Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Choroszcz, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00357157/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA CHOROSZCZ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej (ul. Żółtkowska) i budowa i rozbudowa ulicy Rybackiej (drogi gminnej) w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHOROSZCZ

1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Choroszczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659020

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Dominikańska 2

1.4.2.) Miejscowość: Choroszcz

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-070

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@choroszcz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://choroszcz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357157

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00333903/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 09:10

Po zmianie:
2022-09-28 09:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 10:10

Po zmianie:
2022-09-28 10:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-22

Po zmianie:
2022-10-27

Zobacz inne

Prawo