Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowy Sącz, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00356953/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont obiektów Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu oraz Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu uszkodzonych podczas gradobicia w roku 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000282122

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 56

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184437708

1.5.8.) Numer faksu: 184437708 wew.100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.sacz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.sacz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont obiektów Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu oraz Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu uszkodzonych podczas gradobicia w roku 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-891370eb-3976-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356953

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018267/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont obiektów Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu oraz Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu uszkodzonych podczas gradobicia w roku 2021

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6. Identyfikator ID dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
7. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
B. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej - e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl
Maksymalny rozmiar jednej wiadomości z dołączonymi plikami, przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl wynosi 15 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego znajduje się na stronie Internetowej Zamawiającego pod adresem https://muzeum.sacz.pl/ochrona-danych-osobowych/. Prosimy oferentów o zapoznanie się z ww. informacją.
Oferent w treści oferty oświadcza, iż:
a) przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, zgodnie z art. 6 lub 9 RODO,
b) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
c) poinformowano osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu przekazania oraz o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z przepisów prawa, w szczególności art. 13 i/lub 14 RODO,
d) poinformowano wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną poinformowane wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, iż protokół wraz z załącznikami jest co do zasady jawny, a załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez oferentów,
e) jest wstanie wykazać prawdziwość oświadczeń, o których mowa w lit. od a) do d).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia, wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie zamówienia / złożyły ofertę, Zamawiający informuje, że: 1)Administratorem Danych (dalej: „Administrator”) jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 56, 33-300Nowy Sącz, NIP 7341138068 REGON 0002821222)W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora, e-mail: rogoz@list.pl .2)Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Cel przetwarzania danych osobowych jest związany z prowadzeniem postępowania i realizacją umowy zawieranej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem umów, które będą przechowywane przez okres lat 10. 4)Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c)prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 5)Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych, wskazanym w ust. 2 pkt. 2) lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w ust.2 pkt.1).6)Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7)Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.8)Nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO.3.Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe na warunkach i w zgodzie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zamawiający oświadcza, iż znane mu są zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z przepisów RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U. z 2019r. poz. 1781) dalej: „UODO”.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P/2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 457933,17 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie sześciu obiektów w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu (6 sztuk) i ogrodzenia jednego obiektu , oraz jednego obiektu na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu (1 sztuka) uszkodzonych w wyniku nawałnicy tj. gwałtownej burzy, wiatru i gradobicia ulewnego deszczu w dniu 24 czerwca 2021 r.
2. Teren Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu jest terenem wpisanym do rejestru zabytków Decyzją Nr 604/96 z dn. 24.06.1996, (Nr Rejestru Ks.A-804), a obiekty objęte remontem wpisane są do rejestru muzealiów. Teren Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
3. Obiekty objęte zakresem zamówienia:

- Stodoła z Kamienicy – Nr inw. 42/42, nr eksp. 50; zbudowana in situ ok. 1860 r., transfer do SPE w 1975 r., restytucja na ekspozycji w 1987 r. Eksponat kubaturowy bez wyposażenia etnograficznego., wnętrza nieudostępniane do zwiedzania, wykorzystywane jako magazyn eksponatów.
- Spichlerz z Gostwicy – Nr inw. 20/20, nr eksp. 5; zbudowany in situ ok. połowy XIX w., transfer do SPE w 1975 r.; eksponat kubaturowy z wyposażeniem etnograficznym, wnętrze udostępniane do zwiedzania.
- Stajnia z Mokrej Wsi – Nr inw. 55/62, nr eksp. 6; całość zbudowana in situ w drugiej połowie XIX w., transfer jednej połowy do SPE w 1983 r., restytucja na ekspozycji 1984/85 (łącznie z replikowaną rekonstrukcją niepozyskanej połowy obiektu); eksponat kubaturowy z wyposażeniem etnograficznym, część wnętrz możliwa do zwiedzania.
- Zbór ze Stadeł / kościół ewangelicki/- Nr inw. 89/90, nr eksp. 67; zbudowany in situ w 1806-09 r., transfer do SPE w 2004r., restytucja na ekspozycji w 2005 r.; eksponat kubaturowy z wyposażeniem wnętrz, wnętrza udostępniane do zwiedzania.
- Dwór z Rdzawy - Nr inw. 15/15, nr eksp. 17; zbudowany in situ w XVII w., transfer do SPE w 1969 r., restytucja na ekspozycji w latach 1973-75 r.; eksponat kubaturowy z pełnym wyposażeniem wystawienniczym, wnętrza udostępniane do zwiedzania.
- Plebania „ruska” ze Szlachtowej – Nr inw. 67/75, nr eksp. 63; zbudowana in situ ok. poł. XIX w., transfer do SPE w 1998 r., restytucja na ekspozycji w l. 2001-03; eksponat kubaturowy, z adaptacją funkcjonalną na zaplecze amfiteatru (przebieralnie dla zespołów) oraz na dozorcówkę.
- Dwór z Łososiny Górnej- budynek konferencyjny z funkcją hotelową zlokalizowany na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

77220000-8 - Usługi impregnacji drewna

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej w realizacji usług dla robót budowlanych w obiektach zabytkowych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają, niżej określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów– Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej –Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie
4) Zdolności technicznej lub zawodowej – w celu spełnienia warunku, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

a) posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
Należycie wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej dwie roboty budowlane, każda za kwotę nie mniejszą niż 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), której przedmiotem były roboty w zakresie uwzględniającym wymianę pokrycia dachowego z gontu i słomy, której przedmiotem były prace prowadzone na/w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub rejestru zabytków prowadzonego przez organ ustanowiony w tym celu bądź będących pod opieką konserwatora zabytków.

Uwaga:
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówienia Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówienia Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

b) osoby zdolne do realizacji zamówienia tj., aby Wykonawca dysponował na czas realizacji zamówienia osobami, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 jedna osoba do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadająca wyższe wykształcenie, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane(tj. Dz.U.2021 r. poz. 2351 ze zm. ) oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1117)oraz która posiada doświadczenie polegające na pełnieniu w ciągu ostatnich 5 lat funkcji Kierownika Budowy / Kierownika robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, z czego, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub ewidencji lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury .

Pojęcie budowy, przebudowy, remontu należy definiować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane(t.j. . Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami).

Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wskazane w opisie warunku, należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane oraz rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831). Zamawiający określając wymogi w zakresie uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia równoważne tzn. uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646), które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót we wskazanej specjalności przy realizacji przedmiotu zamówienia.

W złożonym przez Wykonawcę wykazie osób (załącznik nr 5 do SWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia należy w szczególności podać: zakres uprawnień tych osób, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu, który je wydał, zakres wykonywanych czynności wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia (opisanych w warunku) oraz informacje o podstawie dysponowania osobami.

Zamawiający uzna okres od uzyskania ww. uprawień do dnia składania ofert, jako okres dokumentujący doświadczenie ww. osób.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału określony w niniejszym rozdziale SWZ pkt. 1 ppkt 4) powinien spełniać, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo mogą spełnić wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie - łącznie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca postępuje zgodnie z zapisami w rozdziale VII i VIII SWZ.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o podmiotowe środki dowodowe określone w rozdziale VIII niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków działu w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania składane na podstawie artykułu 125. ust 1 ust z dnia 11.09.2019 roku

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:

1) braku podstaw wykluczenia;
2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji (jeśli dotyczy), w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.z 2020 r. poz. 2415).
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, z przesłanek z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5i 7 ustawy PZP - wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale VII ust. 1 i 2 SWZ, Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie załącznika nr 6 do SWZ.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, chyba, że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:

3.A. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –załącznik nr 7 do SWZ.
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – o ile Wykonawca nie wskazał w złożonym wraz z ofertą oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, danych umożliwiających dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na własne doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w wykazie robót uwzględnia takie roboty budowlane realizowane wspólnie, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

3) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, złożonym wraz z ofertą na podstawie art.125 ust.1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), Wzór wykazu stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału określony w niniejszym rozdziale SWZ pkt. 1 ppkt 4) powinien spełniać, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo mogą spełnić wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie - łącznie.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca postępuje zgodnie z zapisami w rozdziale VII i VIII SWZ.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o podmiotowe środki dowodowe określone w rozdziale VIII niniejszej SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych załączniku nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz w zakresie opisanym w § 18 Projektowanych postanowień umowy, których treść stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. E-faktury. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej , Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL: NIP 7341138068.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.

Zobacz inne

Prawo