz pozostałe oferty uzyskają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

najkrótszy punktowany termin wykonania zamówienia (5 m-cy) / termin wykonania zamówienia oferty badanej x MP x 30 % =

3) Maksymalna ilość punktów [MP] możliwa do przydzielenia w toku oceny oferty w obrębie kryterium “okres gwarancji” wynosi 100 pkt. Waga kryterium 10%.
Punktacja przyznana ofertom w tym kryterium zostanie ustalona następująco:
a) oferta Wykonawcy, który zaoferuje 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi (tj. najdłuższy punktowany okres gwarancji i rękojmi) lub dłuższy otrzyma maksymalną ilość punktów z możliwych do przydzielenia tj: 10 pkt. jako wynik obliczenia 100 pkt. x 10 % (znaczenie) = 10 pkt.
b) oferta Wykonawcy, który zaoferuje wymagany minimalny 36 – miesięczny okres gwarancji i rękojmi oraz pozostałe oferty uzyskają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

okres gwarancji oferty badanej / najdłuższy punktowany okres gwarancji (60 m-cy) x MP x 10 % =

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
(Zamawiający dokona zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku następująco: jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie równa lub większa od 5 zaokrągli liczbę punktów wynikających z działania matematycznego w „górę”, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie mniejsza od 5 zaokrągli liczbę punktów „w dół”).

3. Maksymalna wartość punktowa oferty (suma punktów uzyskanych po uwzględnieniu znaczenia kryteriów) jaką może otrzymać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma najwyższą łączną wartość punktową uzyskaną we wszystkich kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ oraz wykażą, że spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
1) Wymagane doświadczenie zawodowe Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej dwie roboty budowlane (w ramach oddzielnych zadań inwestycyjnych), każda polegająca na wykonaniu instalacji gazowej wraz z montażem i uruchomieniem kotła gazowego w obiekcie budowlanym.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna) warunek zostanie spełniony jeśli co najmniej jeden
z Wykonawców posiada doświadczenie polegające na realizacji ww. zakresu robót i wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dołączenia do oferty oświadczenia,
z którego będzie wynikało, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
2) Osoby skierowane do realizacji zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy do realizacji zamówienia skierują osobę - posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od uzyskania wymaganych uprawnień):
• pełniącą funkcję Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
[Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646)].

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
• odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, a jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia braku okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z późn. zm.) zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć oświadczenie obejmujące podstawy wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.) zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Zamawiający nie wymaga złożenia innych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie są wymagane

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć.
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 i 2 SWZ: wstępne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, a także oświadczenie w celu potwierdzenia braku okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z późn. zm.), w formie elektronicznej (podpisanych podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego będzie wynikało, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy);
3) zobowiązanie innego podmiotu lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 5 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy);
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).
2. Wadium we wskazanej wyżej wysokości winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 14) ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Gminy Jonkowo Nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie z dopiskiem „Wadium – postępowanie ZP.271.8.2022”.
5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Wniesienie wadium w formie pieniężnej za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy pieniądze wpłyną na podany rachunek przed upływem terminu składania ofert – za wniesienie wadium przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku Zamawiającego, a nie dzień i godzinę dokonania przelewu przez Wykonawcę.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, wadium należy przekazać Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
8. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno obejmować cały okres związania ofertą oraz zawierać w treści dokumentu:
a) dokładne określenie nazwy zamówienia,
b) kwotę zabezpieczenia,
c) termin ważności - obejmujący co najmniej okres związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert),
d) zobowiązanie przyjęcia od Zamawiającego zgłoszenia żądania zapłaty wadium, wprowadzonego do systemu teleinformatycznego lub nadanego pocztą/przesyłką kurierską, do upływu ostatniego dnia terminu związania ofertą (termin na złożenie przez Zamawiającego żądania wypłaty nie może być krótszy od okresu związania ofertą),
e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca:
 w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, innych oświadczeń i dokumentów lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami, itp.) powinni, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp., ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (partnerem wiodącym/liderem).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.) zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie:
1) w razie konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmio¬tem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub techno¬logicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwier¬dzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykona¬niem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
2) w przypadku działania siły wyższej innej niż klęska żywiołowa, rozumianej jako zda¬rzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Wyko¬nawcy, które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, a których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności, mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót;
3) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, a tym samym nieza¬winione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;
4) zmiany Kierownika Budowy skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówie¬nia. Zmiana możliwa będzie wyłącznie w sytuacjach szczególnych i odpowiednio umotywowanych, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca będzie legitymować się wymaganymi w SWZ kwalifikacjami i doświadczeniem zawodo¬wym. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę zobowiązany będzie złożyć Zama¬wiającemu informację o osobie, która zostanie skierowana do realizacji zamówie¬nia - pełnienia funkcji Kierownika Budowy oraz wykazania jej uprawnień.
5) zmiany wysokości całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT, o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tego podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.
2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1. pkt. 1) - 4) muszą być odnotowane w Dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 5 pkt 1) – 3) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty z tym, że maksy¬malny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż okres przerwy lub przestoju. Wykonawca nie może żądać zwiększe¬nia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowo¬dowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.
4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udo-kumentowania zaistnienia okoliczności, stanowiących podstawę zmiany oraz zło¬żenia stronie Umowy wniosku o zmianę wraz z przygotowanym projektem aneksu do Umowy.
5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zo¬bowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności.
6. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. dopuszcza zmiany zawartej umowy, których łączna wartość będzie niższa niż 15% jej wartości pierwotnej, a zmiany te nie spowodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
7. Zmiany w treści umowy mogą nastąpić w przypadku ujawnienia wystąpienia oczywi¬stych omyłek pisarskich lub rachunkowych.
8. Forma zmian w postanowieniach umowy: pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 06.10.2022 r. do godz. 9:30 za pośrednictwem: • miniPortalu adres internetowy: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub • platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal (z zakładki „Inne sprawy urzędowe”), adres ePUAP Zamawiającego: /jonkowoug/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

Zobacz inne

Prawo