Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00359026/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup komputerów stacjonarnych AiO z oprogramowaniem, z zasilaczami UPS oraz urządzeniami drukującymi wielofunkcyjnymi. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 o dużej wydajności.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006011298

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zwycięska 8

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-033

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: andrzej.janicki@dodr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dodr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi doradztwa rolniczego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup komputerów stacjonarnych AiO z oprogramowaniem, z zasilaczami UPS oraz urządzeniami drukującymi wielofunkcyjnymi. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 o dużej wydajności.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f0caec2-35e2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359026

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044542/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup komputerów stacjonarnych AiO z oprogramowaniem, z zasilaczami UPS oraz urządzeniami drukującymi wielofunkcyjnymi. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 o dużej wydajności.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dodr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zawarte w Rozdziale X i XI SWZ.
https://platformazakupowa.pl/pn/dodr

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarte w Rozdziale X i XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zawarta w Rozdziale I pkt 3.4 SWZ oraz paragraf 11 poświęcony ochronie danych osobowych we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.260.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na rzecz DODR we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SWZ wraz z rankingiem Passmark CPU Mark z dnia 15.09.2022 r. stanowiącym Załącznik nr 1E do SWZ.
2. Przez dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na rzecz DODR we Wrocławiu należy rozumieć sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na rzecz DODR we Wrocławiu wraz z wniesieniem go do wskazanych przez pracownika Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego – na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
3. Wszystkie dostarczane urządzenia (sprzęty) muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, pochodzić z legalnego kanału dystrybucji. Nie mogą być dotychczas użytkowane ani odnawiane oraz nie mogą być przedmiotem przestępstwa.
4. Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego (ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław) na własny koszt i ryzyko.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na:
1) Komputery stacjonarne typu ALL-in-ONE z oprogramowaniem (6 sztuk) na okres co najmniej 3 lat
- począwszy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w stosunku do gwarancji na oferowany sprzęt określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik 1A do SWZ). Wykonawca zobowiązany jest określić okres gwarancji dla części, na którą składa ofertę, wypełniając odpowiednio punkt 4 formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniać oferty przyznając im punkty. Punkty, których liczba będzie decydować o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający obliczy z zachowaniem niżej wymienionych zasad:
Punkty, w każdym z kryteriów, będą obliczane zgodnie z zasadą: 1%=1 pkt (analogicznie w stosunku do dziesiętnych i setnych części procent/punkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na rzecz DODR we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1B do SWZ wraz z rankingiem Passmark CPU Mark z dnia 15.09.2022 r. stanowiącym Załącznik nr 1E do SWZ.
2. Przez dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na rzecz DODR we Wrocławiu należy rozumieć sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na rzecz DODR we Wrocławiu wraz z wniesieniem go do wskazanych przez pracownika Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego – na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
3. Wszystkie dostarczane urządzenia (sprzęty) muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, pochodzić z legalnego kanału dystrybucji. Nie mogą być dotychczas użytkowane ani odnawiane oraz nie mogą być przedmiotem przestępstwa.
4. Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego (ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław) na własny koszt i ryzyko.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na:
1) Zasilacze awaryjne UPS (6 sztuk) na okres co najmniej 1 roku
- począwszy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w stosunku do gwarancji na oferowany sprzęt określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik 1B do SWZ). Wykonawca zobowiązany jest określić okres gwarancji dla części, na którą składa ofertę, wypełniając odpowiednio punkt 4 formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237280-5 - Akcesoria zasilające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniać oferty przyznając im punkty. Punkty, których liczba będzie decydować o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający obliczy z zachowaniem niżej wymienionych zasad:
Punkty, w każdym z kryteriów, będą obliczane zgodnie z zasadą: 1%=1 pkt (analogicznie w stosunku do dziesiętnych i setnych części procent/punkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na rzecz DODR we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1C do SWZ wraz z rankingiem Passmark CPU Mark z dnia 15.09.2022 r. stanowiącym Załącznik nr 1E do SWZ.
2. Przez dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na rzecz DODR we Wrocławiu należy rozumieć sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na rzecz DODR we Wrocławiu wraz z wniesieniem go do wskazanych przez pracownika Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego – na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
3. Wszystkie dostarczane urządzenia (sprzęty) muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, pochodzić z legalnego kanału dystrybucji. Nie mogą być dotychczas użytkowane ani odnawiane oraz nie mogą być przedmiotem przestępstwa.
4. Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego (ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław) na własny koszt i ryzyko.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na:
1) Urządzenia drukujące wielofunkcyjne mono A4 (6 sztuk) na okres co najmniej 2 lat
- począwszy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w stosunku do gwarancji na oferowany sprzęt określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik 1C do SWZ). Wykonawca zobowiązany jest określić okres gwarancji dla części, na którą składa ofertę, wypełniając odpowiednio punkt 4 formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniać oferty przyznając im punkty. Punkty, których liczba będzie decydować o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający obliczy z zachowaniem niżej wymienionych zasad:
Punkty, w każdym z kryteriów, będą obliczane zgodnie z zasadą: 1%=1 pkt (analogicznie w stosunku do dziesiętnych i setnych części procent/punkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na rzecz DODR we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1D do SWZ wraz z rankingiem Passmark CPU Mark z dnia 15.09.2022 r. stanowiącym Załącznik nr 1E do SWZ.
2. Przez dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na rzecz DODR we Wrocławiu należy rozumieć sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na rzecz DODR we Wrocławiu wraz z wniesieniem go do wskazanych przez pracownika Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego – na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
3. Wszystkie dostarczane urządzenia (sprzęty) muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, pochodzić z legalnego kanału dystrybucji. Nie mogą być dotychczas użytkowane ani odnawiane oraz nie mogą być przedmiotem przestępstwa.
4. Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego (ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław) na własny koszt i ryzyko.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na:
1) Urządzenia drukujące wielofunkcyjne kolor A3 (3 sztuki) na okres co najmniej 2 lat
- począwszy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w stosunku do gwarancji na oferowany sprzęt określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik 1D do SWZ). Wykonawca zobowiązany jest określić okres gwarancji dla części, na którą składa ofertę, wypełniając odpowiednio punkt 4 formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniać oferty przyznając im punkty. Punkty, których liczba będzie decydować o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający obliczy z zachowaniem niżej wymienionych zasad:
Punkty, w każdym z kryteriów, będą obliczane zgodnie z zasadą: 1%=1 pkt (analogicznie w stosunku do dziesiętnych i setnych części procent/punkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
- Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym zakresie
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym zakresie
c) Zdolności technicznej lub zawodowej
- O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wykonali należycie:
a. dla części nr I – co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego, o wartości każdej z tych dostaw nie mniejszej niż 30 000,00 złotych brutto
b. dla części nr III i IV co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego, o wartości każdej z tych dostaw nie mniejszej niż 10 000,00 złotych brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w postaci wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw (załącznik nr 4 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały zawarte w paragrafie 8 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dodr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zobacz inne

Prawo