Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00359363/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbiórka budynków gospodarczych w miejscowości Cieszyce
i Nowa Wieś Goszczańska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mińska 60

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-610

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kowr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbiórka budynków gospodarczych w miejscowości Cieszyce
i Nowa Wieś Goszczańska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b04b585a-38e4-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359363

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045456/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.24 Rozbiórka budynku gospodarczego w miejscowości Cieszyce i Nowa Wieś Goszczańska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy
Zakupowej – pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl
Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale VIII SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale VIII SWZ oraz rozdziale Rozdziale XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXII SWZ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie zamówienia/ złożyły ofertę. Zamawiający informuje, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn. zm. (dalej PZP), w celach związanych z realizacją obowiązków administratora jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
4. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 PZP.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXII SWZ
5. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie przechowywana, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po dniu zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt 1.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 4.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRO.WOP.260.40.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 770595,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 1 – rozbiórka budynku gospodarczego - obory o nr inw. 26525/029/182 oraz 26560/031/182 znajdującego się w miejscowości Nowa Wieś Goszczańska, gm. Twardogóra, działka 122/
Stan istniejący
Do rozbiórki przewidziano budynek gospodarczy murowany składający się z trzech segmentów. Jeden ze segmentów budynku uległ zniszczeniu tj. ściana szczytowa północna oraz część konstrukcji dachowej z pokryciem uległa uszkodzeniu w wyniku samoistnego zawalenia się.
DANE LICZBOWE
Budynek gospodarczy - powierzchnia zabudowy 1007,70 m2

Zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych
Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 wraz z późniejszymi zmianami).
Działka o nawierzchni betonowej i gruntowej, porośniętej samosiewem zaroślami gatunku ekspansywnego. Teren wymaga rozpoznania i oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych. Upewnienia się, czy w terenie nie występują studzienki i kanały, podziemne o niższej nośności lub lokalne zagłębienia. Dojazd na teren działki możliwy drogą dojazdową, utwardzoną poprzez bramę wjazdową. Powierzchnia działki zapewnia dostateczną ilość miejsca do realizacji robót, tymczasowego składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, materiałów przeznaczonych do utylizacji oraz materiałów do odzysku.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych teren rozbiórki należy zamknąć dla osób nieupoważnionych. Ogrodzić teren w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli rejon prac rozbiórkowych wraz ze strefą niebezpieczną. Teren wokół obiektów ogrodzić ogrodzeniem przestawnym i oznakować znakami pionowymi informacyjnymi i ostrzegawczymi o treści:
■ TEREN ROZBIÓRKI - WSTĘP WZBRONIONY
■ UWAGA - PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE
■ STREFA ROZBIÓRKI - ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ
■ UWAGA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA WYSOKOŚCI
Wykonać ogrodzenie szczelne z arkuszy blachy fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z podstawami betonowymi. Ogrodzenie terenu zaopatrzyć w bramę przejazdową szerokości 4,0 m.
Wygospodarować na terenie działki, plac przeznaczony na składowanie sprzętu, na tymczasowe składowanie gruzu i stali złomowej, plac manewrowy dla maszyny załadunkowej i postoju samochodów. Zapewnić niezbędne minimum powierzchni do manewrowania samochodami do wywozu gruzu. Konieczne jest również usunięcie krzewów i samosiewów z bezpośredniego sąsiedztwa.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w środowisku naturalnym spowodowane swoimi działaniami.
W celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa, sprawdzić obecną aktywację napowietrznych przyłączy energetycznych. Czynności wykonać poprzez wyspecjalizowane służby Zakładu Energetycznego. Fakt sprawdzenia potwierdzić wpisem do Dziennika rozbiórki.
Przed przystąpieniem do robót, bezwzględnie sprawdzić przebieg instalacji kanalizacyjnej. Powiadomić gestorów czynnych sieci znajdujących się w obszarze działki oraz działek sąsiednich. Wymagany stały monitoring uzbrojenia terenu.
Przed demontażem leżaków instalacji kanalizacji sanitarnej – sprawdzić czy instalacja nie jest wspólna (w kierunku przepływu) z sąsiednimi budynkami. Podejścia przyłączy instalacji kanalizacyjnej trwale zakorkować i pozostawić bez ingerencji. Punkty odłączenia przyłączy powinny znajdować się poza obszarem robót budowlanych. Fakt odłączenia potwierdzić wpisem do Dziennika rozbiórki.
Wyburzenie budynku wykonać ręcznie oraz przy użyciu specjalistycznych maszyn samojezdnych, wyposażonych w osprzęt burzący, przystosowany do kruszenia kamienia, cegły, betonu i cięcia stali. Budynek wyburzać sukcesywnie obalając konstrukcję murów do wnętrza obiektu. Prace powinny postępować sukcesywnie, w kolejności odwrotnej do wznoszenia rozbieranego obiektu :
 ogrodzenie terenu oraz jego oznakowanie,
 wyznaczenie miejsca do składowania materiałów porozbiórkowych,
 przygotowanie terenu budowy poprzez jego uporządkowanie, możliwie minimalne wycięcie zalegających samosiewek i krzaków,
 wynajęcie pasa drogowego na dz. nr 120/2 obr. Nowa Wieś Goszczańska na szerokości drogi niezbędnej do bezpiecznego wykonania prac, na czas wykonywania robót budowlanych,
 przygotowanie terenu budowy poprzez jego uporządkowanie, możliwie minimalne wycięcie zalegających samosiewek i krzaków,
 oczyszczenie terenu po zawalonej ścianie szczytowej w elewacji północno-wschodniej,
 rozbiórka pozostałości oraz zabezpieczenie zalegającego na ziemi pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych,
 rozbiórka pokrycia dachowego trzech części obiektu – dachówki ceramicznej oraz pokrycia z blachy, załadunek na środki transportu, wywiezienie i utylizacja,
 ostrożny demontaż konstrukcji więźby dachowej, w razie potrzeby należy
 podstemplować stropy nad przyziemiem, załadunek na środki transportu, wywiezienie i utylizacja,
 demontaż stropów nad przyziemiem wraz z elementami wsporczymi (słupy) – stropów typu odcinkowego w pierwszej i trzeciej części oraz stropu drewnianego w części środkowej oraz załadunek na środki transportu, wywiezienie i utylizacja – należy zwrócić uwagę na wybrakowane słupy konstrukcji wsporczej, głównie w części środkowej,
 przewracanie ścian zewnętrznych do wnętrza obiektu oraz wewnętrznych wraz z ich załadunkiem na środki transportu i wywiezienie z utylizacją,
 rozkucie mechaniczne posadzek betonowych wraz załadunkiem materiału
 porozbiórkowego, wywiezieniem oraz utylizacją,
 odkopanie fundamentów na szerokość ok. 1,00m i głębokość do spodu fundamentów, rozkucie fundamentów, wydobycie ich na powierzchnię, załadunek, wywiezienie i utylizacja,
 zasypanie wykopów oraz zasypanie objętości po fundamentach gruntem – ziemia, piasek – nie gruzem – wraz z zagęszczeniem warstwami co 20-30cm,
 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót rozbiórkowych, niwelacja terenu,
 rozbiórka ogrodzenia,
 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz zgłoszenie przez Wykonawcę zmian w ewidencji we właściwym terenowo Starostwie Powiatowym.

Ze względu na to, że rozbierany budynek styka się ze ścianą budynku mieszkalnego, należy w trakcie rozbiórki przy budynku mieszkalnym wykonać prace w sposób ręczny, lub przy użyciu lekkiego sprzętu.
Dodatkowo należy wykonać nowe obróbki blacharskie na budynku mieszkalnym, następnie powierzchnię po rozebranej ścianie należy otynkować tynkiem cementowo-wapiennym. Na dzień dokonywania oględzin stwierdza się, że jest ona w stanie ogólnym dobrym, nie wyklucza się jednak sytuacji, że w trakcie rozbiórki ściany budynku gospodarczego zostaną ujawnione uszkodzenia niewidoczne w trakcie wizji lokalnej.
W trakcie prac rozbiórkowych przy budynku mieszkalnym należy zachować szczególną
ostrożność ze względu na przebiegające przyłącze kablowe naziemne. Istniejące sztyce przyłączeniowe do rozbieranych budynku gospodarczego należy rozebrać.

Demontaż elementów konstrukcji po usunięciu obciążeń działających na element poza ciężarem własnym. Wyburzenie wykonywać od góry, zgodnie z zasadą stopniowego zmniejszania obciążeń elementów konstrukcyjnych. W trakcie realizacji robót nie dopuszczać do naruszenia stateczność obiektu lub niekontrolowanego przemieszczania się demontowanych elementów. Demontaż jednego elementu nie może powodować niekontrolowanego przemieszczenia się innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne wykonywanie rozbiórki poprzez podcinanie lub podkopywanie konstrukcji od dołu.
Szczegółowy zakres prac określony został w projekcie umowy, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, STWiOR,. Wymieniona dokumentacja stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego https://kowr.eb2b.com.pl/ w zakładce przedmiotowego postępowania

4.2.5.) Wartość części: 570338,07 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262660-5 - Usuwanie azbestu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1.Kryterium „Cena brutto za przedmiot zamówienia” (C) – waga 60 %,
2.Kryterium „Termin realizacji przedmiotu zamówienia” (T) – waga 40 %, Sposób przyznania punktów opisano w z rozdziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 2 - Rozbiórka budynku gospodarczego - warsztatu o nr inw. 27643/029/181 181 oraz rozbiórka ścian szczytowych budynku gospodarczego - magazynu zbożowego o nr inw. 27605/033/136 znajdującego się w miejscowości Cieszyce, gm. Kobierzyce, działka 2/1

Stan istniejący
Do rozbiórki przewidziano budynek gospodarczy murowany składający się z trzech segmentów. Jeden ze segmentów budynku uległ zniszczeniu w wyniku pożaru oraz ściany szczytowe murowane bez żadnego podparcia.

DANE LICZBOWE
Budynek gospodarczy - powierzchnia zabudowy 420,94 m2
Ściany szczytowe – powierzchnia 13,6 m3

Zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych
Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 wraz z późniejszymi zmianami).
Działka o nawierzchni betonowej i gruntowej, porośniętej samosiewem zaroślami gatunku ekspansywnego. Teren wymaga rozpoznania i oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych. Upewnienia się, czy w terenie nie występują studzienki i kanały, podziemne o niższej nośności lub lokalne zagłębienia. Dojazd na teren działki możliwy drogą dojazdową, utwardzoną poprzez bramę wjazdową. Powierzchnia działki zapewnia dostateczną ilość miejsca do realizacji robót, tymczasowego składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, materiałów przeznaczonych do utylizacji oraz materiałów do odzysku.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych teren rozbiórki należy zamknąć dla osób nieupoważnionych. Ogrodzić teren w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli rejon prac rozbiórkowych wraz ze strefą niebezpieczną. Teren wokół obiektów ogrodzić ogrodzeniem przestawnym i oznakować znakami pionowymi informacyjnymi i ostrzegawczymi o treści:
■ TEREN ROZBIÓRKI - WSTĘP WZBRONIONY
■ UWAGA - PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE
■ STREFA ROZBIÓRKI - ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ
■ UWAGA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA WYSOKOŚCI
Wykonać ogrodzenie szczelne z arkuszy blachy fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z podstawami betonowymi. Ogrodzenie terenu zaopatrzyć w bramę przejazdową szerokości 4,0 m.
Wygospodarować na terenie działki, plac przeznaczony na składowanie sprzętu, na tymczasowe składowanie gruzu i stali złomowej, plac manewrowy dla maszyny załadunkowej i postoju samochodów. Zapewnić niezbędne minimum powierzchni do manewrowania samochodami do wywozu gruzu. Konieczne jest również usunięcie krzewów i samosiewów z bezpośredniego sąsiedztwa.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w środowisku naturalnym spowodowane swoimi działaniami.
W celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa, sprawdzić obecną aktywację napowietrznych przyłączy energetycznych. Czynności wykonać poprzez wyspecjalizowane służby Zakładu Energetycznego. Fakt sprawdzenia potwierdzić wpisem do Dziennika rozbiórki.
Przed przystąpieniem do robót, bezwzględnie sprawdzić przebieg instalacji kanalizacyjnej. Powiadomić gestorów czynnych sieci znajdujących się w obszarze działki oraz działek sąsiednich. Wymagany stały monitoring uzbrojenia terenu.
Przed demontażem leżaków instalacji kanalizacji sanitarnej – sprawdzić czy instalacja nie jest wspólna (w kierunku przepływu) z sąsiednimi budynkami. Podejścia przyłączy instalacji kanalizacyjnej trwale zakorkować i pozostawić bez ingerencji. Punkty odłączenia przyłączy powinny znajdować się poza obszarem robót budowlanych. Fakt odłączenia potwierdzić wpisem do Dziennika rozbiórki.
Wyburzenie budynku wykonać ręcznie oraz przy użyciu specjalistycznych maszyn samojezdnych, wyposażonych w osprzęt burzący, przystosowany do kruszenia kamienia, cegły, betonu i cięcia stali. Budynek wyburzać sukcesywnie obalając konstrukcję murów do wnętrza obiektu. Prace powinny postępować sukcesywnie, w kolejności odwrotnej do wznoszenia rozbieranego obiektu :
 ogrodzenie terenu oraz jego oznakowanie uniemożliwiający dostęp osób trzecich na
miejsce prowadzonych robót,
 wyznaczenie miejsca do składowania materiałów porozbiórkowych wraz z jego
oznakowaniem,
 przygotowanie terenu budowy poprzez jego uporządkowanie, możliwie minimalne
wycięcie zalegających samosiewek i krzaków,
 opróżnienie wnętrza przeznaczonego obiektu z odpadów po pożarze oraz części
biurowej z mebli oraz odpadów wielkogabarytowych wraz z ich wywiezieniem i
utylizacją,
 demontaż pieca wraz z demontażem rurarzu wraz z jego wywiezieniem i utylizacją,
 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,
 rozebranie pokrycia dachowego – w części dwuspadowej blachy, w części dachu
płaskiego z papy wraz z załadunkiem materiałów porozbiórkowych na środki
transportu, ich wywiezienie oraz utylizacja (papę należy traktować jako odpad
bitumiczny i przeznaczyć do składowania – stosowny dokument przekazania należy
przedłożyć Inwestorowi,
 rozebranie konstrukcji dachu dwuspadowego (pozostałości po pożarze) oraz rozbicie
stropodachu płaskiego żelbetowego prefabrykowanego poprzez jego rozkucie sprzętem
mechanicznym,
 przewracanie ścian do wnętrza budynku wraz z ich załadunkiem na środki transportu oraz wywiezieniem i utylizacją,
 rozkucie posadzek betonowych wraz z ich załadunkiem na środki transportu oraz wywiezieniem i utylizacją,
 odkopanie fundamentów na szerokość ok. 1,00m i głębokość do spodu fundamentów, rozkucie fundamentów, wydobycie ich na powierzchnię, załadunek, wywiezienie i utylizacja,
 zasypanie wykopów oraz zasypanie objętości po fundamentach gruntem – ziemia, piasek – nie gruzem – wraz z zagęszczeniem warstwami co 20-30cm,
 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót rozbiórkowych, niwelacja terenu,
rozbiórka ogrodzenia,
 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz zgłoszenie przez Wykonawcę zmian w ewidencji we właściwym terenowo Starostwie Powiatowym.

Zakres prac rozbiórkowych dot. ścian szczytowych:
 ogrodzenie terenu oraz jego oznakowanie uniemożliwiający dostęp osób trzecich na miejsce prowadzonych robót,
 wyznaczenie miejsca do składowania materiałów porozbiórkowych wraz z jego
oznakowaniem,
 oznakowanie ciągu jezdnego od strony elewacji południowej poprzedzone wynajęciem
pasa drogowego od zarządcy drogi na czas prowadzenia prac,
 ustawienie rusztowania rurowego lub ramowego do wysokości kalenicy ściany
szczytowej,
 ręczna rozbiórka ścian do wysokości określonej w projekcie A-B,
 zabezpieczenie odsłoniętych konstrukcji murowych poprzez otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym,
 uporządkowanie terenu.

Demontaż elementów konstrukcji po usunięciu obciążeń działających na element poza ciężarem własnym. Wyburzenie wykonywać od góry, zgodnie z zasadą stopniowego zmniejszania obciążeń elementów konstrukcyjnych. W trakcie realizacji robót nie dopuszczać do naruszenia stateczność obiektu lub niekontrolowanego przemieszczania się demontowanych elementów. Demontaż jednego elementu nie może powodować niekontrolowanego przemieszczenia się innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne wykonywanie rozbiórki poprzez podcinanie lub podkopywanie konstrukcji od dołu.

Z uwagi na lokalizację budynku, konieczne będzie zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego w trakcie robót rozbiórkowych.

Szczegółowy zakres prac określony został w projekcie umowy, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, STWiOR,. Wymieniona dokumentacja stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego https://kowr.eb2b.com.pl/ w zakładce przedmiotowego postępowania

4.2.5.) Wartość części: 246316,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1.Kryterium „Cena brutto za przedmiot zamówienia” (C) – waga 60 %,
2.Kryterium „Termin realizacji przedmiotu zamówienia” (T) – waga 40 %, Sposób przyznania punktów opisano w z rozdziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1, , art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 109 ust.1, pkt 4 -10 ustawy Pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
2.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał roboty budowlane w zakresie rozbiórek obiektów budowlanych o łącznej kubaturze tych obiektów nie mniejszej niż 1.000,00 m3
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie go nie wykaże.
2.2) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi co najmniej następujące kwalifikacje tj:
a) przynajmniej jedną osobą, która będzie realizowała przedmiot umowy, w szczególności będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży konstrukcyjno – budowlanej lub innej wymaganej prawem, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220),
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty, każdy wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zgodne co do treści z Załącznikiem nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych potwierdzającego wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórek obiektów budowlanych o łącznej kubaturze tych obiektów nie mniejszej niż 1.000,00 m3, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. co najmniej:
a) jedną osobą, która będzie realizowała przedmiot umowy, w szczególności będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży konstrukcyjno – budowlanej lub innej wymaganej prawem, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W taki przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. Pozostałe szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale X SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisano w projektowanych postanowienia umownych stanowiących załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

- W kryterium „CENA” wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Najwyższą ilość punktów uzyska oferta zawierająca najniższą cenę, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Zamawiający przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty. Liczba punktów dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:
C (uzyskana ilość punktów w kryterium „CENA”) = Cn (najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie/ Cb (cena badanej oferty) x 60 pkt
- W kryterium „TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt:
Zaproponowany w ofercie termin realizacji zamówienia będzie podlegał ocenie w następujący sposób:.
Przedmiot 1 i 2
Termin realizacji zamówienia – 2 miesiące i krócej – 40 pkt.
Termin realizacji zamówienia – 3 miesięcy – 20 pkt.
Termin realizacji zamówienia – 4 miesięcy – 0 pkt.
Oferty w których zaproponowano termin realizacji zamówienia dłuższy niż maksymalny wymagany (4 miesięcy), będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie do oceny termin realizacji zamówienia w wielkości 4 miesięcy.

Zobacz inne

Prawo