Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00359215/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH (powtórka)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000977893

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: H. Kamieńskiego 73a

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-124

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wssk.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH (powtórka)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1910297d-3a44-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359215

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00019673/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa materiałów do badań diagnostycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem XVII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ROZDZIAŁ XXIX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ROZDZIAŁ XXIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Szp/ZP-220_A/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów do badań diagnostycznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy
na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp stanowiące załącznik nr 3 do SWZ aktualne na dzień składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie żądał
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie żądał
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy UOBN nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, zgodnie ze wzorem, który stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej SWZ aktualne na dzień składania ofert, na zasadach określonych w Rozdziale XX OPIS SPOSOBU
PRZYGOTOWANIA OFERTY.
5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, zgodnie ze wzorem, który stanowi
załącznik nr 5 do niniejszej SWZ aktualne na dzień składania ofert, na zasadach określonych w Rozdziale XX OPIS SPOSOBU
PRZYGOTOWANIA OFERTY.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnienie parametrów
wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski
- oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnienie parametrów
wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski
- oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Oferta winna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ wraz z
formularzem asortymentowo – cenowym,
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00314403/01 z dnia 2022-08-22
2022-08-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2) oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, wstępne oświadczenie składa każdy z Wykonawców,
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru – jako dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy,
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie - jeżeli w imieniu, odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
5) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
6) opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnienie
parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski
7) oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
a) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składane na podstawie art. 125
ust. 1 uPzp, składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

Zobacz inne

Prawo