Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radom, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00357639/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. o.o. w Radomiu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa pierwszego wyposażenia dla Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. o.o. w Radomiu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670209356

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleksandrowicza 5

1.4.2.) Miejscowość: Radom

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-617

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@wss.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka z ograniczoną odpowedzialnością

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357639

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00348111/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00028868/13/P

Po zmianie:
2022/BZP 00028868/14/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
a) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i używania, posiadają aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej świadectwa/certyfikaty/deklaracje zgodności, dopuszczenia do stosowania w palcówkach ochrony zdrowia.
b) Katalogi lub opisy techniczne w języku polskim – zawierające parametry techniczne opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi czytelnie oznakować w katalogach oferowane pozycje numerem pozycji danego wyrobu, np. poz. „ 1” .

Po zmianie:
a) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i używania, posiadają aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej świadectwa/certyfikaty/deklaracje zgodności, dopuszczenia do stosowania w palcówkach ochrony zdrowia- zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SWZ.
b) Katalogi lub opisy techniczne w języku polskim – zawierające parametry techniczne opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi czytelnie oznakować w katalogach oferowane pozycje numerem pozycji danego wyrobu, np. poz. „ 1” .

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
a) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i używania, posiadają aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej świadectwa/certyfikaty/deklaracje zgodności, dopuszczenia do stosowania w palcówkach ochrony zdrowia.
b) Katalogi lub opisy techniczne w języku polskim – zawierające parametry techniczne opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi czytelnie oznakować w katalogach oferowane pozycje numerem pozycji danego wyrobu, np. poz. „ 1” .

Po zmianie:
a) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i używania, posiadają aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej świadectwa/certyfikaty/deklaracje zgodności, dopuszczenia do stosowania w palcówkach ochrony zdrowia - zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SWZ.
b) Katalogi lub opisy techniczne w języku polskim – zawierające parametry techniczne opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi czytelnie oznakować w katalogach oferowane pozycje numerem pozycji danego wyrobu, np. poz. „ 1” .

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-26 10:00

Po zmianie:
2022-09-29 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-26 10:30

Po zmianie:
2022-09-29 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-25

Po zmianie:
2022-10-28

Zobacz inne

Prawo