Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Olesno, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00358771/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PIW.PZ.26.1.2022 - Zakup chłodni kontenerowych do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151405895

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kossaka 5

1.4.2.) Miejscowość: Olesno

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-300

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: b.komuszynski@piwolesno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piwolesno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358771

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00358763/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Przed zmianą:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/665952

Po zmianie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/666434

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej

Przed zmianą:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/665952

Po zmianie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/666434

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.6. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej

Przed zmianą:
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale I pkt 12 SWZ. Ponadto Zamawiający informuje, iż adresem strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniono SWZ oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem przetargowym oraz za pośrednictwem której odbywa się komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą: https://platformazakupowa.pl/transakcja/665952

Po zmianie:
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale I pkt 12 SWZ. Ponadto Zamawiający informuje, iż adresem strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniono SWZ oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem przetargowym oraz za pośrednictwem której odbywa się komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą: https://platformazakupowa.pl/transakcja/666434

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Miejsce składania ofert

Przed zmianą:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/665952

Po zmianie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/666434

Zobacz inne

Prawo