Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Cięcina, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00359472/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

"Beskid-Ekosystem" Sp. z o. o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków – budowa linii techn. do produkcji nawozu min.-org. lub ulepszacza gleby z odwodnionych osadów ściekowych i innych odpadów org.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "Beskid-Ekosystem" Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072256031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Graniczna 1

1.5.2.) Miejscowość: Cięcina

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-350

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338640223

1.5.8.) Numer faksu: 338640223

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beseko@beseko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.beseko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków – budowa linii techn. do produkcji nawozu min.-org. lub ulepszacza gleby z odwodnionych osadów ściekowych i innych odpadów org.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aaca035f-3a4a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359472

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl , www.beseko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- MiniPortal, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
- ePUAP, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki:
/beskidekosystem/SkrytkaESP
- poczty elektronicznej: beseko@beseko.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Przystępując do postępowania przetargowego, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją użytkownika systemu miniPortal i ePUAP oraz z regulaminem korzystania z systemu miniPortal.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania tj.: 1/09/2022/TPBN.
6. Zamawiający wyznacza osobę do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Sołtysek
w godzinach pracy Zamawiającego.
7. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
8. Zamawiający zaleca, że wśród dopuszczalnych i ogólnodostępnych formatów danych wymaganych do sporządzenia i przekazywania dokumentów i informacji w postępowaniu znajdują się w szczególności: .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx., xml.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest: „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie przy ul. Granicznej 1;
2) administrator ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Pan Józef Lewicki, z którym można się kontaktować: adres e-mail j.lewicki@mpwik-zywiec.pl, tel. 33 8640 223;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 i 74-76 ustawy PZP;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku realizacji umowy przez okres 5 lat od zakończenia jej realizacji;
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jego danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/09/2022/TPBN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Cięcinie o stację chemicznej stabilizacji osadu umożliwiającej przetwarzania osadów ściekowych i innych bioodpadów, wykorzystując wapno palone, na ulepszacz gleby lub nawóz mineralno-organiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Projekcie budowlanym i w przedmiarze robót.
3. Zadanie realizowane będzie w trzech etapach:
Etap I
- Polega na adaptacji budynku odwadniania osadu w sposób umożliwiający zabudowę kompletnej instalacji stabilizacji osadu ściekowego wapnem palonym, dostawa i montaż bramy wjazdowej, wykonanie podjazdów, budową pomieszczenia na muldę zasypową, wykonanie fundamentów pod silos na wapno o pojemności minimum 45 m3 (maksymalnie 60m3), likwidacja starego silosu na wapno, wykonanie nowego zadaszenia placu manewrowego obok budynku BOO i adaptacja na magazyn, dobudowa ścian oporowych, remont dachu, wykonanie wszystkich potrzebnych instalacji wewnętrznych, zgodnie z projektem budowlanym, na terenie oczyszczalni ścieków w Cięcinie - określa Załącznik numer 4 do SWZ.
Etap II
- Polega na dostawie i montażu kompletnej stacji chemicznej stabilizacji osadu umożliwiającej przetwarzania osadów ściekowych i innych bioodpadów, wykorzystując wapno palone, na ulepszacz gleby/lub nawóz mineralno-organiczny, o wydajności minimum 10 000 ton substratu na rok. Wykonawca w ramach II Etapu dostarczy niezbędną ilość reagenta BWR do przeprowadzenia rozruchu technologicznego i pobrania próbek w ilości niezbędnej potrzebnej do przeprowadzenia procedury certyfikacji jako ulepszacza gleby lub nawozu mineralno-organicznego do celów rolniczych, leśnych i innych związanych z produkcją żywności. Urządzenia jakie powinny wchodzić w skład planowanej do wykonania kompletnej instalacji przetwarzania osadu o kodzie 190805 oraz biomasy zielonej o kodzie 200201 w mineralno-organiczny polepszacz glebowy z wykorzystaniem reagenta bardzo wysoko reaktywnego CaO - określa Załącznik numer 5 do SWZ.
Etap III
Polega na
– przeprowadzeniu przez wykonawcę pełnej procedury certyfikacji i uzyskania dla Zamawiającego decyzji MRiRW o prawie wprowadzenia produktu uzyskanego z dostarczonej technologii do obrotu na rynku w postaci ulepszacza gleby wspomagającego uprawę roślin lub nawozu mineralno-organicznego z przeznaczeniem na uprawy rolne w tym warzywa i owoce.
– Udzielenie licencji bez dodatkowego wynagrodzenia umożliwiającej zgodnego z prawem wykorzystania własności intelektualnej; w tym stosownego know-how, patentów i zastrzeżonych znaków towarowych tym samym uzyskania prawa do korzystania z wynalazków objętych prawem własności intelektualnej minimum patentami co umożliwi kontraktowanie i dystrybuowanie produktów wynikowych powstałych z dostarczonej przez Dostawcę technologii w poszanowaniu obowiązującego prawa.
Zamawiający wymaga zastosowania technologii nieprototypowej, tj. oferowana technologia do przetwarzania osadu na w/w produkty powinna być skutecznie zastosowana w zakładzie przetwarzającym odpady z komunalnych lub przemysłowych oczyszczalni ścieków oraz wymagane jest by zastosowana była w zakładzie przetwarzającym odpady z przemysłu rolno spożywczego, mięsnego na produkt należący do grupy nawozów lub ulepszaczy glebowych pozwalający na wprowadzanie do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. 2021, poz. 76). Podmiot wskazany przez Dostawcę technologii w celu przeprowadzenia powyższej procedury certyfikującej produkt wynikowy, powinien wykazać się przeprowadzonymi wdrożeniami certyfikującymi w branży przetwarzającej komunalne lub przemysłowe osady ściekowe i odpady z przemysłu rolno spożywczego na produkty z grupy mineralno-organicznych ulepszaczy glebowych albo nawozów mineralno-organicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena brutto (C): waga 60 pkt
- gwarancja (G): waga 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu tj.:
1.1.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę który podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1. pkt 4 ustawy PZP .
1.1.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.”
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych warunków.
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych warunków.
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych warunków.
zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu, budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto – wykaz robót stanowi Załącznik numer 6 do SWZ.
Zamawiający wymaga by dostawca Technologii udokumentował uzyskanie minimum trzech decyzji MRiRW spełniające w/w założenia w ramach dostarczonej Technologii tj. możliwe wykorzystanie produktów finalnych (wynikowych) dostarczanej technologii jako środek wspomagający uprawę roślin w uprawie warzyw i owoców oraz dawały możliwość zastosowania ich w aplikacji na Trwałe Użytki Zielone.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu do oferty musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wg. wzoru stanowiącego Załącznik numer 2 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o których mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu, budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto – wykaz robót stanowi Załącznik numer 6 do SWZ
Zamawiający wymaga by dostawca Technologii udokumentował uzyskanie minimum trzech decyzji MRiRW spełniające w/w założenia w ramach dostarczonej Technologii tj. możliwe wykorzystanie produktów finalnych (wynikowych) dostarczanej technologii jako środek wspomagający uprawę roślin w uprawie warzyw i owoców oraz dawały możliwość zastosowania ich w aplikacji na Trwałe Użytki Zielone.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz zrealizowanych robót nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu (w tytule przelewu należy podać nr sprawy: 1/09/2022/TBN);
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce, numer rachunku: 41 8131 0005 0001 2452 2000 0010.
4. Terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza, że żądana przez Zamawiającego kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oznacza to, że wniesienie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, do upływu terminu składania ofert. Zaleca się gwarancję lub poręczenie, o których mowa powyżej, dołączyć do dokumentów składanych wraz z ofertą.
6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona.
8. Wadium będzie utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale XIX SWZ.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
a. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
c. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

na zasadach określonych w Ustawie PZP

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem numer 1a do formularza oferty - klauzule dotyczące możliwości i warunków zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 07 października 2022 r. do godz. 9:00, używając w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP: /beskidekosystem/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo