Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00356504/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK SENSORÓW (7 STACJI), PRZEZNACZONYCH DO OBSERWACJI OBIEKTÓW SST NA ORBITACH W REŻIMIE HLEO, ZLOK. NA TERENIE AUSTRALII WSCHODNIEJ I AFRYKI POŁUDNIOWEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360992221

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Trzy Lipy 3

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-172

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@polsa.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polsa.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356504

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00356383/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającej na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Wartość szacunkowa określona w ogłoszeniu o zamówieniu w kwocie 467628,00 PLN zawiera w sobie wartość zamówienia podstawowego oraz 50% wartości zamówienia powtórzonego.

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającej na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Wartość szacunkowa określona w ogłoszeniu o zamówieniu w kwocie 467628,00 PLN zawiera w sobie wartość zamówienia podstawowego oraz 50% wartości zamówienia powtórzonego.

Zobacz inne

Prawo