Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00359653/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Zespół Żłobków m.st W-wy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa laptopów i projektorów w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Żłobków m.st W-wy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142864986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Belgijska 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-511

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 222775200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzl.zamowienia@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Opieka nad dziećmi do lat 3

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa laptopów i projektorów w podziale na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bea0bae4-359f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359653

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00080763/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa laptopów i projektorów do prowadzenia szkoleń.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bea0bae4-359f-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze do komunikacji”. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości „dodaj załącznik”. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, wskazane w rozdziałach SWZ: VII (przedmiotowe środki dowodowe) , IX oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), X (podmiotowe środki dowodowe) i XIV (oferta tj. formularz ofertowy wraz z załącznikami, oraz pełnomocnictwo) niniejszej specyfikacji, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia KRI (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zespół Żłobków m.st. Warszawy, wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu danych osobowych określone w art. 13 oraz art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. zwane dalej rozporządzeniem, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy w sprawie zamówienia lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia zamówienia, podaje następujące informacje:
1.Administratorem jest Zespół Żłobków m.st. Warszawy w Warszawie ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.
2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 277 52 21, email: zzl.iod@um.warszawa.pl, adres do korespondencji: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.
3.Dane osobowe przetwarzane będą w celu (celach) niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, polegających na: 1)przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia poprzez zawarcie umowy; 2) realizacji zawartej umowy; 3) obsługi wynagrodzenia i innych świadczeń; 4) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia poprzez monitoring wizyjny ; 5) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 6) sprawozdawczych, statystycznych, archiwalnych oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b, c, f rozporządzenia.
4.Odbiorcami danych osobowych będą podmioty: 1)upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych; 2) którym przekazanie danych osobowych następuje na podstawie wniosku lub zgody; 3) którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych; 4) biura i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich umocowani przedstawiciele, organy administracji publicznej i sądy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków umownych i rozstrzygania sporów, 5) którym udostępniona zostanie dokumentacja zamówienia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE: tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych; 6) inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w szczególności przez Krajową Izbę Odwoławczą (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) oraz sądy powszechne, w sytuacji skorzystania ze środków ochrony prawnej przez jakiegokolwiek wykonawcę biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Odbiorcami danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) a także w oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).
5.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Osoba, od której zbierane są jej dane osobowe ma prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych ;
2) sprostowania swoich danych osobowych ;
3) usunięcia swoich danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych ;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
6) przenoszenia swoich danych osobowych;
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2.Podstawą przetwarzania danych jest prowadzenie postępowania lub wykonywanie umowy a także wymogi ustawowe.
3.Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym piśmie, jest wymagane do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem po stronie przedsiębiorcy niezwłocznego wskazania innej osoby w miejsce osoby żądającej ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.
4.Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie/realizację umowy na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
5.Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz chronione będą zgodnie z wymogami rozporządzenia.
6.Dane osobowe nie będą:
1)profilowane; 2)przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7.W przypadku udostępnienia do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przez podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będący adresatem niniejszego pisma, danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Zespołu Żłobków m.st. Warszawy prosi o poinformowanie tych osób:1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Zespołowi Żłobków m.st. Warszawy, 2)o tym, że Zespół Żłobków m.st. Warszawy jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, 3) o tym, że ww. Podmiot jest źródłem, od którego Zespół Żłobków m.st. Warszawy pozyskał ich dane.
Powyższych informacji nie podaje się ponownie, jeżeli osoba, od której zbierane są dane osobowe dysponuje już tymi informacjami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZ-ZP.26.13.2022.MBO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa laptopów z wyposażeniem dodatkowym - Typ 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:
Kryterium nr 1 Cena 60%
Kryterium nr 2 Okres gwarancji jakości 20%
Kryterium nr 3 Termin realizacji 20%
2. Ocena złożonych ofert będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach według kryteriów oceny ofert, wskazanych i opisanych poniżej:
1) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną wg. Wzoru:
W = W1 + W2 + W3
W - liczba punktów oferty ocenianej
W1 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
W2 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”
W3 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Termin dostawy”
2) Kryterium nr 1: Cena (W1) – 60%
Pod pojęciem „cena” rozumie się całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia
Ocena w ramach tego kryterium będzie dokonywana według wzoru:
W1 = Cmin. ÷ Cn x 60 pkt
gdzie:
W1 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego” w danej
części
Cmin. - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców w danej części
Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę „badanego” w danej części
3) Kryterium nr 2: Okres gwarancji jakości – 20%
Wykonawca obowiązany jest zaproponować w ofercie okres gwarancji jakości jaki udziela na dostarczony przedmiot zamówienia liczony w miesiącach kalendarzowych
Ocena w ramach tego kryterium będzie dokonywana według wzoru:
W2 = Gn ÷ Gmax. x 20 pkt
gdzie:
W2 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego”
Gmax. - najdłuższy okres gwarancji wśród zaproponowanych przez Wykonawców
Gn - okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę „badanego”
4) Kryterium nr 3 – Termin realizacji – 20%
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym stanowiącym odpowiednio dla części zamówienia Załącznik 1.A – 1.C termin realizacji zamówienia w pełnych dniach kalendarzowych tj. musi być określony liczbą całkowitą w przedziale od 14 do 30.
Ocena w ramach tego kryterium będzie dokonywana według wzoru:
W3 = Tmin. ÷ Tof. x 20 pkt
gdzie:
W3 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego”
Tmin. - najkrótszy termin dostawy jaki został zaoferowany w danej części zamówienia
spośród nieodrzuconych ofert
Tof. - termin dostawy jaki został zaoferowany w danej części zamówienia w
badanej ofercie
W kryterium „termin realizacji” najwyższą liczbę punktów uzyska oferta z najkrótszym terminem dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zespołu Żłobków w Warszawie.
Maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zespołu Żłobków w Warszawie nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Oferty z zadeklarowanym dłuższym terminem dostawy zostaną odrzucone.
Minimalny termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zespołu Żłobków w Warszawie, jaki może zaproponować Wykonawca wynosi 14 dni kalendarzowych. W przypadku zaoferowania krótszego terminu dostawy, punktacja i tak będzie liczona jak dla 14 dni kalendarzowych, natomiast do umowy zostanie wpisany termin dostawy zgodnie z ofertą Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa laptopów z wyposażeniem dodatkowym - Typ 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:
Kryterium nr 1 Cena 60%
Kryterium nr 2 Okres gwarancji jakości 20%
Kryterium nr 3 Termin realizacji 20%
2. Ocena złożonych ofert będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach według kryteriów oceny ofert, wskazanych i opisanych poniżej:
1) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną wg. Wzoru:
W = W1 + W2 + W3
W - liczba punktów oferty ocenianej
W1 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
W2 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”
W3 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Termin dostawy”
2) Kryterium nr 1: Cena (W1) – 60%
Pod pojęciem „cena” rozumie się całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia
Ocena w ramach tego kryterium będzie dokonywana według wzoru:
W1 = Cmin. ÷ Cn x 60 pkt
gdzie:
W1 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego” w danej
części
Cmin. - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców w danej części
Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę „badanego” w danej części
3) Kryterium nr 2: Okres gwarancji jakości – 20%
Wykonawca obowiązany jest zaproponować w ofercie okres gwarancji jakości jaki udziela na dostarczony przedmiot zamówienia liczony w miesiącach kalendarzowych
Ocena w ramach tego kryterium będzie dokonywana według wzoru:
W2 = Gn ÷ Gmax. x 20 pkt
gdzie:
W2 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego”
Gmax. - najdłuższy okres gwarancji wśród zaproponowanych przez Wykonawców
Gn - okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę „badanego”
4) Kryterium nr 3 – Termin realizacji – 20%
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym stanowiącym odpowiednio dla części zamówienia Załącznik 1.A – 1.C termin realizacji zamówienia w pełnych dniach kalendarzowych tj. musi być określony liczbą całkowitą w przedziale od 14 do 30.
Ocena w ramach tego kryterium będzie dokonywana według wzoru:
W3 = Tmin. ÷ Tof. x 20 pkt
gdzie:
W3 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego”
Tmin. - najkrótszy termin dostawy jaki został zaoferowany w danej części zamówienia
spośród nieodrzuconych ofert
Tof. - termin dostawy jaki został zaoferowany w danej części zamówienia w
badanej ofercie
W kryterium „termin realizacji” najwyższą liczbę punktów uzyska oferta z najkrótszym terminem dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zespołu Żłobków w Warszawie.
Maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zespołu Żłobków w Warszawie nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Oferty z zadeklarowanym dłuższym terminem dostawy zostaną odrzucone.
Minimalny termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zespołu Żłobków w Warszawie, jaki może zaproponować Wykonawca wynosi 14 dni kalendarzowych. W przypadku zaoferowania krótszego terminu dostawy, punktacja i tak będzie liczona jak dla 14 dni kalendarzowych, natomiast do umowy zostanie wpisany termin dostawy zgodnie z ofertą Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa projektora

4.2.6.) Główny kod CPV: 38652100-1 - Projektory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:
Kryterium nr 1 Cena 60%
Kryterium nr 2 Okres gwarancji jakości 20%
Kryterium nr 3 Termin realizacji 20%
2. Ocena złożonych ofert będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach według kryteriów oceny ofert, wskazanych i opisanych poniżej:
1) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną wg. Wzoru:
W = W1 + W2 + W3
W - liczba punktów oferty ocenianej
W1 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
W2 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”
W3 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Termin dostawy”
2) Kryterium nr 1: Cena (W1) – 60%
Pod pojęciem „cena” rozumie się całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia
Ocena w ramach tego kryterium będzie dokonywana według wzoru:
W1 = Cmin. ÷ Cn x 60 pkt
gdzie:
W1 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego” w danej
części
Cmin. - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców w danej części
Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę „badanego” w danej części
3) Kryterium nr 2: Okres gwarancji jakości – 20%
Wykonawca obowiązany jest zaproponować w ofercie okres gwarancji jakości jaki udziela na dostarczony przedmiot zamówienia liczony w miesiącach kalendarzowych
Ocena w ramach tego kryterium będzie dokonywana według wzoru:
W2 = Gn ÷ Gmax. x 20 pkt
gdzie:
W2 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego”
Gmax. - najdłuższy okres gwarancji wśród zaproponowanych przez Wykonawców
Gn - okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę „badanego”
4) Kryterium nr 3 – Termin realizacji – 20%
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym stanowiącym odpowiednio dla części zamówienia Załącznik 1.A – 1.C termin realizacji zamówienia w pełnych dniach kalendarzowych tj. musi być określony liczbą całkowitą w przedziale od 14 do 30.
Ocena w ramach tego kryterium będzie dokonywana według wzoru:
W3 = Tmin. ÷ Tof. x 20 pkt
gdzie:
W3 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego”
Tmin. - najkrótszy termin dostawy jaki został zaoferowany w danej części zamówienia
spośród nieodrzuconych ofert
Tof. - termin dostawy jaki został zaoferowany w danej części zamówienia w
badanej ofercie
W kryterium „termin realizacji” najwyższą liczbę punktów uzyska oferta z najkrótszym terminem dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zespołu Żłobków w Warszawie.
Maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zespołu Żłobków w Warszawie nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Oferty z zadeklarowanym dłuższym terminem dostawy zostaną odrzucone.
Minimalny termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zespołu Żłobków w Warszawie, jaki może zaproponować Wykonawca wynosi 14 dni kalendarzowych. W przypadku zaoferowania krótszego terminu dostawy, punktacja i tak będzie liczona jak dla 14 dni kalendarzowych, natomiast do umowy zostanie wpisany termin dostawy zgodnie z ofertą Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
1. informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych
2. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: karty katalogowe oferowanego urządzenia i wyposażenia dodatkowego, instrukcje obsługi lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami i cechami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Z dokumentów, o których mowa powyżej powinno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym odpowiednio Załączniki 3.A - 3.C do SWZ.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, składane są w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski
4. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty katalogowe oferowanego urządzenia i wyposażenia dodatkowego, instrukcje obsługi lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami i cechami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Z dokumentów, o których mowa powyżej powinno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym odpowiednio Załączniki 3.A - 3.C do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę w ramach jednej części zamówienia. Wykonawca przygotowuje ofertę na „Formularzu ofertowym” przygotowanym przez Zamawiającego stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 1A-1C do SWZ:
2.Wykaz dokumentów lub oświadczeń których złożenia wraz z ofertą wymaga Zamawiający:
1)wypełniony „Formularz ofertowy” – odpowiednio dla części - Załącznik nr 1A – 1C do SWZ;
2)oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - Załącznik nr 2 do SWZ;
3)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (w tym do złożenia oferty) w przypadku, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa ppkt 3).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale IX ust. 2, Rozdziale X ust 3 pkt SWZ
2.Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
3.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (zgodnie z rozdziałem XIV ust. 4 pkt 5).
4.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
5.Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.W formularzu ofertowym w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie tylko pełnomocnika.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej w przypadku:
1. zmiany w zakresie modelu oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji modelu oferowanego i zastąpienia go modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach tożsamych lub lepszych jak model oferowany za cenę ustaloną w umowie, po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany.
2. zmiany w zakresie modelu oferowanego sprzętu w przypadku wystąpienia opóźnień w produkcji lub dystrybucji lub z innych przyczyn spowodowanych czynnikiem niezależnym od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia i zastąpienia go modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach tożsamych lub lepszych jak model oferowany za cenę ustaloną w umowie, po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany.
3. zmiany umowy w przypadku, gdy zachowanie istniejących postanowień umowy będzie niemożliwe w skutek decyzji lub innych rozstrzygnięć organów administracji lub gdy zmiana będzie konieczna w celu umożliwienia wykonania umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
4. zmiany umowy w przypadku wykrycia omyłek, rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez wykonawcę i zamawiającego,
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bea0bae4-359f-11ed-8832-4e4740e186ac

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprosi wykonawców do składania ofert dodatkowych (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).
Negocjacje treści ofert nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ oraz dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:
a) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji;
b) których oferty zostały odrzucone.
podając uzasadnienie faktyczne i prawne
Zamawiający zaprosi Wykonawców do przystąpienia do negocjacji.
W zaproszeniu do negocjacji zamawiający wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
Zamawiający przeprowadzi negocjacje.
Negocjacje mają charakter poufny.
Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami, zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
Po zakończeniu negocjacji Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych.
Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
a) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
b) sposób i termin składania ofert dodatkowych, język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone oraz termin otwarcia tych ofert; przy czym termin składania ofert nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych;
Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji;
Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu;
Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji;
Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji, niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

Zobacz inne

Prawo