Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00359412/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

POWIAT BYDGOSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BYDGOSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KONARSKIEGO 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-066

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 052 5835400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.bydgoski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bydgoski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d6a6cf2-39af-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359412

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004320/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/661263

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/661263

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
2. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/uploads/media/e68fd1901936718a1c9a0441ee106d890133d18f.pdf
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformamzakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania (znak sprawy).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Starosta Bydgoski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, tel. 52 58 35 422, fax 52 58 35 452, email: info@powiat.bydgoski.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy jest Pani Barbara Kalińska, tel. 52 58 35 451, e-mail: iodo@powiat.bydgoski.pl;
3) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzeniem postępowania, a następnie realizacją zawartej umowy,
4) odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 oraz art. 18 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
posiada/ją Pani/Pan/Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani//Państwa danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych
Osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w Formularzu Oferty.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR-VII.272.3.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, nieużywanego i wolnego od wad prawnych i fizycznych sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu poleasingowego, powystawowego itp.
Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ Formularz Cenowy/ Przedmiot Zamówienia osobno dla każdej części zamówienia oraz załącznik nr 5 do SWZ – Zestawienie punktacji procesowej wg. Testu PassMark

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Kryterium oceny ofert i jego waga
Cena 60%
Termin realizacji zamówienia
(liczony w dniach kalendarzowych
od dnia podpisania umowy) 40%

2. Opis sposobu oceny ofert
1) Kryterium cena – 60% - max. 60 pkt
C = (Cn : Cb) x 60
gdzie:
C – Punktacja za kryterium cena
Cn – Cena brutto najniższa spośród ofert rozpatrywanych
Cb – Cena brutto oferty badanej
Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

2) Kryterium Termin realizacji zamówienia (liczony w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy) – 40% - max. 40 pkt.Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w oparciu o zapisy poniższej tabeli.

Termin realizacji zamówienia (liczony w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy) a) 28 dni lub wcześniej - Liczba przyznanych punktów 40
b) do 35 dni - Liczba przyznanych punktów 20
c) do 42 dni - Liczba przyznanych punktów 0

Wykonawca winien zaproponować termin realizacji zamówienia w zakresie części 1 i 2 zgodnie z okresami wskazanymi w tabeli. W przypadku podania innego terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyzna liczbę punktów odpowiadającą najbliższemu niższemu niż podany przez Wykonawcę terminowi, zgodnie z punktacją przewidzianą w tabeli powyżej. Wskazanie dłuższego terminu dostawy niż 42 dni, będzie uznane za niezgodne ze SWZ i spowoduje odrzucenie oferty.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów – obliczonych wg. wzoru:
P = C + T
gdzie:

P- punktacja całkowita
C- Punktacja za kryterium cena
T- Punktacja za kryterium termin realizacji zamówienia (liczony w dniach
kalendarzowych od dnia podpisania umowy)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia (liczony w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, nieużywanego i wolnego od wad prawnych i fizycznych sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu poleasingowego, powystawowego itp.
Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ Formularz Cenowy/ Przedmiot Zamówienia osobno dla każdej części zamówienia. Część 2 - Zakup i dostawa drukarki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Kryterium oceny ofert i jego waga
Cena 60%
Termin realizacji zamówienia
(liczony w dniach kalendarzowych
od dnia podpisania umowy) 40%

2. Opis sposobu oceny ofert
1) Kryterium cena – 60% - max. 60 pkt
C = (Cn : Cb) x 60
gdzie:
C – Punktacja za kryterium cena
Cn – Cena brutto najniższa spośród ofert rozpatrywanych
Cb – Cena brutto oferty badanej
Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

2) Kryterium Termin realizacji zamówienia (liczony w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy) – 40% - max. 40 pkt.Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w oparciu o zapisy poniższej tabeli.

Termin realizacji zamówienia (liczony w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy) a) 28 dni lub wcześniej - Liczba przyznanych punktów 40
b) do 35 dni - Liczba przyznanych punktów 20
c) do 42 dni - Liczba przyznanych punktów 0

Wykonawca winien zaproponować termin realizacji zamówienia w zakresie części 1 i 2 zgodnie z okresami wskazanymi w tabeli. W przypadku podania innego terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyzna liczbę punktów odpowiadającą najbliższemu niższemu niż podany przez Wykonawcę terminowi, zgodnie z punktacją przewidzianą w tabeli powyżej. Wskazanie dłuższego terminu dostawy niż 42 dni, będzie uznane za niezgodne ze SWZ i spowoduje odrzucenie oferty.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów – obliczonych wg. wzoru:
P = C + T
gdzie:

P- punktacja całkowita
C- Punktacja za kryterium cena
T- Punktacja za kryterium termin realizacji zamówienia (liczony w dniach
kalendarzowych od dnia podpisania umowy)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia (liczony w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z Ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1. Przedmiotowe środki dowodowe (dotyczy części 1):
1.1. Wydruk z wynikiem testu PassMark (CPU) (wskazanego w załączniku nr 2 od A do C pkt. 2), oraz dodatkowo dla części 1 C wydruk z wynikiem testu PassMark (GPU) (wskazanego w załączniku nr 2 C pkt. 4). Wydruk winien być z datą nie późniejszą niż jeden dzień przed złożeniem oferty ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów, podpisany przez Wykonawcę, należy złożyć razem z ofertą w przypadku składania oferty na część 1. Zestawienie punktacji procesowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
1.2. Deklaracje/certyfikaty wskazane w załączniku nr 2 A pkt. 16, B pkt. 15, C pkt. 15, stanowiące przedmiotowy środek dowodowy, podpisane przez Wykonawcę, należy złożyć razem z Ofertą w przypadku składania oferty na część 1 wskazujące, że:
a) urządzenia wyprodukowane są przez producenta, posiadającego certyfikat
PN-EN ISO 9001:2016 lub równoważną, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania, rozwoju i produkcji urządzeń komputerowych – kopię certyfikatu załączyć do oferty.
b) urządzenia wyprodukowane są przez producenta, posiadającego certyfikat
PN-EN ISO 14001:2005 lub równoważną w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania, rozwoju i produkcji urządzeń komputerowych – kopię certyfikatu załączyć do oferty.
c) certyfikat lub deklaracja zgodności CE– kopię dokumentu załączyć do oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. 1. Wydruk z wynikiem testu PassMark (CPU) (wskazanego w załączniku nr 2 od A do C pkt. 2), oraz dodatkowo dla części 1 C wydruk z wynikiem testu PassMark (GPU) (wskazanego w załączniku nr 2 C pkt. 4). Wydruk winien być z datą nie późniejszą niż jeden dzień przed złożeniem oferty ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów, podpisany przez Wykonawcę, należy złożyć razem z ofertą w przypadku składania oferty na część 1. Zestawienie punktacji procesowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
1.2. Deklaracje/certyfikaty wskazane w załączniku nr 2 A pkt. 16, B pkt. 15, C pkt. 15, stanowiące przedmiotowy środek dowodowy, podpisane przez Wykonawcę, należy złożyć razem z Ofertą w przypadku składania oferty na część 1 wskazujące, że:
a) urządzenia wyprodukowane są przez producenta, posiadającego certyfikat
PN-EN ISO 9001:2016 lub równoważną, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania, rozwoju i produkcji urządzeń komputerowych – kopię certyfikatu załączyć do oferty.
b) urządzenia wyprodukowane są przez producenta, posiadającego certyfikat
PN-EN ISO 14001:2005 lub równoważną w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania, rozwoju i produkcji urządzeń komputerowych – kopię certyfikatu załączyć do oferty.
c) certyfikat lub deklaracja zgodności CE– kopię dokumentu załączyć do oferty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ.
2. Formularz cenowy/ Przedmiot zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę dla części na które składana jest oferta. Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia nie podlega uzupełnieniu, a w przypadku nie złożenia go wraz z ofertą, Zamawiający odrzuci ofertę w oparciu o zapis art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Pełnomocnictwo: oryginał lub elektroniczna kopia poświadczona przez
mocodawcę lub notariusza – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik, pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X pkt. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy (tzw. Zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/661263

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zobacz inne

Prawo