Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00358765/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Modernizacja eksploatowanego przez Zamawiającego Systemu Archiwum Cyfrowego przez dostawę infrastruktury krytycznej zasilania gwarantowanego oraz rozbudowę zabudowy kiosku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Archiwum Cyfrowe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001229

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hankiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-103

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@nac.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nac.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność archiwalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja eksploatowanego przez Zamawiającego Systemu Archiwum Cyfrowego przez dostawę infrastruktury krytycznej zasilania gwarantowanego oraz rozbudowę zabudowy kiosku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f41b9ac-39b7-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358765

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00097919/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Modernizacja eksploatowanego przez Zamawiającego Systemu Archiwum Cyfrowego przez dostawę infrastruktury krytycznej zasilania gwarantowanego oraz rozbudowę zabudowy kiosku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nac.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiający
ma Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, (w tym
przekazywanie dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego) oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal - Formularz do komunikacji: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl./gs97qwi836/SkrytkaESP
lub poczty elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@nac.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w postaci elektronicznej winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi
zawartymi w ww. regulaminach

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: . Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem formularzy, w tym Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza
do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy
pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy pzp, sporządza się w
postaci elektronicznej w formatach danych: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt i przekazuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonych dla danych dokumentów odpowiednio w pkt. 1.1. lub 1.2.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty przekazywane w postępowaniu, inne niż określone w ust. 6, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w punkcie powyżej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w ust. 1.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca ochrony danych osobowych, składana
względem osób fizycznych, których dane osobowe Zamawiający pozyska od Wykonawcy, a w szczególności:
- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
złożona zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), dalej „RODO”:
1) Administratorem danych osobowych jest : Narodowe Archiwum Cyfrowe, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym
można skontaktować pod adresem mailowym: iod@nac.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą na: Przedłużenie wsparcia wraz z aktualizacją oprogramowania systemów: NGFW (Next Generation FireWall),
wirtualizacji
Umowa zostaje zawarta wz. z przeprowadzonym postepowaniem przetargowym przeprowadzonym w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późniejszymi zmianami) – podstawą do
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00247144/01 z dnia 2021-10-27
2021-10-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
pożn. zm.), dalej „Pzp”;
5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych powyżej, lecz nie krócej niż liczony od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia okres
wynikający z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
oraz przepisów wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z
2020 r. poz. 164));
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d,e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z zastrzeżeniem, że
Zamawiającemu ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji - mających na celu
sprecyzowanie żądania z tytułu przysługujących mu praw określonych w art. 15 ust. 1-3 RODO;
10) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z
ustawą;
11) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
12) Wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
13) Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust.
1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu,
zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia RODO;
14) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący
zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem;
15) Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, Zamawiający dopuści wyłącznie osoby posiadające
pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności;
16) Zamawiający ma prawo i obowiązek ujawnienia wszystkich danych osobowych, które znajdują się w dokumentacji postępowania,
w tym przekazanej przez wykonawcę, z wyjątkiem załączonych przez wykonawcę informacji zawierających tzw. dane wrażliwe;
17) Zasada jawności protokołu z postępowania i jego załączników ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 Pzp, stosuje się odpowiednio;
18) Zamawiający w ramach uprawnień w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których
mowa w art. 95 ust. 1 Pzp ma prawo do żądania:
- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
- innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz
zakres obowiązków pracownika.
19) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
20) Zamawiający nie wykor

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA.26.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana obecnych, wyeksploatowanych dwóch zasilaczy Emerson Liebert NXa 60 kVA (pracujących w układzie 2N) na nowe urządzenia wraz z wykonaniem prac niezbędnych do prawidłowego działania nowych urządzeń i serwerowni. Istniejące zasilacze zlokalizowane są w pomieszczeniu technicznym UPS i podłączone są do istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej budynku. Nowe urządzenia muszą zapewnić wysoką niezawodność zasilania napięciem gwarantowanym sprzętu informatycznego znajdującego się w serwerowni Narodowego Archiwum Cyfrowego.
W ramach zadania Zamawiający przewiduje również wykonanie przyłącza zewnętrznego dla agregatu prądotwórczego. Szczegółowy opis wykonania przyłącza znajduje się w punkcie 2.5.3
Wszystkie prace instalacyjne, modernizacyjne i towarzyszące należy zaplanować i wykonać w taki sposób, aby zapewnić ciągłość działania i bezpieczeństwo pracy serwerowni. Z uwagi na złożoność prac i wysokie ryzyko zagrożenia utraty ciągłości pracy serwerowni Zamawiający wymaga od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Dokument potwierdzający odbycie wizji lokalnej należy dołączyć do składanej oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy (D)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10 ustawy pzp, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 - następuje przez każdego z Wykonawców oddzielnie (każdy z Wykonawców ma obowiązek składania dokumentów na żądanie Zamawiającego).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10 ustawy pzp, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 - następuje przez każdego z Wykonawców oddzielnie (każdy z Wykonawców ma obowiązek składania dokumentów na żądanie Zamawiającego).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw lub usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wydruków, oświadczeń i certyfikatów, tj.:
1.1. certyfikaty lub oświadczenia producentów dla oferowanych urządzeń UPS, szaf serwerowych, że zostały one wyprodukowane zgodnie z normą ISO-14001,
1.2. certyfikaty CE dla oferowanych urządzeń,
1.3. Zamawiający wymaga złożenia kart katalogowych oferowanego rozwiązania w celu potwierdzenia spełnienia wymagań opisanych w OPZ
2. przy odbiorach Zamawiający będzie wymagał oświadczeń producentów lub autoryzowanych dystrybutorów dla wszystkich zaoferowanych urządzeń i oprogramowania, że dostarczone rozwiązania pochodzą z oficjalnych kanałów sprzedaży producentów oraz są przypisane do Zamawiającego.
3. przy odbiorach Zamawiający będzie wymagał oświadczeń producentów lub autoryzowanych dystrybutorów dla wszystkich zaoferowanych urządzeń i oprogramowania, że dostarczone rozwiązania pochodzą z oficjalnych kanałów sprzedaży producentów oraz są przypisane do Zamawiającego.
4. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy i usługi posiadają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
5. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt 1.1 do 1.3 SWZ składa wraz z ofertą.
6. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
7. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie aktualne na dzień składania ofert, że nie podlega
wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 4 i 8-
10 ustawy pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IX niniejszej SWZ.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, zostanie zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego oświadczenia o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021
r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę bądź ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
bądź oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia
na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
6. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z
postępowania metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wskazanych w
punktach powyżej.
7. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie pzp i w
przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U.
2020 poz. 2415) a także wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020
poz. 2452).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących wypadkach:
1) jeśli zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest z przyczyn obiektywnych dostępny na rynku, (tzn.; producent zakończył produkcje danego modelu i wprowadził na rynek nowszy model lub dany produkt został wycofany z rynku jego produkcja została zakończona). Wykonawca może zaoferować inny model urządzenia/podzespołu o parametrach nie gorszych niż złożone w ofercie. Oferowana cena nie może ulec zmianie.
2) w zakresie wynagrodzenia brutto, jeżeli doszło do ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT;
3) w razie zmiany obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia;
4) jeśli wartość zmian jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonego w § 6 ust. 1 z uwzględnieniem, że zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru niniejszej umowy.
5) zmiana terminu realizacji w wypadku wystąpienia siły wyższej (niezależnej od Stron umowy) o okres trwania okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu:
1.1. w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wskazuje warunku,
1.2. w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wskazuje warunku,
1.3. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy zł.)
1.4. w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że:
1.4.1 należycie wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie (rozumiane jako jedna umowa) o wartości co najmniej 300 000,00 złotych brutto, polegające na dostawie i instalacji szaf serwerowych lub UPSów.
Uwaga: w przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. Ten sam sposób przeliczania będzie stosowany również przy badaniu spełniania wymogów doświadczenia kadry Wykonawcy – por. wymagania poniżej.
1.4.2 co najmniej 1 inżynierem posiadającym certyfikat producenta oferowanych UPSów potwierdzającym wiedzę z zakresu instalacji i konfiguracji UPSów. – załącznik nr 6 do SWZ
1.4.3 co najmniej 1 inżynierem posiadającym ważne świadectwo kwalifikacyjne SEP ,,E" uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w zakresie urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1kV, . – załącznik nr 6 do SWZ
1.4.4 co najmniej 1 inżynierem posiadającym ważne świadectwo kwalifikacyjne SEP ,,D" uprawniające do dozoru urządzeń, instalacji i sieci w zakresie urządzeń o napięciu znamionowym do 1 kV - załącznik nr 6 do SWZ
Uwaga: Za certyfikat równoważny Zamawiający uzna przedstawienie przez Wykonawcę powszechnie akceptowanego certyfikatu wydanego przez jednostkę zajmującą się kontrolą jakości, tożsamego co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:
• tożsama dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, którą obejmuje certyfikat;
• tożsamy stopień rozwoju kompetencji;
• tożsamy poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu (np.: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, etc.);
• został wydany przez uprawniony podmiot na podstawie zdanego egzaminu.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w Formularzu ofertowym oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10 ustawy pzp, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 - następuje przez każdego z Wykonawców oddzielnie (każdy z Wykonawców ma obowiązek składania dokumentów na żądanie Zamawiającego

Zobacz inne

Prawo