Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00358488/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup sprzętu i aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530512391

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Wincentego Witosa 26

1.4.2.) Miejscowość: Opole

1.4.3.) Kod pocztowy: 45-401

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: aleksander.fijalkowski@usk.opole.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.opole.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358488

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00350107/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00023351/09/P

Po zmianie:
2022/BZP 00023351/10/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 11:30

Po zmianie:
2022-09-27 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 12:00

Po zmianie:
2022-09-27 12:00

Zobacz inne

Prawo