Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zgierz, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00357609/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miasto Zgierz

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja boiska piłkarskiego MOSIR, budowa hali pneumatycznej wraz z wyposażeniem, dostawa i montaż pawilonów socjalno-szatniowych, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku ...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Zgierz

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057721

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Jana Pawła II 16

1.4.2.) Miejscowość: Zgierz

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umz.zgierz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zgierz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357609

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00337536/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00067291/10/P

Po zmianie:
2022/BZP 00067291/11/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 10:45

Po zmianie:
2022-09-30 10:45

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 11:00

Po zmianie:
2022-09-30 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-21

Po zmianie:
2022-10-28

Zobacz inne

Prawo