Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mysłowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00357715/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto Mysowice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowe wykonanie instalacji C.O., C.W.U. i Z.W. w budynku położonym w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej 27

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Mysowice

1.3.) Oddział zamawiającego: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271570799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 21

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzgk@mzgk.myslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzgk.myslowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe wykonanie instalacji C.O., C.W.U. i Z.W. w budynku położonym w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej 27

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30fbc61e-398a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357715

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014195/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. w 2 obiektach położonych w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej numer 27, 29

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Ograniczenie Niskiej Emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice – etap II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzgk.nowybip.pl/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: mzgk@mzgk.myslowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: mzgk@mzgk.myslowice.pl, za wyjątkiem oferty, która powinna zostać złożona za pośrednictwem wskazanych w Rozdziale IX i XII SWZ narzędzi do komunikacji elektronicznej.
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres email (za wyjątkiem oferty, która musi być złożona za pośrednictwem platformy MiniPortal).
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 6 przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 6 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
9. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
10. Osoba wskazana do porozumiewania się z wykonawcami: Elżbieta Kafka, e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna w sprawie danych osobowych opisana została w Rozdziale XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – kompleksowe wykonanie instalacji C.O., C.W.U. oraz Z.W. w budynku położonym w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej 27:
1) Roboty budowlane będą polegały w szczególności na wykonaniu wszelkich prac demontażowych i rozbiórkowych związanych z wykonaniem instalacji C.O., C.W.U. i Z.W. w obiekcie, wykonaniu właściwej wentylacji, kompleksowym wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i zimnej wody, w tym wykonaniu wymiennikowni i wszelkich niezbędnych prac do uruchomienia dostaw ciepła do obiektu oraz wykonania niezbędnych prób oraz wszelkich uzgodnień formalnoprawnych w tym m.in. zgłoszenia do UDT, itd.;
2) Obiekt, w którym będą wykonywane prace to budynek mieszkalny, wielorodzinny, wybudowany ok. 1900 roku, zlokalizowany przy ul. Bytomskiej 27 w Mysłowicach;
3) Prace będą wykonywane w zamieszkanym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania mieszkańców obiektu;
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1. Cena oferty (C) 60% (60)
2. Gwarancja (G) 10% (10)
3. Termin realizacji robót (T) 30% (30)

Cena oferty (C)
W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z przybliżeniem dziesiętnym ilość punktów wynikającą z działania:

C=(oferta z najniższą ceną)/(cena oferty badanej) x 60 pkt

Przez „cenę” należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178).

Gwarancja (G)
W przypadku kryterium "gwarancja" do oceny będzie brana pod uwagę gwarancja zadeklarowana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SWZ, a ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

G=(GO- 48)/(60-48) X 10 pkt

gdzie:
G – liczba punktów w ramach kryterium „Gwarancja”
GO – okres gwarancji badanej oferty (pełne miesiące)

Sposób oceny kryterium – maksymalizacja (im dłuższy okres gwarancji tym wyższa liczba punktów za to kryterium. Maksymalny okres gwarancji podlegającej ocenie przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.
W kryterium „Gwarancja” punkty zostaną przyznane Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji powyżej 48 miesięcy.
Gwarancja musi być podana w pełnych miesiącach.
Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 48 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 3 do SWZ poda krótszy niż wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Niewpisanie żadnego okresu gwarancji spowoduje uznanie, że okres gwarancji będzie zgodny z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60 miesięcy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zgodny ze złożoną ofertą.
Udzielana przez wykonawcę gwarancja winna być bezwarunkowa i wykonalna. Wzór karty gwarancyjnej stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.

Termin realizacji robót (T)
W przypadku kryterium "termin realizacji robót" do oceny będzie brany pod uwagę termin zadeklarowany przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SWZ. Każdy z wykonawców zobowiązany jest do wykonania robót w maksymalnym terminie 5 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu realizacji robót w następujący sposób:
T = 0, jeżeli wykonawca zaoferuje 5 miesięcy (termin maksymalny wymagany),
T = 15, jeżeli wykonawca zaoferuje 4 miesiące,
T = 30, jeżeli wykonawca zaoferuje 3 miesiące,
Zamawiający nie dopuszcza wskazywania terminów realizacji robót innych niż wskazane powyżej. Wykonawca, który zaoferuje inne niż wskazane powyżej wartości, otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium.
W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie zamówienia w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami zamawiający posłuży się następującym wzorem:
PO = C + G + T
gdzie:
PO – liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów w kryterium „cena oferty”
G – liczba punktów w kryterium „gwarancja”
T – liczba punktów w kryterium „termin”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji robót

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że:
a) wykonał należycie i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji C.O. i C.W.U.– o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto każda.
UWAGA: W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
UWAGA: W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej.
b) dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia:
- co najmniej 1 osobę w roli kierownika budowy - posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.
- co najmniej 1 osobę w roli kierownika robót - posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.
- co najmniej 1 osobę w roli kierownika robót – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.
UWAGA: W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
UWAGA: Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.
c) posiada średnioroczne zatrudnienie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wysokości co najmniej 11 pracowników.
UWAGA: Przez zatrudnienie rozumie się stosunek pracy zdefiniowany w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
3) od wykonawcy, który powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, podmiotowych środków dowodowych określonych w pkt 1) powyżej oraz spełnienia – w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - warunki udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ;
3) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich 3 latach, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 7 do SWZ.
4) od wykonawcy, który powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu– w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do wspólnej reprezentacji (wszyscy uczestnicy ubiegający się o udzielenie zamówienia w charakterze Wykonawcy) w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
c) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmiany umowy opisano w paragrafie 15 wzoru umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

Zobacz inne

Prawo