Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Prochowice, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00360161/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Prochowice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Prochowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Prochowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-230

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.rogos@prochowice.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.prochowice.com/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13db5d3d-3a63-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360161

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025239/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniona na stronie zamowienia.sidaspzp.pl pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ oraz na stronie BIP https://bip.prochowice.com/zamowienia-publiczne.html pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
2. Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Szczegóły opisane w ust. VIII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej zwane „Rozporządzenie”) zaleca podpisywanie dokumentów PDF formatem PAdES. Dodatkowo informuje, że:
1) pliki podpisane przy pomocy podpisu zewnętrznego XAdES należy załączać wraz z plikiem podpisu,
2) formularz oferty podpisany przy użyciu podpisu zewnętrznego XAdES należy dodać w jeden z poniższych sposobów:
a) z poziomu zakładki „Moje pliki” w miejscu do dodania pliku oferty należy umieścić plik, który był podpisywany, a plik z podpisem należy dodać oddzielnie jako załącznik,
b) spakować jako plik oferty i plik z podpisem do paczki „zip” i dołączyć z poziomu zakładki „Moje pliki” w miejscu do dodania pliku oferty.
2. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na portalu tj. niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne:
1) dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć ram min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub nowsze wersje;
3) zainstalowane przeglądarki internetowe w najnowszych wersjach: Firefox, Chrome, Opera;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program do obsługi formatów .pdf np. Acrobat Reader;
6) dopuszczalne formaty przesłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB to: png, jpg, jpeg, gif, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp, odf, pdf, zip, 7zip, txt, ath, xml, dwg, xades, tar, 7z, eml, msg;
7) informacja odnośnie kodowania i czasu odbioru danych:
a) plik załączony przez wykonawcę na portalu i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ w systemie występuje jako plik zaszyfrowany,
b) jako czas złożenia oferty przez portal pzp przyjmuje się moment otrzymania żądania przez serwer po kliknięcia w opcję „Złóż ofertę”. Czas jest prezentowany w (hh:mm:ss) zgodnie ze strefą czasową ustawioną na komputerze.
3. Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zawarta w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO zawarta w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KM.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa sadzenia roślin tj. zakładanie nowej zieleni wysokiej i średniej, obejmująca koszt zakupu materiału szkółkarskiego wraz z transportem oraz kompleksowa usługa ich sadzenia: palikowanie, wykonanie mis przy drzewach i krzewach oraz rozłożenie kory w misach jak i pielęgnacja w pierwszym roku po założeniu. Prace do wykonania w 6 punktach miasta Prochowice tj.:
1. Zabytkowy Park - 24 szt. drzew i 209 szt. krzewów
2. Skwer im. Jana Pawła II – 4 szt. drzew, 2565 szt. krzewów i 586 szt. traw
3. Teren zieleni towarzyszący Szkole Podstawowej nr 2 – 34 szt. drzew
4. Przystań dla kajaków na Młynówce – 5 szt. drzew, 35 szt. krzewów i pnączy, 411 szt. bylin i traw
5. Promenada przy Młynówce - 2 szt. drzew
6. Teren Basenu Miejskiego - 8 szt. drzew, 120 szt. krzewów i 205 szt. bylin i traw.
Wykonanie usługi podzielono na 3 etapy:
Etap I obejmuje sadzenie drzew we wszystkich punktach miasta – prace do wykonania w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, rozliczenie tego etapu do dnia 15 grudnia 2022r.
Etap II obejmuje sadzenie w 5 punktach miasta krzewów, traw, pnączy i bylin – prace do wykonania w miesiącach wiosennych roku 2023 jednak nie później niż do dnia 28 kwietnia 2023r, rozliczenie tego etapu do dnia 15 maja 2023r.
Etap III obejmuje pielęgnację nowej zieleni we wszystkich punktach od dnia ich nasadzenia do dnia 30 listopada 2023r., rozliczenie tego etapu do dnia 15 grudnia 2023r.
Wszystkie prace związane z realizacją usługi muszą odbywać się zgodnie z Projektem zwiększania bioróżnorodności w mieście Prochowice stanowiącym zał. Nr 1 do SWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. Nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany uszkodzonych roślin

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na udatność materiału sadzeniowego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Opis warunków udziału w postępowaniu :
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3. Sytuacja ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa :
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. musi udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na nasadzeniu co najmniej 50 szt. drzew, 1000 szt. krzewów oraz 300 szt. traw lub bylin tzn. zadanie obejmujące usługi rodzajowo zgodne z przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach określonych w art. 455 Pzp oraz na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym Zał. nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę poprzez portal SIDAD PZP, który jest dostepny po zalogowaniu na stronie app.sidaspzp.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

Zobacz inne

Prawo