Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00358402/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa organizacja i obsługa wydarzenia konferencyjnego pn. 12. Forum Rozwoju Mazowsza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140944971

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jagiellońska 74

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 03-301

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 542 20 00

1.4.8.) Numer faksu: 22 698 31 44/57

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: m.kosior@mazowia.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mazowia.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358402

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00349672/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2021/BZP 00002282/02/P

Po zmianie:
2022/BZP 00025801/01/P

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.10. Identyfikator pozycji planu postępowań

Przed zmianą:
2.3.2 Kompleksowa organizacja i transmisja wydarzenia o charakterze konferencyjnym Forum Rozwoju Mazowsza

Po zmianie:
1.3.12 Kompleksowa organizacja i transmisja wydarzenia o charakterze konferencyjnym Forum Rozwoju Mazowsza

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-26 12:00

Po zmianie:
2022-09-28 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-26 12:30

Po zmianie:
2022-09-28 12:30

Zobacz inne

Prawo