Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00358551/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana instalacji elektrycznych na trzech kondygnacjach budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul.
Wspólnej 2/4 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140315583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wspólna 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-926

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 222738864

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.ba@mfipr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.mfipr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana instalacji elektrycznych na trzech kondygnacjach budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul.
Wspólnej 2/4 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d125ad81-38ca-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358551

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033958/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku MFiPR przy ul. Wspólnej 2/4 (kondygnacje 0-2) - zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020 i Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.mfipr.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.mfipr.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, w tym informację nt. specyfikacji połączenia, tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2 ww. Rozporządzenia dopuszcza formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 75 MB w
formatach: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .txt, .rtf, .xps, .odt, .ods, .odp, .ppt, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav,
.mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt.
Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów zwarte są w Rozdziale 2 SWZ. Ilekroć w SWZ, a także w załącznikach do SWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub innym dokumencie potwierdzającym
umocowanie do reprezentowanie lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub
sytuacji którego wykonawca polega na podstawie
pełnomocnictwa.
W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że:
• Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy
jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 w Warszawie.
• Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom (w tym np. odpowiednim organom Unii Europejskiej, Najwyższej
Izbie Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej) lub podmiotom współpracującym z Ministerstwem oraz wykonawcom i podmiotom,
o których mowa w pkt 19.1 SWZ, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
• Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/769 –
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do
prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.
• Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 –
w odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu
do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
• Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i wynosi odpowiednio:
- 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i okresu jej rozliczania,
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140
rozporządzenia nr 1303/2013- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji – do czasu przeprowadzania archiwizacji
dokumentacji.
• Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - IOD@mfipr.gov.pl
• Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca
zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679
zawierającej informacje wskazane poniżej:
Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych
Administrator Danych: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,
ul. Wspólna 2/4, 00-926, Warszawa, e-mail: kancelaria@mfipr.gov.pl
Inspektor Ochrony Danych – e-mail: iod@mfipr.gov.pl
Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych
Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Rozdziale 20 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BA-VIIa.2611.3.9.2022.MJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznych na trzech kondygnacjach budynku Ministerstwa Funduszy i
Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do
SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone w sposób opisany w rozdziale 13 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

(numeracja zachowana z SWZ)
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
5.1 nie podlegają wykluczeniu,
5.2 spełniają następujące warunki dotyczące:
5.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
5.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
5.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
5.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej.
5.2.4.1 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli, wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie
roboty budowlane polegające na budowie lub modernizacji instalacji elektrycznej niskiego napięcia, o wartości nie mniejszej
niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda, w tym co najmniej jedna z tych robót
budowlanych zrealizowana została w budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 5000 m2,
który w trakcie robót budowlanych był użytkowany w sposób zgodny z przeznaczeniem.
5.2.4.2 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w
trakcie realizacji zamówienia:
a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; osoba ta musi wykazać się doświadczeniem w zakresie
projektowania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert dla co najmniej jednego zadania
obejmującego budowę lub modernizację instalacji elektrycznej w budynku o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 5 000
m2;
b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania/nadzorowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; osoba ta musi
wykazać się doświadczeniem w zakresie kierowania/nadzorowania robotami budowlanymi w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert dla co najmniej jednego zadania obejmującego budowę lub modernizację instalacji
elektrycznej w budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 5 000 m2;
c) 3 osobami posiadającymi kwalifikacje zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne w
zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych grupy 1 o napięciu do 1 kV na stanowisku eksploatacji;
d) 1 osobą posiadającą kwalifikacje zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne w
zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych grupy 1 o napięciu do 1 kV na stanowisku dozoru i eksploatacji.
UWAGA!
W zakresie osób wskazanych w pkt 5.2.4.2 lit. a i b – Zamawiający uzna warunek za spełniony również w sytuacji
dysponowania jedną osobą, która posiada łącznie uprawnienia i doświadczenie wskazane w pkt 5.2.4.2 lit. a i b SWZ.
Osoby/osoba wskazane/a w pkt 5.2.4.2 lit. a i b muszą/musi posiadać aktualny wpis na listę właściwej izby samorządu
zawodowego.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z
2021 r. poz. 1646.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - wykaz
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ (Na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy, w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia tego dokumentu wraz z ofertą, ze względu na konieczność
oceny osób skierowanej do realizacji zamówienia w ramach kryterium oceny ofert określonego w pkt 13.5 SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ;
- dokumenty dotyczące podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na ich zdolności lub sytuację, warunków udziału w postępowaniu –
jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(numeracja odpowiada SWZ)
5.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej pełnomocnictwa dokonuje notariusz lub mocodawca. 5.7 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.8 W przypadku, o którym mowa w pkt 5.7 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy. Zmiany umowy opisane są w § 18 PPU (Załącznik nr 2 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia.mfipr.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie realizowane w trzech etapach:
Etap 1: Opracowanie projektu i wykonanie instalacji na kondygnacji wysoki parter z terminem realizacji do 60 dni od daty
zawarcia umowy.
Etap 2: Opracowanie projektu i wykonanie instalacji na pierwszym piętrze z terminem realizacji do 120 dni od daty zawarcia
umowy.
Etap 3: Opracowanie projektu i wykonanie instalacji na drugim piętrze z terminem realizacji do 180 dni od daty zawarcia
umowy.
WIZJA LOKALNA:
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej. Zamiar przeprowadzenia wizji
należy zgłosić za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://zamowienia.mfipr.gov.pl/, a jej termin zostanie
ustalony w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia. Podczas wizji lokalnej Zamawiający nie udziela wyjaśnień
dotyczących treści SWZ. Osoby, które przybędą na wizję zobowiązane są zgłosić się na recepcję (wejście ul. Wspólna 2/4).
ZATRUDNIENIE:
Na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonywania zamówienia osoby
na stanowiskach robotniczych wykonujące prace demontażowe, instalacyjne, montażowe, remontowe odpowiadające
zakresowi określonemu w PFU zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Zobacz inne

Prawo