Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00358286/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
świadczenie usługi zarządzania drukiem wraz z dzierżawą sprzętu drukującego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 022287361

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Namysłowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: +71 777 90 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.kozyra@cui.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.cui.wroclaw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi i dostawy informatyczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

świadczenie usługi zarządzania drukiem wraz z dzierżawą sprzętu drukującego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-063f9e08-399b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358286

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006506/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.29 świadczenie usługi zarządzania drukiem wraz z dzierżawą sprzętu drukującego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cui-pzp.logintrade.net/zapytania_email,100693,da9ce7222402d647f9c78088a4b302b2.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacja o sposobie komunikowani się została określona w Rozdziale 8 SWZ.
Adres strony postępowania: https://cui-pzp.logintrade.net/zapytania_email,100693,da9ce7222402d647f9c78088a4b302b2.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.3. Zamawiający wymaga formatów dokumentów w obrocie elektronicznym oraz formatów podpisów wskazuje na formaty wymienione w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, umożliwiających użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUI-ZZ.300.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
3.2.1. W ramach zamówienia podstawowego, przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Podłączenie do Systemu zarządzania drukiem dzierżawionych urządzeń drukujących (zgodnie z modelami wskazanymi w załączniku nr 1 do umowy – OPZ);
b) Dzierżawa 7 urządzeń o parametrach minimalnych określonych w załączniku nr 1 do umowy.
c) Podłączenie do Systemu zarządzania drukiem urządzeń Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do umowy – OPZ;
d) Dostarczenie dzierżawionych urządzeń, na swój koszt i ryzyko, do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego;
e) Instalacja, konfiguracja i uruchomienie Systemu zarządzania drukiem;
f) Utrzymanie w gotowości i sprawności technicznej urządzeń podłączonych do Systemu zarzadzania wydrukiem.
W ramach prawa opcji Zamawiający może zlecić:
a) W okresie trwania umowy – zwiększenie ilości dzierżawionych ilości urządzeń drukujących, w ramach modeli wymienionych w załączniku nr 1 do umowy – OPZ i podłączenie ich do Systemu zarzadzania wydrukiem (model nr 4 nie będzie podłączany do Systemu zarzadzania drukiem (wydruk podążający))
b) W cyklach nie dłuższych niż 3 miesiące kalendarzowe – zwiększenie ilości dzierżawionych urządzeń drukujących – bez podłączania ich do Systemu zarzadzania wydrukiem.
Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji został wskazany w załączniku nr 1 do umowy – OPZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania jakościowe, znajdują się w projekcie umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48773000-7 - Pakiety oprogramowania użytkowego do drukowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Opis opcji - dotyczy przedmiotu zamówienia
a) W okresie trwania umowy – zwiększenie ilości dzierżawionych ilości urządzeń drukujących, w ramach modeli wymienionych w załączniku nr 1 do umowy – OPZ i podłączenie ich do Systemu zarzadzania wydrukiem (model nr 4 nie będzie podłączany do Systemu zarzadzania drukiem (wydruk podążający))
b) W cyklach nie dłuższych niż 3 miesiące kalendarzowe – zwiększenie ilości dzierżawionych urządzeń drukujących – bez podłączania ich do Systemu zarzadzania wydrukiem.
c) Podłączenie do Systemu zarządzania drukiem (wydruk podążający i poufny) do 10 dodatkowych urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Zamawiającego, znajdujących się w dodatkowej lokalizacji.
Szczegółowy opis okoliczności skorzystania z opcji zawiera załącznik nr 1 do umowy - OPZ
Opis opcji - dotyczy czasu realizacji przedmiotu zamówienia
4.2. Zamawiający, realizując niniejsza umowę, korzysta z prawa opcji, polegającego na wyznaczeniu terminu realizacji, w ramach zamówienia podstawowego: od dnia zawarcia umowy przez kolejne 12 miesięcy kalendarzowych i prawa opcji polegającego na uprawnieniu Zamawiającego do realizacji niniejszej umowy, przez kolejne 36 miesięcy kalendarzowe, po terminie ustania zamówienia podstawowego, na zasadach wskazanych w pkt 4.3. umowy.
4.3. Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji sukcesywnie, tj. po ustaniu zamówienia podstawowego przez kolejne 12 miesięcy w ramach prawa opcji. Kolejne okresy realizacji prawa opcji, będą następować, poprzez automatyczne wznowienie na okres 12 miesięcy, po upływie poprzedniego okresu, do wygaśnięcia terminu umowy, o którym mowa w pkt 4.1. Wznawianie prawa opcji będzie odbywać się na zasadach określonych w pkt 4.4.
4.4. Wznawianie prawa opcji, o którym mowa w pkt 4.2. odbywa się automatycznie, po upływie każdego 12 miesięcznego okresu realizacji, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji prawa opcji poprzez przesłanie do Wykonawcy, na adres poczty elektronicznej, wskazanej §7 ust. 1 załącznika nr 8 do SWZ – projekt umowy, zawiadomienia w formie elektronicznej, podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentacji Zamawiającego, w terminie nie później niż 30 dni przed zakończeniem ostatniego realizowanego 12 miesięcznego okresu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował z należytą starannością, co najmniej dwie usługi serwisowania urządzeń drukujących lub dzierżawy urządzeń drukujących wraz z ich serwisem na kwotę minimum 100 000,00 zł brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
2) 2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług
2)zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeśli dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu - Załącznik nr 9 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu - Załącznik nr 9 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy z powodów waloryzacyjnych, działania siły wyższej, zmiany kosztów, zmianę marki i modelu oferowanego urządzenia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://cui-pzp.logintrade.net/zapytania_email,100693,da9ce7222402d647f9c78088a4b302b2.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-27

Zobacz inne

Prawo