Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00359922/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KRAKOWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351391402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowohucka 33a

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-728

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 4235094

1.5.8.) Numer faksu: 12 2699040

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mord.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mord.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

egzaminowanie kandydatów na kierowców i kierowców

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6628cb68-39a5-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359922

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031915/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Ubezpieczenie pojazdów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/mordkr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/mordkr

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji (uwierzytelnienia) i podpisu. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek, system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP: zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w sekcji I.1 SWZ (nie dotyczy składania ofert).
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
Oferta/wniosek złożony/a przez Wykonawcę na Portalu, nie jest widoczny/a dla zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany/a. Możliwość otwarcia oferty/wniosku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Portal stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty/wniosku.
Komunikacja odbywa się również przy użyciu poczty elektronicznej (biuro@mord.krakow.pl).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO (dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi)1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem danych osobowych jest Zamawiający;2) inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Pan Leszek Grudziński, MORD, ul. Nowohucka 33a , 30-728 Kraków, e-mail: iod@mord.krakow.pl;3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) Dane osobowe i kategorie Państwa danych osobowych przetwarzane na potrzeby postępowania wynikają bezpośrednio z SWZ, Zamawiający przetwarza w szczególności imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, dane zawarte w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG);5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 p.z.p.; a także podmioty przetwarzające działające na zlecenie Zamawiającego (np. dostawcy usług IT, kancelarie prawne) oraz pracownicy i współpracownicy Zamawiającego;6) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez odpowiednio dłuższy okres;7) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z p.z.p.; 8) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w Ogłoszenie nr 2021/BZP 00176032/01 z dnia 2021-09-09 2021-09-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;9) posiadają Państwo:• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; ; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;10) nie przysługuje Państwu:• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale XIII, do upływu terminu do ich wniesienia.3. Zamawiający wykonuje obowiązki informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz obowiązki zapewnienia dostępu do przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 19 p.z.p.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAZ.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.
Zamówienie obejmuje:
Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego;
Ubezpieczenie auto casco;
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów;
Ubezpieczenie assistance.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - Program ubezpieczenia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych posiadał statut, z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby (jednostki) nie będące członkami towarzystwa. Zamawiający (oraz wszystkie jego jednostki) będzie traktowany przez takiego Wykonawcę jako osoba nie będąca członkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1130), dalej „ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.
Przy wykonywaniu umów ubezpieczenia Zamawiający korzysta z usług świadczonych przez Kancelarię Brokerską ASPERGO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-701) przy ul. Przemysłowej 13/73, na podstawie udzielonego ze strony Zamawiającego zlecenia.
Szczegółowe okresy polis ubezpieczeniowych: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego; Ubezpieczenie auto casco; Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów; Ubezpieczenie assistance - Okresy ubezpieczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ
Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy zgodnie z wnioskiem Zamawiającego.
Ostatnim dniem umożliwiającym zgłoszenie i ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest 9 listopada 2023 r.
Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdu zakończy się dnia 8 listopada 2024 r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych do zamówienia podstawowego i zgodne z jego przedmiotem, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 p.z.p
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: serwis posprzedażowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
posiadają kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów tj. zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w co najmniej następującym zakresie:
Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
1) świadczenia jednorazowe;
2) świadczenia powtarzające się;
3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) przewóz osób.
Grupa 3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:
1) pojazdach samochodowych;
2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.
Grupa 10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej
z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie
z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika
Grupa 18. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.
2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej ani sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot przepisów – tj. zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1130) w co najmniej następującym zakresie:

Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
1) świadczenia jednorazowe;
2) świadczenia powtarzające się;
3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) przewóz osób.
Grupa 3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:
1) pojazdach samochodowych;
2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.
Grupa 10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej
z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie
z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika
Grupa 18. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej, określające osobę pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz zawierające wskazanie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Sposób składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia:
4.1. Dokumenty dotyczące braku podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa osobno.
4.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie postawionych przez Zamawiającego warunków, składają ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy będą odpowiadać za ich spełnienie, z zastrzeżeniem, że warunek udziału w postępowaniu określony w sekcji III pkt 1.2 musi być spełniony przez każdego z Wykonawców odpowiedzialnych w ramach umowy za świadczenie usług ubezpieczeniowych. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zakres tych uprawnień łącznie obejmował przedmiot zamówienia, na który zostanie złożona oferta przez tych Wykonawców.
4.3. Oświadczenia i dokumenty składane łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
ofertę składa (podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na zasadach ogólnych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach przewidzianych w art. 455 p.z.p. Zmianie może ulec liczba ubezpieczanych pojazdów w przypadku sprzedaży lub nabycia nowych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/mordkr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo