Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00356464/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012126482

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Nowolipie 2

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-150

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ksp.policja.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.policja.waw.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356464

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00344000/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy dla 330 sztuk kart SIM.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdz. XIX SWZ stanowiącym ogólne warunki umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.
4.Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonych usług,
2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ppkt 1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentów
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;
3) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w ppkt 2 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w ppkt 1. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określa w Rozdz. XIX SWZ § 7 ust. 1 pkt g);
4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Termin wykonania zamówienia tj.:
a) świadczenia usług – w okresie od dnia 01.12.2022 r. przez okres 12 miesięcy - jednakże nie dłużej niż do kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia w zadaniu;
b) dostarczenia nieaktywnych kart SIM w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
c) aktywacji planu taryfowego na numerach telefonów wskazanych przez Zamawiającego – od 01.12.2022 r.
6. Miejsce wykonania zamówienia w zakresie dostawy kart SIM: Wydział Teleinformatyki, Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy dla 330 sztuk kart SIM.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdz. XIX SWZ stanowiącym ogólne warunki umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.
4.Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonych usług,
2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ppkt 1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentów
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;
3) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w ppkt 2 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w ppkt 1. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określa w Rozdz. XIX SWZ § 7 ust. 1 pkt g);
4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Termin wykonania zamówienia tj.:
a) świadczenia usług – w okresie od dnia 01.12.2022 r. przez okres 12 miesięcy - jednakże nie dłużej niż do kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia w zadaniu;
b) dostarczenia nieaktywnych kart SIM w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
c) aktywacji planu taryfowego na numerach telefonów wskazanych przez Zamawiającego – od 01.12.2022 r.
6. Miejsce wykonania zamówienia w zakresie dostawy kart SIM: Wydział Teleinformatyki, Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy dla 755 sztuk kart SIM.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdz. XIX SWZ stanowiącym ogólne warunki umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonych usług,
2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ppkt 1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentów
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;
3) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w ppkt 2 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w ppkt 1. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określa w Rozdz. XIX SWZ § 7 ust. 1 pkt g);
4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Termin wykonania zamówienia tj.:
a) świadczenia usług – w okresie od dnia 01.12.2022 r. przez okres 12 miesięcy - jednakże nie dłużej niż do kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia w zadaniu;
b) dostarczenia nieaktywnych kart SIM w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
c) aktywacji planu taryfowego na numerach telefonów wskazanych przez Zamawiającego – od 01.12.2022 r.
6. Miejsce wykonania zamówienia w zakresie dostawy kart SIM: Wydział Teleinformatyki, Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy dla 755 sztuk kart SIM.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdz. XIX SWZ stanowiącym ogólne warunki umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonych usług,
2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ppkt 1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentów
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;
3) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w ppkt 2 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w ppkt 1. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określa w Rozdz. XIX SWZ § 7 ust. 1 pkt g);
4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Termin wykonania zamówienia tj.:
a) świadczenia usług – w okresie od dnia 01.12.2022 r. przez okres 12 miesięcy - jednakże nie dłużej niż do kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia w zadaniu;
b) dostarczenia nieaktywnych kart SIM w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
c) aktywacji planu taryfowego na numerach telefonów wskazanych przez Zamawiającego – od 01.12.2022 r.
6. Miejsce wykonania zamówienia w zakresie dostawy kart SIM: Wydział Teleinformatyki, Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy w zakresie mobilnego Internetu dla 50 sztuk kart SIM.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdz. XIX SWZ stanowiącym ogólne warunki umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonych usług,
2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ppkt 1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentów
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;
3) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w ppkt 2 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w ppkt 1. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określa w Rozdz. XIX SWZ § 7 ust. 1 pkt g);
4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Termin wykonania zamówienia tj.:
a) świadczenia usług – w okresie od dnia 01.12.2022 r. przez okres 12 miesięcy - jednakże nie dłużej niż do kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia w zadaniu;
b) dostarczenia nieaktywnych kart SIM w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
c) aktywacji planu taryfowego na numerach telefonów wskazanych przez Zamawiającego – od 01.12.2022 r.
6. Miejsce wykonania zamówienia w zakresie dostawy kart SIM: Wydział Teleinformatyki, Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy w zakresie mobilnego Internetu dla 50 sztuk kart SIM.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdz. XIX SWZ stanowiącym ogólne warunki umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonych usług,
2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ppkt 1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentów
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;
3) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w ppkt 2 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w ppkt 1. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określa w Rozdz. XIX SWZ § 7 ust. 1 pkt g);
4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Termin wykonania zamówienia tj.:
a) świadczenia usług – w okresie od dnia 01.12.2022 r. przez okres 12 miesięcy - jednakże nie dłużej niż do kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia w zadaniu;
b) dostarczenia nieaktywnych kart SIM w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
c) aktywacji planu taryfowego na numerach telefonów wskazanych przez Zamawiającego – od 01.12.2022 r.
6. Miejsce wykonania zamówienia w zakresie dostawy kart SIM: Wydział Teleinformatyki, Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Zobacz inne

Prawo