Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Świecie, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00357466/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Świecie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zorganizowanie i obsługa Strefy Płatnego Parkowania w Świeciu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świecie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351067

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wojska Polskiego 124

1.4.2.) Miejscowość: Świecie

1.4.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.4.7.) Numer telefonu: 52 333 23 10

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@swiecie.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiecie.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357466

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00349787/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 09:00

Po zmianie:
2022-09-29 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 09:15

Po zmianie:
2022-09-29 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-22

Po zmianie:
2022-10-28

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający dokonał zmiany SWZ oraz zmiany w Załączniku Nr 3 do SWZ projektowanych postanowieniach umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z powyższymi zmianami. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 17 pkt 6
Przed zmianą:
6) Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany, na polecenie Zamawiającego, do czasowego wyłączenia parkomatów z użytkowania i w razie konieczności ich demontażu w przypadku tymczasowego wyłączenia ulicy z ruchu m.in. wskutek wykonywania robót budowlanych, budowy, przebudowy, remontu elementów pasa drogowego ulicy, odbywających się imprez, na której posadowiono parkomat. Wyżej wymienione ograniczenia mają zastosowanie wyłącznie w sytuacjach nagłych, wyjątkowych i niemożliwych do przewidzenia na etapie prowadzenia postepowania przetargowego.
Po zmianie:
6) Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany, na polecenie Zamawiającego, do czasowego wyłączenia parkomatów z użytkowania i w razie konieczności ich demontażu w przypadku tymczasowego wyłączenia ulicy z ruchu m.in. wskutek wykonywania robót budowlanych, budowy, przebudowy, remontu elementów pasa drogowego ulicy, odbywających się imprez, na której posadowiono parkomat. Wyżej wymienione ograniczenia mają zastosowanie wyłącznie w sytuacjach nagłych, wyjątkowych i nie będą dotyczyły więcej niż 2 parkomatów.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 17 pkt. 8

Przed zmianą:
8) Wykonawca na polecenie i we wskazane przez Zamawiającego miejsce przeprowadzi bezpłatną zmianę lokalizacji parkomatów. Takie działanie brane są pod uwagę w sytuacjach wyjątkowych i niemożliwymi do przewidzenia na etapie prowadzenia postępowania przetargowego, np. nieprzewidziane prace budowlane.
Po zmianie:
8) Wykonawca na polecenie i we wskazane przez Zamawiającego miejsce przeprowadzi zmianę lokalizacji parkomatów. Przeniesienie może nastąpić w sytuacjach wyjątkowych i nieodpłatnie dotyczyć będzie 1 parkomatu.

Zamawiający wprowadza zmiany w Załączniku Nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

§ 3 ust. 3 pkt 14
Przed zmianą
14) Każdorazowe tymczasowe wyłączenie urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych wskutek np. robót budowlanych, imprez lub innych zdarzeń Wykonawca dokonywać będzie na własny koszt w porozumieniu z Zamawiającym.
Po zmianie
14) Tymczasowe wyłączenie urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych wskutek np. robót budowlanych, imprez lub innych zdarzeń Wykonawca dokonywać będzie na własny koszt w porozumieniu z Zamawiającym i w okresie realizacji przedmiotu umowy nie przekroczy 2 parkomatów.

§ 9
Przed zmianą:
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga na czas realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wskazanych osób:
Po zmianie:
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga na czas realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, do obowiązków których należeć będzie wykonywanie zadań biurowych oraz kontrolerów SPP.

Zobacz inne

Prawo