Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bestwina, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00358285/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Bestwina

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Odbudowa drogi ul. Granicznej w km 0+000 do 1+420 wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Bestwina i Janowice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bestwina

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258144

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Krakowska 111

1.4.2.) Miejscowość: Bestwina

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-512

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bestwina.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bestwina.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358285

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00339076/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 38 000,00 zł.
2.Termin wniesienia wadium upływa dnia 23.09.2022 r. do godz. 09:00.
3.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach.
1)pieniądzu; 2)gwarancjach bankowych; 3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).
5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Czechowice - Dziedzice - Bestwina, Nr konta 24 8453 0002 0000 1720 2000 0060. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Z treści przelewu winno wynikać, że wpłata dotyczy wadium, jakiego dotyczy zamówienia.
6.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7.O wpłaceniu wadium w formie pieniężnej w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
8.Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9.Gwarancje i poręczenia muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez polskie sądy powszechne. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
11.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do terminu składania ofert na zasadach określonych w SWZ lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie odrzucona.
12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 żądanie złożenia przedmiotowych środków dowodowych ust. 2 lub art. 128 wezwanie wykonawcy do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia lub art. 106 inne przedmiotowe środki dowodowe ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 badanie i ocena ofert ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14.Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art. 98 ustawy Pzp.

Po zmianie:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 38 000,00 zł.
2.Termin wniesienia wadium upływa dnia 27.09.2022 r. do godz. 09:00.
3.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach.
1)pieniądzu; 2)gwarancjach bankowych; 3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).
5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Czechowice - Dziedzice - Bestwina, Nr konta 24 8453 0002 0000 1720 2000 0060. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Z treści przelewu winno wynikać, że wpłata dotyczy wadium, jakiego dotyczy zamówienia.
6.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7.O wpłaceniu wadium w formie pieniężnej w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
8.Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9.Gwarancje i poręczenia muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez polskie sądy powszechne. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
11.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do terminu składania ofert na zasadach określonych w SWZ lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie odrzucona.
12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 żądanie złożenia przedmiotowych środków dowodowych ust. 2 lub art. 128 wezwanie wykonawcy do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia lub art. 106 inne przedmiotowe środki dowodowe ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 badanie i ocena ofert ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14.Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art. 98 ustawy Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 09:00

Po zmianie:
2022-09-27 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 10:00

Po zmianie:
2022-09-27 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-21

Po zmianie:
2022-10-26

Zobacz inne

Prawo