Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mysłowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00356520/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zawarcie umowy ramowej na dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w Mieście Mysłowice w sezonie 2022-2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270647904

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stadionowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322226043

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zomm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zomm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zawarcie umowy ramowej na dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w Mieście Mysłowice w sezonie 2022-2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddf87dfa-38d6-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356520

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ddf87dfa-38d6-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dla Wykonawców biorących udział w procesie udzielania zamówień
w Zakładzie Oczyszczania Miasta sp. z o. o. w Mysłowicach:

Działając zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24 maja 2018 r. poz. 1000), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO, informujemy zgodnie z art. 13 RODO, że:
1. Administratorem Danych jest Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o.o. w Mysłowicach., 41-400 Mysłowice ul. Stadionowa 11; e-mail: biuro@zomm.pl ; Tel 322226043.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - jw.; e-mail: odo@zomm.pl ; Tel 322226043.
3. Podstawy Prawne i cele przetwarzania Państwa danych.
Dane Państwa będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Celem przetwarzania będzie realizacja procedur związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie będzie się odbywało w oparciu o następujące przepisy:
• ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710),
• rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415),
• ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz 553 ).
4. Przekazywanie danych.
Państwa dane będą przekazywane:
• wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, ponieważ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie tego dostępu może wystąpić
w szczególnych uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710).
• wszystkim podmiotom, z którymi ZOM Mysłowice zawarł umowy powierzenia dla realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5. Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ponieważ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w punkcie 4.
6. Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania.
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ZOM, ma prawo żądania do:
7.1 dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
7.2 sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
7.3 usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
7.4 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
7.5 przenoszenia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
7.6 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informujemy że przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu
o zamówienia publiczne odbywa się podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W związku z tym w Państwa przypadku nie przysługują Państwu prawa zawarte w punktach 7.3, 7.4 i 7.5 niniejszej klauzuli.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5/2022/ZOMM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania ulic w Mieście Mysłowice w sezonie 2022/2023.
Dostawy soli drogowej w ilości do 700 Mg będą się odbywać do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie Zaplecza Technicznego Spółki zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Miarki 38.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu całej ilości soli drogowej określonej powyżej. Ilość ta jest ilością szacunkową i służy do skalkulowania ceny oferty. Faktyczna ilość zakupionej soli uzależniona będzie od warunków atmosferycznych oraz ilości robót wykonywanych przez Zamawiającego, związanych z zimowym utrzymaniem Wykonawca nie może wnosić roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu zakupu mniejszej niż planowana ilości soli drogowej w okresie obowiązywania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34927100-2 - Sól drogowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie będzie badał, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 9 SWZ,
b. spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SWZ.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a. prowadzi działalność, która pozwoli na wykonanie dostaw określonych przez Zamawiającego,
b. wykazuje średni roczny obrót z trzech ostatnich lat (2019, 2020 i 2021); a w przypadku jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to średni obrót z tego okresu) wynikający z działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia jest nie mniejszy niż 500.000,00 zł netto,
c. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł,
d. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy soli drogowej w ilości nie mniejszej niż 700 Mg, z zastrzeżeniem, iż ilość dostarczonej soli drogowej w ramach jednej umowy, w okresie maksymalnie 12 miesięcy, nie może być mniejsza niż 5000 Mg.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 111 ustawy PZP, oraz wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku spółek cywilnych należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.
c. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku spółek cywilnych należy złożyć zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników,
d. Oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
e. Oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
f. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 114 ustawy PZP
b. Oświadczenia o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres ostatnich 3 lat obrotowych z podziałem na poszczególne lata, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, na podstawie art. 115 ustawy PZP.
c. Polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem opłacania składek.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
a. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków,
b. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zestawienia wykonanych lub wykonywanych dostaw (załącznik nr 4), wraz
ze wskazaniem wartości netto, okresu ich wykonywania, ich przedmiotu oraz podmiotu, na rzecz którego wykonano dostawy, wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie dostaw (referencje).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zestawienia wykonanych lub wykonywanych dostaw (załącznik nr 4), wraz
ze wskazaniem wartości netto, okresu ich wykonywania, ich przedmiotu oraz podmiotu, na rzecz którego wykonano dostawy, wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie dostaw (referencje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wysokość wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na przedmiot zamówienia na kwotę: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i zero groszy).

2. Termin wniesienia
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert tj. do dnia 28.09.2022 r. godz. 9.00
W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu
w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
3. Forma
Wadium można wnieść:
a. w pieniądzu (przelew),
b. w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016.359 z późn. zm.), przy czym w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno wskazywać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek 02 1050 1214 1000 0090 3246 4308 prowadzony w banku ING Bank Śląski S.A. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału.

4. Zwrot
a. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 17.4 lit. f) i g) SWZ.
b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
c. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
d. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 17.4 lit. a) SWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
e. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
f. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
g. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
a. jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,
b. wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie,
c. precyzować zakres umocowania,
d. upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych
z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców,
e. być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających wspólną ofertę, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 10.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokument ten wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (Oświadczenia należy załączyć do oferty).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa
w pkt. 10.6. SWZ składa każdy z Wykonawców.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.9. SWZ przy czym:
a. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.9.2) SWZ składa wspólnie podmiot ubiegający się o zamówienie,
b. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.9.1) SWZ składa każdy
z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku:
a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia a w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili podpisania Umowy – zmianie może ulec termin realizacji Umowy,
c. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa. Pod pojęciem siły wyższej będzie rozumiane zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Zamawiającego ani Wykonawcy, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
W celu przeprowadzenia zmiany ceny w zakresie określonym w pkt 27.2. SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji kosztów, z której będą wynikały dane umożliwiające zwiększenia należnego wynagrodzenia, a w tym ilość osób zatrudnionych z wynagrodzeniem minimalnym.
Zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
Wszelkie zmiany inne niż wymienione w pkt 27.2. SWZ, niniejszej umowy odbywać się będą zgodnie z zapisem art. 144 ustawy PZP i wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo