Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00357694/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Ministerstwo Finansów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych w formie spotkań online.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Finansów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000002217

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętokrzyska 12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-916

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/finanse

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych w formie spotkań online.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a9b47ac-336f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00107245/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.28 Usługa przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń informatycznych dla programistów / deweloperów wytwarzających narzędzie CRM-RF

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zakup jest realizowany w ramach projektu „Zarządzanie relacjami z klientem KAS", Nr POWR.02.18.00-00-0016/18 i współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach 2. osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mf.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja z Zamawiającym odbywa się według poniższych zasad z wykorzystaniem Platformy - dostępnej pod adresem internetowym:
https://mf.ezamawiajacy.pl:
- korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest
założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy.
- Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy,
określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz zobowiązuje się
korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu.
- sposób korzystania z Platformy jest określony w Instrukcji dla Wykonawcy Platformy dostępnej pod adresem internetowym:
https://mf.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=mf&USER_MENU_HOVER=publicFilesList.
- Wykonawca w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie – zaleca się założenie i
sprawdzenie poprawności działania konta z odpowiednim wyprzedzeniem;
- za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego wgrania na platformę na Platformę.
2. Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z art. 63 ust.
2 ustawy Pzp.
3. Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty nie jest zapewniany przez Platformę.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
5. Pozostałe informacje w tym zakresie zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w tym zakresie zawiera SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: C/682/22/DKP/B/12

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych w formie spotkań online w trzech (3), głównych obszarach tematycznych (w zakresie kompetencji), podnoszących kwalifikacje techniczne programistów / deweloperów wytwarzających narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie relacjami z klientem KAS (dalej: narzędzie CRM-RF).
2. Szkolenia są dedykowane wskazanym pracownikom Resortu Finansów (Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Centrum Informatyki Resortu Finansów) – w tym przede wszystkim członkom zespołów projektowych realizującym zadania w następujących (3) obszarach kompetencji technologicznych:
2.1. administrowanie systemami teleinformatycznymi, w szczególności w procesie konfiguracji
i utrzymania narzędzia informatycznego (docelowi/przyszli administratorzy narzędzia CRM-RF);
2.2. projektowanie, wytwórstwo i wdrażanie systemów teleinformatycznych (docelowi/przyszli deweloperzy zaangażowani w budowę narzędzia CRM-RF);
2.3. testowanie systemów teleinformatycznych (docelowi/przyszli testerzy narzędzia CRM-RF).
3. Szczegółowy zakres i warunki dotyczące realizacji zamówienia zawierają Projektowane postanowienia umowy (PPU) stanowiące Załącznik D do SWZ, w tym Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najwyżej ocenionej, tj. o najwyższej liczbie punktów przyznanych w ww. kryteriach, tj. obliczonych wg wzoru określonego w pkt 16.2 SWZ, spośród ofert nieodrzuconych, złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu na etapie oceny oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe trenerów D

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki zamówienia dot. zdolności technicznej lub zawodowej:

7.1.4.1 Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w okresie prowadzenia działalności) co najmniej 2 usługami, przy czym:
7.1.4.1.1 każda usługa polegała na organizacji oraz koordynacji co najmniej 4 dniowego szkolenia, w którym brało udział co najmniej 8 uczestników;
7.1.4.1.2 co najmniej jedna usługa była realizowana w formie online.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, mogą wykazywać się doświadczeniem jednego z nich lub każdego z nich osobno – doświadczenie Wykonawców się nie sumuje.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych wykazuje się doświadczeniem jednego z nich lub każdego z nich osobno – doświadczenie, Wykonawcy i podmiotu udostępniającego/podmiotów udostępniających zasoby nie sumują się.
W przypadku nadal wykonywanych usług Wykonawca powinien wykazać, że wykonana część usługi opiewa na kwotę nie niższą niż wskazana powyżej.

7.1.4.2 Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej 5 różnymi osobami (Zamawiający nie dopuszcza łączenia poniżej określonych ról przez tę same osoby) :
7.1.4.2.1: 1 trenerem ds. szkoleń z obszaru administrowania systemami teleinformatycznymi, posiadającym doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z ww. zakresu - w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 5 ww. szkoleń, przy czym:
7.1.4.2.1.1 każde szkolenie trwało co najmniej 6 godzin dydaktycznych,
7.1.4.2.1.2 każde szkolenie było prowadzone dla grupy co najmniej 8 osób,
7.1.4.2.1.3 co najmniej 2 szkolenia były prowadzone w formie transmisji audio-wideo
(szkolenia w formie online) w czasie rzeczywistym;
7.1.4.2.2: 2 trenerami ds. szkoleń z obszaru projektowania, wytwórstwa i wdrażania systemów teleinformatycznych, posiadających doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z ww. zakresu - w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert każdy z nich przeprowadził co najmniej 5 ww. szkoleń, przy czym:
7.1.4.2.2.1 każde szkolenie trwało co najmniej 6 godzin dydaktycznych,
7.1.4.2.2.2 każde szkolenie było prowadzone dla grupy co najmniej 10 osób,
7.1.4.2.2.3 co najmniej 2 szkolenia były prowadzone w formie transmisji audio-wideo (szkolenia w formie online) w czasie rzeczywistym;
7.1.4.2.3: 1 trenerem ds. szkoleń z obszaru testowania systemów teleinformatycznych, posiadającym doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z ww. zakresu - w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 5 ww. szkoleń, przy czym:
7.1.4.2.3.1 każde szkolenie trwało co najmniej 6 godzin dydaktycznych,
7.1.4.2.3.2 każde szkolenie było prowadzone dla grupy co najmniej 10 osób,
7.1.4.2.3.3 co najmniej 2 szkolenia były prowadzone w formie transmisji audio-wideo (szkolenia w formie online) w czasie rzeczywistym;
7.1.4.2.4 : 1 koordynatorem zajmującym się organizacją szkoleń, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem składania ofert organizowałi koordynował co najmniej 10 szkoleń, z których co najmniej 2:
7.1.4.2.4.1 obejmowały łącznie co najmniej 10 osób,
7.1.4.2.4.2 polegały na organizacji szkolenia w formie online.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ;
2. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z uwzględnieniem punktów 8.4. i 8.5. SWZ.
3. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków – art. 274 ust. 4 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – dotyczy warunku określonego w 7.1.4.1 - Wzór wykazu usług stanowi Załącznik E do SWZ.
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – dotyczy warunku określonego w 7.1.4.2 - Wzór wykazu osób stanowi Załącznik A1 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.2 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Wzór stanowi Załącznik H do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres został określony w Projektowanych postanowieniach umowy w Załączniku D do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mf.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 PPU stanowiących Załącznik D do SWZ - w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
2. Warunki i terminy realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w PPU stanowiących Załącznik D do SWZ.

Zobacz inne

Prawo