Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kamień Pomorski, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00358407/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

POWIAT KAMIEŃSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1021Z – budowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo – etap I”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KAMIEŃSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684143

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wolińska 7B

1.4.2.) Miejscowość: Kamień Pomorski

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-400

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 913823914

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatkamienski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkamienski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358407

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00357903/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany - przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości 2. 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. ustawy P.z.p.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
31 9393 0000 0001 5929 2000 0090 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na zadanie; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021Z – budowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo – etap I”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajduje się na koncie zamawiającego.
8. Dokument wadialny złożony w postaci elektronicznej nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu wadialnego do jego wystawcy. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w sytuacjach określonych w ustawie P.z.p.
9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p. zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy P.z.p.. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy P.z.p.
Opis wskazany w rozdziale XXIV SWZ.

Po zmianie:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany - przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości 1. 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. ustawy P.z.p.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
31 9393 0000 0001 5929 2000 0090 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na zadanie; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021Z – budowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo – etap I”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajduje się na koncie zamawiającego.
8. Dokument wadialny złożony w postaci elektronicznej nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu wadialnego do jego wystawcy. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w sytuacjach określonych w ustawie P.z.p.
9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p. zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy P.z.p.. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy P.z.p.
Opis wskazany w rozdziale XXIV SWZ.

Zobacz inne

Prawo