Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00357721/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej , TP-212/22/KK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288366

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: W.K. Roentgena 5

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-781

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22/ 57 09 480

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.krol@pib-nio.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pib-nio.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357721

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00345360/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem przeglądy/konserwacje/naprawy, aparatury tożsamej co do rodzaju aparatury wskazanej przez Zamawiającego (tj. aparatury o tym samym przeznaczeniu użytkowym) o łącznej wartości brutto minimum określonej w zależności od części na którą składana jest oferta:
dla części 1 : 2 500,00 zł
dla części 2 : 15 000,00 zł
dla części 3 : 2 000,00 zł
dla części 4 : 2 000,00 zł
dla części 5 : 2 000,00 zł
dla części 6 : 1 200,00 zł
oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Po zmianie:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem przeglądy/konserwacje/naprawy, aparatury tożsamej co do rodzaju aparatury wskazanej przez Zamawiającego (tj. aparatury o tym samym przeznaczeniu użytkowym) o łącznej wartości brutto minimum określonej w zależności od części na którą składana jest oferta:
dla części 1 : 2 500,00 zł
dla części 2 : 15 000,00 zł
dla części 3 : 2 000,00 zł
dla części 4 : 2 000,00 zł
dla części 5 : 2 000,00 zł
dla części 6 : 1 200,00 zł
oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

b) przedstawi, że podczas realizacji zamówienia publicznego będzie dysponował:
- min. 2 inżynierami serwisu, którzy posiadają świadectwa kwalifikacyjne SEP "E" lub "D" do 1 kV z uprawnieniami do pomiarów ochronnych - dot. części nr 2.
Osób wskazanych w wykazie osób dotyczy obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z Rozdz. X SWZ.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy usług, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

Po zmianie:
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy usług, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

wymagany podmiotowy środek dowodowy:
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - dot. części nr 2

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-22 09:00

Po zmianie:
2022-09-26 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-22 10:00

Po zmianie:
2022-09-26 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-21

Po zmianie:
2022-10-25

Zobacz inne

Prawo