Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Celestynów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00356428/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA CELESTYNÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i zatok autobusowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w sezonie zimowym 2022/2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CELESTYNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268965

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Regucka 3

1.5.2.) Miejscowość: Celestynów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-430

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@celestynow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.celestynow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i zatok autobusowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w sezonie zimowym 2022/2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f4a7dab-38cc-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356428

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027233/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów targowych, przystanków autobusowych, parkingów w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w sezonie zimowym 2022/2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
zamawiającym, a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej) przy użyciu platformy przetargowej. Komunikacja w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem platformy przetargowej https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem za pośrednictwem platformy przetargowej pod
adresem https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, zostały opisane na Platformie Zakupowej Instrukcje
https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. Wykonawca akceptuje warunki korzystania z powyższej Platformy
Zakupowej określone w Instrukcja użytkowników oraz
zobowiązuje się korzystając z Platformy Zakupowej i przestrzegać jej postanowień
2. Szczegółowe instrukcje dla wykonawców znajdują się na stronie: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3. Regulamin systemu teleinformatycznego dostępny jest pod adresem: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
4. Rejestracja do systemu teleinformatycznego dostępna jest pod adresem: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/?
do_not_show_cookie_info=true

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązki, dotyczące RODO zawarte są w rozdziale XXV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązki, dotyczące RODO zawarte są w rozdziale XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIZPiFZ.271.62.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu skutków opadów śnieżnych w obrębie miejscowości Ponurzyca, Podbiel, Tabor, Regut, Zabieżki.
Ilość km: 27,411 km
Wykaz ulic: załącznik nr 3a do umowy
1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) zwalczania śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie nawierzchni jezdni wyznaczonych dróg i ulic materiałem uszorstniającym z 25 % domieszką chlorku sodu lub samych materiałów uszorstniających. Do posypywania jezdni należy stosować mieszankę w proporcjach zgodnych z obowiązującym i przepisami prawa w tym zakresie,
2) odśnieżania nawierzchni jezdni,
3) przygotowywania mieszanki materiałów uszorstniających z 25% domieszką chlorku sodu lub samych materiałów uszorstniających lub równoważnych,
4) pełnienia dyżuru pogotowia akcji zimowej przez cały okres wykonywania zamówienia,
5) prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu wraz z prowadzeniem dziennych raportów prowadzonych akcji oraz codzienne raportowanie przedstawicielowi Zamawiającemu o przeprowadzonych działaniach. Każdorazowo w dziennym raporcie znaleźć się powinny m.in.:
a) ilość zadysponowanego sprzętu,
b) czas rozpoczęcia i zakończenia dyżuru,
c) czas rozpoczęcia i zakończenia wszelkich działań podjętych w czasie dyżuru,
d) ilość zużytych materiałów oraz zakres wykonanych prac.
6) świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg – załącznik nr 1 do wzoru umowy,
2. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Wykonawca przystąpi do usuwania skutków opadu śniegu (dotyczy dróg, chodników i przystanków autobusowych):
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, po ustaniu opadów lub w trakcie opadu, gdy Wykonawca stwierdzi, że pokrywa śniegu osiągnie 10 cm grubości,
2) Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości zimowej (dotyczy dróg, chodników i przystanków autobusowych):
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, w przypadku raptownej odwilży lub opadów marznącego deszczu osadzającego lód na drodze, chodnikach i przystankach autobusowych, gdy nastąpi śliskość nawierzchni dróg, chodników lub przystanków autobusowych.
3. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia oraz utrzyma w dyspozycyjności przygotowany dla Zamawiającego sprzęt i obsługę przez cały okres trwania umowy.
4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania ubytków w wyposażeniu i obsłudze kadrowej do ilości niezbędnej dla realizacji zamówienia.
5. Odbiór usług zimowego utrzymania dróg dokonywany będzie na podstawie dziennych raportów. Potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia dokonywać będzie każdorazowo osoba wyznaczona przez Zamawiającego.
6. Zamawiający będzie dokonywać odbiorów i kontroli usług według następujących zasad: Wykonawca sporządza dobowy raport usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a, do wzoru umowy po każdorazowym wykonaniu usług, które potwierdzi koordynator wskazany przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, na wniosek Zamawiającego do delegowania przedstawiciela celem wzięcia udziału w kontroli usług.
8. Wykonawca będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy Celestynów, (zgodnie z wykazem ulic stanowiącym załącznik nr 3a) wg standardu zimowego utrzymania - załącznik nr 1 do wzoru umowy.
9. Zamawiający nie dopuszcza oddzielnego rozliczania posypywania i odśnieżania podczas jednego przejazdu.
10. Wykonawca zapewni bazę przez okres wykonywania przedmiotu umowy w celu składowania materiałów uszorstniających oraz parkowania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.
11. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać całodobowe stanowisko dyspozytorskie z łącznością telefoniczną.
12. W przypadku niepodjęcia oraz niekontynuowania obowiązków ciążących na Wykonawcy, a wynikających z ustalonych warunków umowy na zimowe utrzymanie dróg, Zamawiający w trybie awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów zastępczego zimowego utrzymania z kolejnej wystawionej faktury.
13. Pojazdy wykonujące prace na drogach powinny być odpowiednio oznakowane i oświetlone w szczególności przy pomocy sygnalizatorów świetlnych emitujących przerywane światło pomarańczowe.
14. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej Wykonawca powiadomi natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do naprawy uszkodzenia według wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem uszkodzonego urządzenia. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia z wystawionej faktury.
15. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia, a szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest naprawić niezwłocznie na własny koszt. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych lub innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportu lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi wykonywane przez Podwykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 10. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, (na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7), przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu usług do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość została uwzględniona w całkowitej wartości zamówienia.
Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności:
1) Dla części 1 powielenie usług polegających na usuwaniu opadów śnieżnych w miejscowości Ponurzyca, Podbiel, Tabor, Regut, Zabieżki - wartość zamówień podobnych – 30.000,00 zł.
Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia i w Umowie. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie
na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania wartości zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego w trybie z wolnej ręki na podstawie Pzp. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
12. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej -
za pośrednictwem platformy przetargowej dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
13. Ilekroć w niniejszej SWZ mowa jest o stronie internetowej postępowania, należy przez to rozumieć stronę, na której pod wskazanym powyżej adresem funkcjonuje platforma przetargowa. Stroną internetową prowadzonego postępowania jest strona:
https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu skutków opadów śnieżnych w obrębie miejscowości Celestynów, Lasek.
Ilość km: 23,950 km
Wykaz ulic: załącznik nr 3b do umowy
1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) zwalczania śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie nawierzchni jezdni wyznaczonych dróg i ulic materiałem uszorstniającym z 25 % domieszką chlorku sodu lub samych materiałów uszorstniających. Do posypywania jezdni należy stosować mieszankę w proporcjach zgodnych z obowiązującym i przepisami prawa w tym zakresie,
2) odśnieżania nawierzchni jezdni,
3) przygotowywania mieszanki materiałów uszorstniających z 25% domieszką chlorku sodu lub samych materiałów uszorstniających lub równoważnych,
4) pełnienia dyżuru pogotowia akcji zimowej przez cały okres wykonywania zamówienia,
5) prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu wraz z prowadzeniem dziennych raportów prowadzonych akcji oraz codzienne raportowanie przedstawicielowi Zamawiającemu o przeprowadzonych działaniach. Każdorazowo w dziennym raporcie znaleźć się powinny m.in.:
a) ilość zadysponowanego sprzętu,
b) czas rozpoczęcia i zakończenia dyżuru
c) czas rozpoczęcia i zakończenia wszelkich działań podjętych w czasie dyżuru,
d) ilość zużytych materiałów oraz zakres wykonanych prac.
6) świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg – załącznik nr 1 do wzoru umowy,
2. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Wykonawca przystąpi do usuwania skutków opadu śniegu (dotyczy dróg, chodników i przystanków autobusowych):
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, po ustaniu opadów lub w trakcie opadu, gdy Wykonawca stwierdzi, że pokrywa śniegu osiągnie 10 cm grubości,
2) Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości zimowej (dotyczy dróg, chodników i przystanków autobusowych):
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, w przypadku raptownej odwilży lub opadów marznącego deszczu osadzającego lód na drodze, chodnikach i przystankach autobusowych, gdy nastąpi śliskość nawierzchni dróg, chodników lub przystanków autobusowych.
3. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia oraz utrzyma w dyspozycyjności przygotowany dla Zamawiającego sprzęt i obsługę przez cały okres trwania umowy.
4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania ubytków w wyposażeniu i obsłudze kadrowej do ilości niezbędnej dla realizacji zamówienia.
5. Odbiór usług zimowego utrzymania dróg dokonywany będzie na podstawie dziennych raportów. Potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia dokonywać będzie każdorazowo osoba wyznaczona przez Zamawiającego.
6. Zamawiający będzie dokonywać odbiorów i kontroli usług według następujących zasad: Wykonawca sporządza dobowy raport usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do wzoru umowy po każdorazowym wykonaniu usług, które potwierdzi koordynator wskazany przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, na wniosek Zamawiającego do delegowania przedstawiciela celem wzięcia udziału w kontroli usług.
8. Wykonawca będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy Celestynów, (zgodnie z wykazem ulic stanowiącym załącznik nr 3b) wg standardu zimowego utrzymania - załącznik nr 1 do wzoru umowy.
9. Zamawiający nie dopuszcza oddzielnego rozliczania posypywania i odśnieżania podczas jednego przejazdu.
10. Wykonawca zapewni bazę przez okres wykonywania przedmiotu umowy w celu składowania materiałów uszorstniających oraz parkowania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.
11. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać całodobowe stanowisko dyspozytorskie z łącznością telefoniczną.
12. W przypadku niepodjęcia oraz niekontynuowania obowiązków ciążących na Wykonawcy, a wynikających z ustalonych warunków umowy na zimowe utrzymanie dróg, Zamawiający w trybie awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów zastępczego zimowego utrzymania z kolejnej wystawionej faktury.
13. Pojazdy wykonujące prace na drogach powinny być odpowiednio oznakowane i oświetlone w szczególności przy pomocy sygnalizatorów świetlnych emitujących przerywane światło pomarańczowe.
14. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej Wykonawca powiadomi natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do naprawy uszkodzenia według wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem uszkodzonego urządzenia. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia z wystawionej faktury.
15. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia, a szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest naprawić niezwłocznie na własny koszt. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych lub innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportu lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
16. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi wykonywane przez Podwykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 10. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, (na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7), przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu usług do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość została uwzględniona w całkowitej wartości zamówienia.
Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności:
2) Dla części 2 powielenie usług polegających na usuwaniu opadów śnieżnych w miejscowości Celestynów i Lasek - wartość zamówień podobnych – 30.000,00 zł.
Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia i w Umowie. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie
na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania wartości zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego w trybie z wolnej ręki na podstawie Pzp. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
12. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej -
za pośrednictwem platformy przetargowej dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
13. Ilekroć w niniejszej SWZ mowa jest o stronie internetowej postępowania, należy przez to rozumieć stronę, na której pod wskazanym powyżej adresem funkcjonuje platforma przetargowa. Stroną internetową prowadzonego postępowania jest strona:
https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu skutków opadów śnieżnych w obrębie miejscowości Ostrów, Ostrowik, Dyzin, Jatne, Stara Wieś, Dąbrówka, Glina, Pogorzel.
Ilość km: 38,317 km
Wykaz ulic: załącznik nr 3c do umowy
2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) zwalczania śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie nawierzchni jezdni wyznaczonych dróg i ulic materiałem uszorstniającym z 25 % domieszką chlorku sodu lub samych materiałów uszorstniających. Do posypywania jezdni należy stosować mieszankę w proporcjach zgodnych z obowiązującym i przepisami prawa w tym zakresie,
2) odśnieżania nawierzchni jezdni,
3) przygotowywania mieszanki materiałów uszorstniających z 25% domieszką chlorku sodu lub samych materiałów uszorstniających lub równoważnych,
4) pełnienia dyżuru pogotowia akcji zimowej przez cały okres wykonywania zamówienia,
5) prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu wraz z prowadzeniem dziennych raportów prowadzonych akcji oraz codzienne raportowanie przedstawicielowi Zamawiającemu o przeprowadzonych działaniach. Każdorazowo w dziennym raporcie znaleźć się powinny m.in.:
a) ilość zadysponowanego sprzętu,
b) czas rozpoczęcia i zakończenia dyżuru
c) czas rozpoczęcia i zakończenia wszelkich działań podjętych w czasie dyżuru,
d) ilość zużytych materiałów oraz zakres wykonanych prac.
6) świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg – załącznik nr 1 do wzoru umowy,
3. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Wykonawca przystąpi do usuwania skutków opadu śniegu (dotyczy dróg, chodników i przystanków autobusowych):
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, po ustaniu opadów lub w trakcie opadu, gdy Wykonawca stwierdzi, że pokrywa śniegu osiągnie 10 cm grubości,
2) Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości zimowej (dotyczy dróg, chodników i przystanków autobusowych):
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, w przypadku raptownej odwilży lub opadów marznącego deszczu osadzającego lód na drodze, chodnikach i przystankach autobusowych, gdy nastąpi śliskość nawierzchni dróg, chodników lub przystanków autobusowych.
4. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia oraz utrzyma w dyspozycyjności przygotowany dla Zamawiającego sprzęt i obsługę przez cały okres trwania umowy.
5. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania ubytków w wyposażeniu i obsłudze kadrowej do ilości niezbędnej dla realizacji zamówienia.
6. Odbiór usług zimowego utrzymania dróg dokonywany będzie na podstawie dziennych raportów. Potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia dokonywać będzie każdorazowo osoba wyznaczona przez Zamawiającego.
7. Zamawiający będzie dokonywać odbiorów i kontroli usług według następujących zasad: Wykonawca sporządza dobowy raport usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a, do wzoru umowy po każdorazowym wykonaniu usług, które potwierdzi koordynator wskazany przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, na wniosek Zamawiającego do delegowania przedstawiciela celem wzięcia udziału w kontroli usług.
9. Wykonawca będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy Celestynów, (zgodnie z wykazem ulic stanowiącym załącznik nr 3c) wg standardu zimowego utrzymania - załącznik nr 1 do wzoru umowy.
10. Zamawiający nie dopuszcza oddzielnego rozliczania posypywania i odśnieżania podczas jednego przejazdu.
11. Wykonawca zapewni bazę przez okres wykonywania przedmiotu umowy w celu składowania materiałów uszorstniających oraz parkowania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.
12. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać całodobowe stanowisko dyspozytorskie z łącznością telefoniczną.
13. W przypadku niepodjęcia oraz niekontynuowania obowiązków ciążących na Wykonawcy, a wynikających z ustalonych warunków umowy na zimowe utrzymanie dróg, Zamawiający w trybie awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów zastępczego zimowego utrzymania z kolejnej wystawionej faktury.
14. Pojazdy wykonujące prace na drogach powinny być odpowiednio oznakowane i oświetlone w szczególności przy pomocy sygnalizatorów świetlnych emitujących przerywane światło pomarańczowe.
15. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej Wykonawca powiadomi natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do naprawy uszkodzenia według wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem uszkodzonego urządzenia. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia z wystawionej faktury.
16. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia, a szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest naprawić niezwłocznie na własny koszt. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych lub innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportu lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
17. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi wykonywane przez Podwykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 10. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, (na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7), przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu usług do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość została uwzględniona w całkowitej wartości zamówienia.
3) Dla części 3 powielenie usług polegających na usuwaniu opadów śnieżnych w miejscowości Ostrów, Ostrowik, Dyzin, Jatne, Stara Wieś, Dąbrówka, Glina, Pogorzel - wartość zamówień podobnych – 46.500,00 zł.
Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia i w Umowie. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie
na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania wartości zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego w trybie z wolnej ręki na podstawie Pzp. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
12. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej -
za pośrednictwem platformy przetargowej dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
13. Ilekroć w niniejszej SWZ mowa jest o stronie internetowej postępowania, należy przez to rozumieć stronę, na której pod wskazanym powyżej adresem funkcjonuje platforma przetargowa. Stroną internetową prowadzonego postępowania jest strona:
https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 postępowania.
1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie skutków opadów śnieżnych na chodnikach o szerokości około 2 m – łączna powierzchnia 845,20 m2 , przystankach autobusowych – łączna powierzchnia 600,00 m2 oraz parkingach – łączna powierzchnia 11.820,15 m2 w tym:

1) Chodniki:

a) Celestynów:
a) ul. Św. Kazimierza (745,20 m2 od ul. Jankowskiego do ul. Osieckiej)
b) ul. Szkolna (100,00 m2)
b) Ostrów przy szkole podstawowej (490,00 m2)
2) Parkingi:
a) Parking za Ośrodkiem Zdrowia (400,00 m2),
b) Parking i chodniki przy ul. H. Koprowskiego (7.755,00 m2),
c) Dojazd do Ośrodka Zdrowia (340,00 m2),
d) Parking przy przedszkolu samorządowym, ul. Szkolna – (1.030,00 m2),
e) Parkingi przed Urzędem Gminy – po obu stronach ul. Reguckiej (878,00 m2),
f) Parking przy posterunku Policji (320,00 m2),
g) Parking przy ul. Św. Kazimierza (1.097,15 m2)

3) Przystanki autobusowe:
a) Ponurzyca - przystanek autobusowy przy szkole,
Ilość przystanków – 1 szt.
b) Regut przy DK50,
Ilość przystanków – 1 szt.
c) Podbiel
Ilość przystanków – 1 szt.
d) Celestynów:
o ul. Regucka – przy Ośrodku Zdrowia,
o ul. Regucka – przy Szkole Podstawowej,
o ul. Św. Kazimierza – naprzeciwko pawilonów handlowych,
o ul. H. Koprowskiego – przy hali sportowej,
Ilość przystanków – 4 szt.
e) Jatne – w rejonie skrzyżowania z drogami gminnymi nr 271638W, 271637W, 271639W,
Ilość przystanków – 1 szt.
f) Ostrów – przy drodze krajowej nr 17
Ilość przystanków – 1 szt.
2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) zwalczania śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie wyznaczonych nawierzchni materiałem uszorstniającym z 25 % domieszką chlorku sodu lub samych materiałów uszorstniających. Do posypywania wyznaczonych nawierzchni należy stosować mieszankę w proporcjach zgodnych z obowiązującym i przepisami prawa w tym zakresie,
2) przygotowywania mieszanki materiałów uszorstniających z 25% domieszką chlorku sodu lub samych materiałów uszorstniających lub równoważnych,
3) odśnieżania nawierzchni chodników, przystanków autobusowych oraz parkingów,
4) pełnienia dyżuru pogotowia akcji zimowej przez cały okres wykonywania zamówienia,
5) prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu wraz z prowadzeniem dziennych raportów prowadzonych akcji oraz codzienne raportowanie przedstawicielowi Zamawiającemu o przeprowadzonych działaniach. Każdorazowo w dziennym raporcie (załącznik 2b do wzoru umowy), znaleźć się powinny m.in.:
a) ilość zadysponowanego sprzętu,
b) czas rozpoczęcia i zakończenia dyżuru,
c) czas rozpoczęcia i zakończenia wszelkich działań podjętych w czasie dyżuru,
d) ilość zużytych materiałów oraz zakres wykonanych prac.
6) świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg – załącznik nr 1 do wzoru umowy,
3. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Wykonawca przystąpi do usuwania skutków opadu śniegu (dotyczy chodników, parkingów i przystanków autobusowych):
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, po ustaniu opadów lub w trakcie opadu, gdy Wykonawca stwierdzi, że pokrywa śniegu osiągnie 10 cm grubości,
2) Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości zimowej (dotyczy chodników, parkingów i przystanków autobusowych):
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, w przypadku raptownej odwilży lub opadów marznącego deszczu osadzającego lód na chodnikach, przystankach autobusowych i parkingach gdy nastąpi śliskość nawierzchni chodników, przystanków autobusowych lub parkingów.
4. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia oraz utrzyma w dyspozycyjności przygotowany dla Zamawiającego sprzęt i obsługę przez cały okres trwania umowy.
5. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania ubytków w wyposażeniu i obsłudze kadrowej do ilości niezbędnej dla realizacji zamówienia.
6. Odbiór usług zimowego utrzymania dróg dokonywany będzie na podstawie dziennych raportów. Potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia dokonywać będzie każdorazowo osoba wyznaczona przez Zamawiającego.
7. Zamawiający będzie dokonywać odbiorów i kontroli usług według następujących zasad: Wykonawca sporządza dobowy raport usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do wzoru umowy po każdorazowym wykonaniu usług, które potwierdzi koordynator wskazany przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, na wniosek Zamawiającego do delegowania przedstawiciela celem wzięcia udziału w kontroli usług.
9. Wykonawca będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy Celestynów, wg standardu zimowego utrzymania - załącznik nr 1 do wzoru umowy.
10. Zamawiający nie dopuszcza oddzielnego rozliczania posypywania i odśnieżania podczas jednego przejazdu.
11. Wykonawca zapewni bazę przez okres wykonywania przedmiotu umowy w celu składowania materiałów uszorstniających oraz parkowania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.
12. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać całodobowe stanowisko dyspozytorskie z łącznością telefoniczną.
13. W przypadku niepodjęcia oraz niekontynuowania obowiązków ciążących na Wykonawcy, a wynikających z ustalonych warunków umowy na zimowe utrzymanie dróg, Zamawiający w trybie awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów zastępczego zimowego utrzymania z kolejnej wystawionej faktury.
14. Pojazdy wykonujące prace na drogach powinny być odpowiednio oznakowane i oświetlone w szczególności przy pomocy sygnalizatorów świetlnych emitujących przerywane światło pomarańczowe.
15. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej Wykonawca powiadomi natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do naprawy uszkodzenia według wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem uszkodzonego urządzenia. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia z wystawionej faktury.
16. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia, a szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest naprawić niezwłocznie na własny koszt. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg gminnych, chodników, przystanków, parkingów- autobusowych lub innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportu lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
17. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi wykonywane przez Podwykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 10. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, (na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7), przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu usług do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość została uwzględniona w całkowitej wartości zamówienia.
Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności:
4) Dla części 4 powielenie usług polegających na usuwaniu opadów śnieżnych z chodników, przystanków autobusowych oraz parkingów na terenie gminy Celestynów - wartość zamówień podobnych – 12.500,00 zł.
Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia i w Umowie. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie
na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania wartości zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego w trybie z wolnej ręki na podstawie Pzp. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
12. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej -
za pośrednictwem platformy przetargowej dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
13. Ilekroć w niniejszej SWZ mowa jest o stronie internetowej postępowania, należy przez to rozumieć stronę, na której pod wskazanym powyżej adresem funkcjonuje platforma przetargowa. Stroną internetową prowadzonego postępowania jest strona:
https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu nadmiaru opadów śnieżnych - bieżące wywożenie śniegu wraz z jego zagospodarowaniem, zlokalizowanych na poboczach dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych, placu targowego, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wywóz śniegu wyrażony będzie w m³ na podstawie obmiaru samochodu, którym Wykonawca będzie wykonywał ww. usługę. Zagospodarowanie wywiezionego śniegu leży po stronie Wykonawcy.
2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) wywożenia opadów śnieżnych zlokalizowanych na poboczach dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych i placów targowych oraz w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
2) pełnienia dyżuru pogotowia akcji zimowej przez cały okres wykonywania zamówienia,
3) prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu wraz z prowadzeniem dziennych raportów prowadzonych akcji,
4) każdorazowe raportowanie przedstawicielowi o przeprowadzonych działaniach. Każdorazowo w raporcie znaleźć się powinny m.in. (załącznik 2c do wzoru umowy):
a) Ilość zadysponowanego sprzętu,
b) Czas rozpoczęcia i zakończenia dyżuru,
c) Czas rozpoczęcia i zakończenia wszelkich działań podjętych w czasie dyżuru,
d) Ilość zużytych materiałów oraz zakres wykonanych prac.
5) świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg – załącznik nr 1 do wzoru umowy,
3. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Wykonawca przystąpi do usuwania nadmiaru opadu śniegu;
b) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
c) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, po ustaniu opadów lub w trakcie opadu, gdy Wykonawca stwierdzi, że pokrywa śniegu osiągnie 20 cm grubości,
4. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia, a szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest naprawić niezwłocznie na własny koszt. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych, parkingów lub innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportu lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
5. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia oraz utrzyma w dyspozycyjności przygotowany dla Zamawiającego sprzęt i obsługę przez cały okres trwania umowy.
6. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania ubytków w wyposażeniu i obsłudze kadrowej do ilości niezbędnej dla realizacji zamówienia.
7. Odbiór usług polegającej na usuwaniu nadmiaru opadów śnieżnych będzie na podstawie dziennych raportów. Potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia dokonywać będzie każdorazowo osoba wyznaczona przez Zamawiającego.
8. Zamawiający będzie dokonywać odbiorów i kontroli usług według następujących zasad: Wykonawca sporządza dobowy raport usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 2c do wzoru umowy po każdorazowym wykonaniu usług, które potwierdzi koordynator wskazany przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, na wniosek Zamawiającego do delegowania przedstawiciela celem wzięcia udziału w kontroli usług.
10. Wykonawca będzie świadczył usługę w granicach administracyjnych Gminy Celestynów wg standardu zimowego utrzymania - załącznik nr 1 do wzoru umowy.
11. Wykonawca zapewni bazę przez okres wykonywania przedmiotu umowy w celu parkowania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.
12. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać całodobowe stanowisko dyspozytorskie z łącznością telefoniczną.
13. W przypadku nie podjęcia oraz niekontynuowania obowiązków ciążących na Wykonawcy, a wynikających z ustalonych warunków umowy na usuwanie nadmiaru opadów śnieżnych, Zamawiający w trybie awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę.
14. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów zastępczego zimowego utrzymania z kolejnej wystawionej faktury.
15. Pojazdy wykonujące prace na drogach powinny być odpowiednio oznakowane i oświetlone w szczególności przy pomocy sygnalizatorów świetlnych emitujących przerywane światło pomarańczowe.
16. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej Wykonawca powiadomi natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do naprawy uszkodzenia według wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem uszkodzonego urządzenia. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia z wystawionej faktury.
17. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną, w tym płatność ewentualnych należności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowane zawinionym przez siebie niewłaściwym zimowym utrzymaniem dróg objętych niniejszą umową oraz wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
18. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi wykonywane przez Podwykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 10. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, (na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7), przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu usług do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość została uwzględniona w całkowitej wartości zamówienia.
Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności:
5) Dla części 5 powielenie usług polegających na usuwaniu nadmiaru opadów śnieżnych (bieżące wywożenie śniegu wraz z jego zagospodarowaniem) zlokalizowanych na poboczach dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych, placu targowego, parkingów, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego - wartość zamówień podobnych – 1.000,00 zł.
Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia i w Umowie. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie
na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania wartości zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego w trybie z wolnej ręki na podstawie Pzp. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
12. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej -
za pośrednictwem platformy przetargowej dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
13. Ilekroć w niniejszej SWZ mowa jest o stronie internetowej postępowania, należy przez to rozumieć stronę, na której pod wskazanym powyżej adresem funkcjonuje platforma przetargowa. Stroną internetową prowadzonego postępowania jest strona:
https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odśnieżaniu placu targowego na terenie gminy Celestynów:
• Celestynów, przy ul. Św. Kazimierza i ul. Osieckiej – 3.127,40 m2
2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) zwalczania śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie nawierzchni placu targowego materiałem uszorstniającym z 25 % domieszką chlorku sodu lub samych materiałów uszorstniających. Do posypywania należy stosować mieszankę w proporcjach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
2) przygotowywania mieszanki materiałów uszorstniających z 25% domieszką chlorku sodu lub samych materiałów uszorstniających lub równoważnych,
3) odśnieżania nawierzchni placu targowego,
4) pełnienia dyżuru pogotowia akcji zimowej przez cały okres wykonywania zamówienia,
5) prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu wraz z prowadzeniem dziennych raportów prowadzonych akcji oraz codzienne raportowanie przedstawicielowi o przeprowadzonych działaniach. Każdorazowo w dziennym raporcie znaleźć się powinny m.in. (załącznik 2d do wzoru umowy):
a) ilość zadysponowanego sprzętu,
b) czas rozpoczęcia i zakończenia dyżuru,
c) czas rozpoczęcia i zakończenia wszelkich działań podjętych w czasie dyżuru,
d) ilość zużytych materiałów oraz zakres wykonanych prac.
6) świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg – załącznik nr 1 do wzoru umowy,
3. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Wykonawca przystąpi do usuwania skutków opadu śniegu:
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, po ustaniu opadów lub w trakcie opadu, gdy Wykonawca stwierdzi, że pokrywa śniegu osiągnie 20 cm grubości.
2) Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości zimowej:
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, w przypadku raptownej odwilży lub opadów marznącego deszczu osadzającego lód.
4. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia, a szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest naprawić niezwłocznie na własny koszt. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia placów targowych lub innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportu lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
5. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia oraz utrzyma w dyspozycyjności przygotowany dla Zamawiającego sprzęt i obsługę przez cały okres trwania umowy.
6. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania ubytków w wyposażeniu i obsłudze kadrowej do ilości niezbędnej dla realizacji zamówienia.
7. Odbiór usług zimowego utrzymania placów targowych dokonywany będzie na podstawie raportów. Potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia dokonywać będzie każdorazowo osoba wyznaczona przez Zamawiającego.
8. Zamawiający będzie dokonywać odbiorów i kontroli usług według następujących zasad: Wykonawca sporządza raport usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 2d do wzoru umowy po każdorazowym wykonaniu usług, które potwierdzi koordynator wskazany przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, na wniosek Zamawiającego do delegowania przedstawiciela celem wzięcia udziału w kontroli usług.
10. Wykonawca będzie świadczył usługę w granicach administracyjnych Gminy Celestynów wg standardu zimowego utrzymania - załącznik nr 1 do wzoru umowy.
11. Wykonawca zapewni bazę przez okres wykonywania przedmiotu umowy w celu składowania materiałów uszorstniających oraz parkowania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.
12. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać całodobowe stanowisko dyspozytorskie z łącznością telefoniczną.
13. W przypadku niepodjęcia oraz niekontynuowania obowiązków ciążących na Wykonawcy, a wynikających z ustalonych warunków umowy na zimowe utrzymanie dróg, Zamawiający w trybie awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów zastępczego zimowego utrzymania z kolejnej wystawionej faktury.
14. Pojazdy wykonujące usługę powinny być odpowiednio oznakowane i oświetlone w szczególności przy pomocy sygnalizatorów świetlnych emitujących przerywane światło pomarańczowe.
15. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej Wykonawca powiadomi natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do naprawy uszkodzenia według wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem uszkodzonego urządzenia. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia z wystawionej faktury.
16. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną, w tym płatność ewentualnych należności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowane zawinionym przez siebie niewłaściwym zimowym utrzymaniem dróg objętych niniejszą umową oraz wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
17. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi wykonywane przez Podwykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 10. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, (na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7), przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu usług do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość została uwzględniona w całkowitej wartości zamówienia.
Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności:
6) Dla części 6 powielenie usług polegających na odśnieżaniu placu targowego na terenie gminy Celestynów - wartość zamówień podobnych – 3.000,00 zł.
Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia i w Umowie. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie
na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania wartości zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego w trybie z wolnej ręki na podstawie Pzp. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
12. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej -
za pośrednictwem platformy przetargowej dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
13. Ilekroć w niniejszej SWZ mowa jest o stronie internetowej postępowania, należy przez to rozumieć stronę, na której pod wskazanym powyżej adresem funkcjonuje platforma przetargowa. Stroną internetową prowadzonego postępowania jest strona:
https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
a. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na zimowym utrzymaniu dróg:

dla części: 1, 2, 3, 4 w zakresie usuwania opadów śnieżnych,

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część postępowania, a wymagania co do tych części są tożsame Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem
i wiedzą dla jednej z części postępowania.


b. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

Dla części 1 – 3:
• samochód z pługiem – minimum 1szt.
• ciągnik mechaniczny z pługiem – minimum 1 szt.
• solarka – minimum 1 szt.
• w przypadku dróg o szerokości poniżej 3,5 m wymaga się aby wykonawca posiadał sprzęt umożliwiający zwalczanie śliskości na takich drogach.

Dla części 4:
• quad z pługiem – minimum 1 szt.
lub
• mini-ładowarka na gumowych kołach – minimum 1 szt.

Dla części 5:
• koparko-ładowarka – minimum 1 szt.
• samochód samowyładowczy – minimum 1 szt.

Dla części 6:
• quad z pługiem – minimum 1 szt.
lub
• mini-ładowarka na gumowych kołach– minimum 1 szt.
lub
• traktor z pługiem – minimum 1 szt.

UWAGA! – w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia, Zamawiający uzna za warunek spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem pojedynczym sprzętem - nie musi sumować poszczególnego asortymentu.

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.
5. Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w ustawie Pzp, w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (w ramach potwierdzenia posiadania kompetencji, o których mowa w oświadczeniu) - w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1) I część postępowania 900,00 zł
2) II część postępowania 900,00 zł
3) III część postępowania 1.300,00 zł
4) IV część postępowania 300,00 zł
5) V część postępowania – zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
6) VI część postępowania – zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert
i utrzymuje je nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 i ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, płatne przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Otwocku oddział w Celestynowie
Nr konta bankowego: 23 8001 0005 2002 0008 6091 0012
z dopiskiem„ wadium w postępowaniu RIZPiFZ.271.62.2021”
Wniesienie wadium w pieniądzu winno nastąpić w terminie gwarantującym wpływ pieniędzy na konto Zamawiającego najpóźniej w dniu i w godzinie przypadającym na dzień składania ofert.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Gwarancje i poręczenia należy wystawić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym /podpisem zaufanym/ podpisem osobistym na: Gminę Celestynów ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów i przekazać Zamawiającemu oryginał w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej.
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7. Zamawiający zwraca wadium wniesione winnej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
8. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 98 u ust. 4 i 5 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) terminu i sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
3) zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3 są następujące sytuacje:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron,
2) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
3) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
4) zmiana umowy dokonana na podstawie art. 455 Pzp;
5) w przypadku udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu niniejszej umowy, zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp;
6) zmiana umowy spowodowana okolicznościami, których Zamawiający działając
z należytą starannością nie mógł przewidzieć, co doprowadziło do powierzenia Wykonawcy robót dodatkowych;
7) wystąpienia zmian parametrów projektowych opisanych w SWZ dla wykonywanych robót i związanej z tym koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
8) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy nieuwzględnionych w dokumentacji technicznej projekt wykonawczy, projekt budowlany, a które wymagają realizacji przedmiotu zamówienia;
9) zaistnienie okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy,
a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;
10) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, które
to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
11) stan epidemii lub inne zdarzenia związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych np. wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19 (koronawirus);
12) z powodu konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
13) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcą;
14) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji lub instytucje, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
15) wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę;
16) wystąpienia warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót oraz sztuką budowlaną. Fakt wystąpienia tych okoliczności musi być bezwzględnie zgłoszony pisemnie do Zamawiającego, potwierdzony wpisem kierownika budowy do dziennika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
17) w przypadku zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy
Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
4. Oferta Wykonawcy wykluczonego na podstawie przepisu, o który mowa w ust. 3 zostanie odrzucona.
5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.


7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.108 ust.1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 pkt 1-3 ustawy.

Zobacz inne

Prawo