Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole Lubelskie, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00360113/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA OPOLE LUBELSKIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa sieci wodociągowej w Opolu Lubelskim ul. Przedmieście wraz z odtworzeniem drogi”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OPOLE LUBELSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020026

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 4

1.5.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 0818277201

1.5.8.) Numer faksu: 0818277200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opolelubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://opolelubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa sieci wodociągowej w Opolu Lubelskim ul. Przedmieście wraz z odtworzeniem drogi”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65eb3550-3a63-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360113

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010583/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa sieci wodociągowej w Opolu Lubelskim w ul. Przedmieście wraz z odtworzeniem drogi - Polski Ład II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

pzp.opolelubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: pzp.opolelubelskie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: (1) Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://pzp.opolelubelskie.pl/, poczty elektronicznej: sekretariat@opolelubelskie.pl- którą należy traktować wyłącznie jako tzw. „awaryjną”, w przypadku problemów technicznych,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Opole Lubelskie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 4, 24-300 Opole Lubelskie, email sekretariat@opolelubelskie.pl
2) Adres e–mail inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Opole Lubelskie iod@opolelubelskie.pl, tel.: 22 350 01 40
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IPR.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej w Opolu Lubelskim ul. Przedmieście wraz z odtworzeniem drogi”. Planowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane będzie na działkach nr ewid.: 2734, 2738, 562/7, 533, obręb: 0003- Opole Lubelskie.
4. Realizacja przedmiotu umowy została podzielona na następujące etapy:
1) etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
2) etap 2 – obejmujący wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.
5. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno - Użytkowy (dalej PFU) stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ oraz niniejsza SWZ.
6. Dokumentacja projektowa i wyposażenie winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym. Brak konsultacji i uzgodnień przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiającego do żądania wprowadzenia zmian w dokumentacji na każdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.
7. W ramach realizacji etapu I tj. wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do obowiązków wykonawcy należy między innymi:
1) opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU, w sposób zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, przepisami prawa, Polskimi Normami , zasadami wiedzy technicznej oraz poddanej konsultacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego;
2) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji pozwalających na rozpoczęcie prac projektowych, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,
3) uzyskanie mapy do celów projektowych w zakresie objętym opracowaniem;
4) uzyskanie uzgodnień i opinii w tym: BHP, sanitarne, ZUD, uzgodnienie projektu budowlanego z zarządcą sieci wodociągowej;
5) uzyskanie decyzji na wycinkę drzew w przypadku konieczności oraz sporządzenie projektu nasadzeń w przypadku wprowadzenia nasadzeń zastępczych;
6) sporządzenie projektów przebudowy obiektów kolidujących, w tym infrastruktury technicznej w przypadku konieczności;
7) sporządzenie i złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę (oddzielnie do Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim w zakresie sieci wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej - ul. Przedmieście oraz Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie sieci w obrębie pasa drogi wojewódzkiej nr 824 (ul. Józefowska)
8) wykonanie badań niezbędnych dla potrzeb projektowania np.: badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją;
9) sporządzenie planu BIOZ;
10) sporządzenie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu drogowego wraz z ich zatwierdzeniem przez właściwe organy ;
11) uzyskanie decyzji zezwalającej na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym;
8. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia winien opracować dokumentację projektową składającą się z projektu budowlanego, projektów wykonawczych uszczegóławiających projekty budowlane, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych, w następujących branżach:
1) Sanitarnej;
2) Drogowej;
3) Inne branże w przypadku konieczności.
9. Projekt budowlany winien uwzględniać:
1) Projekt zagospodarowania terenu;
2) Projekt techniczny;
10. Wykonawca winien opracować:
1) Projekt budowlany w zakresie wszystkich branż - 3 egz.;
2) Projekt wykonawczy w zakresie wszystkich branż - 4 egz.;
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie wszystkich branż – 2egz.;
4) Kosztorys Inwestorski z podziałem na poszczególne branże robót – 2 egz.;
5) Przedmiar robót - 2 egz.
6) Ponadto w/w opracowania należy przedłożyć w wersji elektronicznej na nośniku zewnętrznym (pendrive) w ilości – 1 szt. Wykonawca po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę winien na swój koszt dokonać kserokopii zatwierdzonego projektu budowlanego w ilości 2 egz.
11. Projekt budowlany i wykonawczy muszą być opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz winien zawierać wszystkie wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia.
12. Zamawiający informuje, że posiada odstępstwo od obowiązku budowy kanału technologicznego w pasie drogowym ul. Przedmieście w Opolu Lubelskim.
13. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać następujący zakres robót:
− budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DN250 o łącznej długości ok 466,5 mb.,
− budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DN100 o łącznej długości ok 15,5 mb.,
− przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych (13 szt.) wraz z wymianą przewodów w obrębie granic pasa drogowego, rurociągi DN32-40 o łącznej długości ok 103,5 mb.,
− umożliwienie wykonania przyłącza do działki nr 2566 (na koszt właściciela działki),
− przepięcie istniejących odcinków bocznych sieci wodociągowej,
− remont komory wodociągowej: węzeł w1 wg. koncepcji (wymiana płyty stropowej wraz z włazem)
− montaż nowej komory wodociągowej: węzeł w16 wg. koncepcji
− wyłączenie z użytkowania istniejącej sieci wodociągowej – zamulenie pianobetonem,
− odtworzenie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej na pow. ok 2078,05 m2 (ul. Przedmieście),
− odtworzenie chodnika z kostki brukowej o pow. ok 18,1 m2,
− odtworzenie zjazdów z kostki brukowej o pow. ok 12,0 m2.
− odtworzenie pobocza utwardzonego o pow. ok 659,0 m2
− odtworzenie pobocza nieutwardzonego wraz z obsianiem trawą o pow. ok 196,0 m2
− regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych – 15 szt.
− zakup agregatu prądotwórczego zabudowanego o mocy 80kW/100 kVA z przełącznikiem automatycznym wraz z przyczepą pod agregat.

14. W ramach realizacji etapu II zamówienia wykonawca jest obowiązany do wykonania robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego, przełączeniem odbiorców, wykonanie odtworzenia nawierzchni drogi oraz chodników na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wraz z zatwierdzonym prawomocnym pozwoleniem na budowę.
15. W ramach realizacji robót budowlanych do obowiązków wykonawcy należy również:
1) Uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych;
2) Wykonanie oznakowania wg czasowej organizacji ruchu na drogach wraz z zakupem znaków drogowych;
3) Wykonanie oznakowania według opracowanego stałego projektu organizacji ruchu drogowego dla ul. Przedmieście (oznakowanie pionowe i poziome);
4) Zapewnienie obsługi geodezyjnej robót oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej;
5) Uzgodnienie z zarządcą sieci wodociągowej planowanych wyłączeń (zamknięć) wody;
6) Zapewnienie odpowiedniej jakości wody podczas wykonywania prac budowlanych;
16. Gruz pochodzący z rozbiórki Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie, za wyjątkiem gruzu posiadającego wartość użytkową takiego jak rozbiórkowa kostka, krawężniki, obrzeża betonowe oraz destrukt asfaltowy. Rozbiórkowa kostka, obrzeża, krawężniki winny być ułożone na paletach i w taki sposób przetransportowane na plac skaładowy. Powyższy asortyment należy przetransportować na plac składowy zlokalizowany przy al. 600 lecia 8 w Opolu Lubelskim, po wcześniejszym uzgodnieniu z OPK Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zamówienia będą polegały na zleceniu wykonawcy podobnych rodzajowo robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy sieci wodociągowej, przebudowy nawierzchni drogi i chodników do 50 % wartości zamówienia podstawowego w terminie do 3 lat od udzielenia zamówienie podstawowego. Warunki w zakresie długości okresu gwarancji, terminów płatności będą określone na zasadach wynikających z projektowanych postanowień umownych załączonych do zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp. Nazwa kryterium Symbol Waga
[%]

1) Cena oferty C 60
2) Okres gwarancji G 40
RAZEM: 100

1) Kryterium: cena oferty C
Ocena ofert w zakresie kryterium: cena oferty zostanie dokonana w/g następującej zasady:
- cena oferty: waga 60%
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium cena oferty: 60 punktów.
Do oceny kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena brutto (całkowita cena za wykonanie zamówienia) zaoferowana przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 1 do SWZ), czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT).
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60. Najwyższą liczbę punktów 60 otrzyma oferta, która zawiera najniższą cenę.
Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego.

Wzór do obliczeń:
Cn
------ x 60 pkt = liczba punktów C
Cx
gdzie: Cn – najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez wykonawców
Cx – cena przedstawiona przez badanego wykonawcę
60 pkt - procentowe znaczenie kryterium: ceny oferty (waga: 60%). „
2) Kryterium: Okres Gwarancji G
(w przedziale od 0 do 40 punktów)
Wykonawca może zaoferować okres gwarancji wynoszący 48 m-cy (minimalny wymagany okres) lub 60 m-cy i więcej.

Punkty przyznaje się na poniższych zasadach:
0 punktów - okres gwarancji wynoszący 48 m-cy; w przypadku nie wypełnienia stosownego pola na druku formularza oferty oraz w przypadku zaoferowania dłuższego niż 48 m-cy a krótszego niż 60 m-cy okresu gwarancji;
40 punktów - okres gwarancji wynoszący 60 m-cy i więcej

- w przypadku nie wypełnienia stosownego pola na druku formularza oferty Wykonawca otrzyma 0 punktów.
- w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 48 m-cy Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
- w przypadku zaoferowania dłuższego niż 48 m-cy a krótszego niż 60 m-cy okresu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Sp), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, obliczona wg poniższego wzoru:

Wzór do obliczeń:

Sp = C + G

gdzie: Sp – Suma punktów przyznana wykonawcy w kryteriach: cena oferty, okres gwarancji,
C – ilość punktów przyznana w kryterium: cena oferty
G- ilość punktów przyznana w kryterium: okres gwarancji
Sposób oceny: z porównania otrzymanych wyników.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów przyznaną w w /w kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
2) warunek uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
3) warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 1.700.000 złotych;
2) warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci wodociągowej o długości minimum 500 mb wraz z przyłączami każda, w tym co najmniej jedna robota musi dotyczyć zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj.
a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Udostępnienie zasobów:
3. Zgodnie z ar. 118 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
9. Zgodnie z art. 122 ustawy jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
13. Zgodnie z art. 114 ustawy Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
14. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
15. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
16. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
17. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia:
1) Warunek udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w części V ust. 2 SWZ musi być spełniony przez wykonawców łącznie;
2) Brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
18. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymóg wykonania dwóch zamówień winien wykazać samodzielnie co najmniej jeden wykonawca.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ.
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia dokumenty wymagane w części VI ust. 6 pkt 1-4 lub w części VI ust. 8 SWZ winny być złożone przez każdego z wykonawców.
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:
1) zaświadczenia, o którym mowa w części VI ust. 6 pkt 2 SWZ (zaświadczenie z urzędu skarbowego),
2) zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o którym mowa w części VI ust. 6 pkt 3 SWZ (zaświadczenie z ZUS),
3) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w części VI ust. 6 pkt 4 SWZ
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
9. Dokumenty, o których mowa w o którym mowa w części VI ust. 6 pkt 2-4 SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z art. 125 ust. 1 – załącznik nr 2 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia zgodnie z wymogiem opisanym w części V ust. 2 pkt 3.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ - jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
13. Zgodnie z art. 114 ustawy Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
14. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
15. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
16. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
17. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia:
1) Warunek udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w części V ust. 2 SWZ musi być spełniony przez wykonawców łącznie;
2) Brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
18. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymóg wykonania dwóch zamówień winien wykazać samodzielnie co najmniej jeden wykonawca.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa w umowie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej umowy:
a) Wystąpienia opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, np. kilkudniowe opady;
b) Wystąpienie niskich temperatur uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych lub bardzo wysokich temperatur powyżej 35 stopni;
c) siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności lub takiego, którego przewidzenie skutków nie było możliwe w momencie zawarcia umowy w tym w szczególności stanu zagrożenia epidemiologicznego, bądź epidemii.
d) zmiany będących następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
e) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia terenu przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;
f) kolizji z równolegle prowadzonymi inwestycjami przez Zamawiającego;
g) innych przyczyn zewnętrznych niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,
h) w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej,
i) konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
a) zmiana osób, za pomocą których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ np. osób z uprawnieniami budowlanymi;
b) zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę dotyczy osób z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi);
c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;
d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
e) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357§1 Kodeksu cywilnego;
f) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy / ograniczenie zakresu zamówienia maksymalnie do 30 % wartości przedmiotu umowy.(.....).
Pozostałe zmiany zostały opisane w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: pzp.opolelubelskie.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

Zobacz inne

Prawo