Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kołaczkowo, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00359455/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Kołaczkowo

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zieliniec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kołaczkowo

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258112

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Władysława Reymonta 3

1.4.2.) Miejscowość: Kołaczkowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-306

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@kolaczkowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolaczkowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359455

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00338792/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.2. Numer referencyjny

Przed zmianą:
FEZP.271.8.2022

Po zmianie:
FEZP.271.9.2022

Zobacz inne

Prawo