Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00359323/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont pomieszczeń biurowych w budynkach KWP w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 109

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351081570

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Mogilska 109

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-571

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://malopolska.policja.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359323

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00335956/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00019525/25/P

Po zmianie:
2022/BZP 00019525/26/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-22 12:00

Po zmianie:
2022-09-27 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-22 12:30

Po zmianie:
2022-09-27 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-21

Po zmianie:
2022-10-26

Zobacz inne

Prawo