Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rzeszów, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00357415/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa dźwigu osobowego w Budynku Sadu Okręgowego w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324257

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Śreniawitów 3

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 178756200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rzeszow.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzeszow.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dźwigu osobowego w Budynku Sadu Okręgowego w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a248c5a-359d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357415

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059011/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa dźwigu osobowego w Budynku Sadu Okręgowego w Rzeszowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4a248c5a-359d-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, zwanej dalej również „Platformą”. Szczegółowe informacje na temat środków komunikacji elektronicznej znajdują się w rozdziale nr IX Specyfikacji Warunków Zamówienia. Informacje o środkach komunikacji
elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz
informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej- zostały opisane w rozdziale IX Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, zwanej dalej również „Platformą”. Szczegółowe informacje na temat środków komunikacji elektronicznej znajdują się w rozdziale nr IX Specyfikacji Warunków Zamówienia. Informacje o środkach komunikacji
elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz
informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej- zostały opisane w rozdziale IX Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych przetwarzanych w
Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w związku z udzielaniem zamówień publicznych jest Dyrektor Sądu
Okręgowego w Rzeszowie, Pl. Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów, tel. 17 875 63 23, email:
dyrektor@rzeszow.so.gov.pl Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Administrator danych
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, z którym można skontaktować: 1) listownie: Sąd
Okręgowy w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów, 2) e-mail: iod@rzeszow.so.gov.pl. 3)
telefonicznie: 17 875 62 24 Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
przetwarzania Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest
obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych
spoczywających na zamawiającym, w tym: m. in. ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. ustawa z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach
odbiorców Sąd Okręgowy w Rzeszowie udostępnia dane osobowe innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców, tj.: organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom upoważnionym do dostępu lub
otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Sąd Okręgowy w Rzeszowie może udostępnić dane osobowe właściwym podmiotom oraz
dostawcom niezbędnych usług podczas których przetwarzane są dane osobowe w imieniu
Administratora także na podstawie stosownych umów. Okres, przez który dane osobowe będą
przechowywane, lub kryteria ustalania tego okresu Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Następnie dokumentacja będzie archiwizowana przez okres wskazany w
Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który Sąd Okręgowy w Rzeszowie
zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ciąg dalszy obowiązku informacyjnego : Przysługuje
Państwu prawo: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO. Nie przysługuje Państwu prawo: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SIR-2512-5/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje:
1.1. Wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych budowy dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy Plac Śreniawitów 3.
1.2. Sporządzanie dokumentacji powykonawczej
1.3. Uzyskanie w imieniu zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa decyzji UDT dopuszczającej dźwig osobowy do eksploatacji wraz z rejestracją urządzenia dźwigowego.
2. Roboty Budowlane należy prowadzić w oparciu i zgodnie z następującymi Decyzjami i dokumentami:
2.1. Ostateczną Decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą Pozwolenie na Budowę z dnia 30.06.2022 Decyzja NR 350/2022.
2.2. Ostateczną Decyzję Konserwatorską Zezwalająca na wykonanie prac w zakresie Przebudowy – Budowy dźwigu osobowego w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy Plac Śreniawitów 3 wraz z załącznikiem Koncepcji Architektonicznej dla Inwestycji pt ,, Budowa dźwigu osobowo- towarowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlano-instalacyjnymi w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Plac Śreniwitów 3. Decyzja Nr 195/22 z dnia 10.06.2022
2.3. Wstępną akceptacją dla dźwigu osobowego w Zamku w Rzeszowie wydaną przez Urząd Dozoru technicznego Oddział w Lublinie Biuro w Rzeszowie z dnia 17.05.2022 OT.22.431.8952.2022-8630/22.
2.4. Szczegółowy zakres robót opisany jest przez Wielobranżową Dokumentacje Projektową oraz Specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn. ,, Przebudowa – budowa dźwigu osobowego w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, działka nr 1270 obr. 207 w Rzeszowie przy Plac Śreniawitów 3 opracowaną przez Autorską Pracownię Projektową mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz Rzeszów ul. Rynek 17/305.
2.5. Inwestor Udostępnia przedmiary robót, które mają charakter pomocniczy, w razie rozbieżności pomiędzy przedmiarami i dokumentacją projektową pierwszeństwo ma zawsze dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót.
3. Dodatkowe informacje, które wykonawca musi uwzględnić przy sporządzaniu ofert:
3.1. Prace wykonywane będą w czynnym urzędzie. Wykonawca swoim działaniem nie może ograniczać pracy sądu; może wystąpić konieczność wykonywania robót uciążliwych (np. powodujących nadmierny hałas np. roboty wyburzeniowe, betonowanie,) po godzinach pracy sądu i w dni wolne od pracy (godziny pracy sądu: od 7:30 do 15:30),
3.2. Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia stref, w których prowadzone będą roboty budowlane w sposób ograniczający do minimum zakurzenie obszaru, w którym Zamawiający prowadzi bieżącą działalność,
3.3. Wykonawca musi zabezpieczyć plac budowy ograniczając skutecznie możliwość dostępu osób nieupoważnionych z zapewnieniem alternatywnych dojść do użytkowanych pomieszczeń Zamawiającego.
3.4. Na Wykonawcy ciążyć będzie konieczność utrzymania czystości i porządku we wszelkich pomieszczeniach, które będą użytkowane przez Wykonawcę lub w których będą wykonywane roboty przez Wykonawcę.
4. Zamawiający po przekazaniu placu budowy wymaga w pierwszej kolejności wykonania robót instalacyjnych:
4.1. Instalacji strukturalnej do depozytora kluczy
4.2. Przebudowy przyłącza wody

4.2.6.) Główny kod CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 260 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:
Kryterium Waga
CENA 60 %
OKRES GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI 40 %

3. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach
(1% = 1 pkt).
4. Oferty będą oceniane w zakresie kryterium Ceny oferty, wg następującego wzoru:

Pc= (Cn/Cb)*60

gdzie:
Pc - liczba punktów w kryterium Cena oferty, jakie Wykonawca uzyskał, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
Cn - cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
Cb - cena oferty ocenianej niepodlegającej odrzuceniu;
* - znak mnożenia
/-znak dzielenia

5. Oferty będą oceniane w zakresie kryterium Okres Gwarancji Jakości i Rękojmi oferty, wg następującego wzoru:

Og=(Ob\On)*40

gdzie:
Og - liczba punktów w kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi, jakie Wykonawca uzyskał, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
On - okres gwarancji jakości i rękojmi najdłuższy w zaoferowanych ofertach niepodlegających odrzuceniu;
Ob - okres gwarancji jakości i rękojmi ocenianej oferty;
* - znak mnożenia
/-znak dzielenia
Zamawiający będzie oceniał w tym kryterium wyłącznie oferty, w których okres gwarancji jakości i rękojmi zostanie określony w miesiącach. Przy czym do oceny ofert w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie maksymalnie 60.miesięczny okres gwarancji jakości i rękojmi licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji jakości i rękojmi krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, zostanie odrzucona.

6. Ofertom nie odrzuconym zostaną przyznane pkt wg następującego wzoru:
P= Pc +Og
P= całkowita liczba punktów
7. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących:
Zdolności do występowania w obrocie prawnym.
Zamawiający nie określa wyżej wymienionego warunku.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa wyżej wymienionego warunku.
Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa wyżej wymienionego warunku.
Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający określa niżej wymienione warunki:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedno zadanie, polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie ścian żelbetonowych (lub obejmujące wykonanie zadania), o wartości realizacji robót minimum 100 000 złotych brutto.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami na następujące stanowiska:
Kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wymieniona osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Wymieniona osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Kierownik robót elektrycznych – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Wymieniona osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: : Oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie dokumentu, którego wzór zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.
W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca przedstawia wraz z Oświadczeniem, o
którym mowa w ust. 2-3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby. – załącznik nr 7 do SWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do wniosku o oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. – załącznik nr 8 do SWZ.
Na wezwanie Zamawiającego:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
zwanego dalej „postępowaniem”, zamawiający może żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie dokumentu, którego wzór zawiera
Załącznik Nr 3 do SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z Ofertą, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów – załącznik nr 7A do SWZ
Na wezwanie Zamawiającego:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób.
Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz robót

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wymaga złożenia:
1.1. Formularza składającego się na Ofertę, załącznik nr 2 do SWZ
1.2. Dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania lub pełnomocnictwo do podpisania Oferty, jeśli osoba
bądź osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej
czynności nie wynika z Dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania.
W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w
postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca,
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne
dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem
na język polski

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 58-60 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do wniosku o oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został określony w § 13 projektowanych postanowień umownych, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się na Platformie e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego

Zobacz inne

Prawo