Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00359199/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi lekarskiej w fazie eksperymentu medycznego w ramach projektu „VRneck SOLUTION"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

1.3.) Oddział zamawiającego: UMed w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473073308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 4

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-419

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jaroslaw.wyszomirski@umed.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umed.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi lekarskiej w fazie eksperymentu medycznego w ramach projektu „VRneck SOLUTION"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c10a6bd-3a44-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359199

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00237640/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 Świadczenie usługi fizjoterapeutycznej i lekarskiej w fazie eksperymentu medycznego w ramach projektu VRneck SOLUTION

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

projektu „VRneck SOLUTION – Innowacyjny system do diagnostyki, terapii i treningu zaburzeń funkcjonalnych i uszkodzeń części szyjnej i szyjno-piersiowej kręgosłupa” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO-IR). Oś IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularzy znajdujących się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na Platformie
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.
W celu zadania pytania, zmiany lub wycofania oferty, przesłania dokumentów związanych zpod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania
z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta, pod numerem +48 22
101 02 02 lub adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452.) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
pracę na Platformie, tj.: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej
wersji; Włączona obsługa JavaScript;
Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf, Platforma
działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
Zamawiający, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012
w sprawie Krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, w formatach: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt,
docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z,
html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Wśród formatów powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu można wymienić: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące znajdują się w
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju. elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/93/2022/2P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest: Świadczenie usługi lekarskiej w fazie eksperymentu medycznego, realizowanej z projektu „VRneck SOLUTION".

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium jakościowe – doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1 lit. d) SWZ, jeżeli wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
• specjalista rehabilitacji medycznej z aktualnym prawem wykonywania zawodu lekarza.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych w ust. 5.3 pkt 4) SWZ zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań Zamawiający żąda od wykonawcy wraz z ofertą:
1) Podpisany Przedmiot zamówienia – załącznik nr 2.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Podpisany Przedmiot zamówienia – załącznik nr 2.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta ma być sporządzona pod rygorem nieważności w formie lub postaci elektronicznej i musi zawierać następujące oświadczenia, dokumenty i przedmiotowe środki dowodowe podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wg załącznika nr 1 SWZ,
2) Podpisany Opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 2 SWZ,
3) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 4,
4) Opcjonalnie: pełnomocnictwo - jeśli występuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Jeżeli Pełnomocnictwo jest sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania dokonuje mocodawca (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub notariusz (kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
5) Opcjonalnie: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, załącznik nr 4a w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu,
należy dołączyć do oferty.
Jeżeli Pełnomocnictwo jest sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, poświadczenia
zgodności cyfrowego odwzorowania dokonuje mocodawca (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym) lub notariusz (kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Pełnomocnictwo w szczególności zawiera informacje dotyczące:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
5) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolności tych wykonawców, którzy wykonają usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
7) W przypadku, o którym mowa w punkcie 6), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje w celu należytego wykonania umowy możliwość zmiany jej postanowień w stosunku do treści
oferty, w tym zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności gdy zostanie spełniony jeden z następujących
warunków:
a) w sytuacji zaistnienia siły wyższej;
b) gdy konieczność zmiany spowodowana jest zaistnieniem niezawinionych przez strony okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
c) w przypadku braku możliwości zorganizowania szkolenia w trybie stacjonarnym spowodowanym stanem zagrożenia epidemiologicznego zamawiający może przeprowadzić szkolenie w trybie on-line;
d) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, jak również w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia;
e) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa powodujących konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia;
f) wydłużenia okresu realizacji Projektu w wyniku zmiany do umowy o dofinansowanie;
g) zmian w zakresie sposobu realizacji projektu, w tym sprawozdawczości oraz dokonywania płatności wynikających z aktualizacji lub zmian w Wytycznych kwalifikowalności lub na skutek stanowisk instytucji pośredniczącej przekazanych Zamawiającemu,
h) w sytuacji braku możliwości skierowania do udziału w Projekcie liczby pacjentów zadeklarowanych w umowie, dopuszcza się możliwość zmniejszenia przedmiotowej liczby pacjentów oraz określonej w umowie liczby godzin, jednakże nie więcej niż do 50% wskazanych w umowie godzin(w takiej sytuacji wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za niezrealizowana/ zmniejszoną część świadczenia),
i) w sytuacji nieosiągnięcia wskaźników Projektu w zakresie liczby pacjentów skierowanych do konsultacji (badań), dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby pacjentów oraz określonej w umowie liczby godzin jednakże nie więcej niż o 10% wskazanych w umowie godzin;
j) zmiany w treści załączników do umowy wymaganych jako dokumentacja potwierdzająca realizację przedmiotu umowy.
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian postanowień umowy, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do dokonania takich zmian.
3. Ewentualna zmiana postanowień umowy nastąpi na mocy aneksu podpisanego przez obie strony umowy i nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż 3 miesiące od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do 31.12.2022 r.

Zobacz inne

Prawo