Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowa Sarzyna, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00360162/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA NOWA SARZYNA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Jelna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWA SARZYNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sarzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-310

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nowasarzyna.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowasarzyna.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Jelna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be38d65b-3a4a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360162

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00057690/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Jelna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,
https://epuap.gov.pl/wps/portal
e-mail: zamowienia@nowasarzyna.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
b) ePUAPu, który jest dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
c) poczty elektronicznej: zamowienia@nowasarzyna.eu

2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numer ogłoszenia (BZP) lub numerem referencyjnym postępowania.
1) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji),
2) drogą elektroniczną na adres: zamowienia@nowasarzyna.eu, z wyjątkiem oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które należy składać wyłącznie w sposób wskazany w pkt. 1 ppkt 1.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji”.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

5. Regulamin korzystania z systemu miniPortal jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi. Natomiast warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.

6. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia, w szczególności składając ofertę, akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w SWZ oraz Instrukcji użytkownika dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.

7. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony.

8. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłania danych oraz kodowania i oznaczenia czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy
d) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.

9. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
1) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0;
2) Mozilla Firefox od wersji 15;
3) Google Chrome od wersji 20;
4) Microsoft Edge.

10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

11. Zasady składania oferty zamieszczono w rozdz. 18 SWZ.

12. Za datę przekazania oferty, wraz z załącznikami przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

13. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w rozdz. 13 SWZ dostępnym na stronie prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zawarta jest w rozdziale 28 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104830R w miejscowości Jelna

1) Zakres robót dla planowanej inwestycji obejmuje:
- przebudowę nawierzchni jezdni poprzez jej utwardzenie betonem asfaltowym,
- utwardzenie poboczy – kruszywo łamane.

2) Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena – (C) – waga 60%,
2) Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – (G) – waga 40%.

2. Zasady oceny za kryterium „Cena”:
1) Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone w następujący sposób:

C = C(of. min)/C(of. bad) ×60 pkt

gdzie:
C - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”,
C(of. min) - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C(of. bad) - cena oferty badanej.

2) Zamawiający do oceny kryterium „Cena – (C)” pobierze dane z oferty Wykonawcy (sekcja C formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ).
3) W kryterium „Cena” oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt. natomiast pozostałe oferty po przeliczeniu zgodnie z powyższym wzorem odpowiednio mniej.

3. Zasady oceny za kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia”.
1) Punkty za kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – (G)” zostaną obliczone w następujący sposób:
- okres gwarancji: 24 miesiące, liczba punktów: 0 pkt,
- okres gwarancji: 36 miesięcy, liczba punktów: 10 pkt,
- okres gwarancji: 48 miesięcy, liczba punktów: 20 pkt,
- okres gwarancji: 60 miesięcy, liczba punktów: 40 pkt.

2) Zamawiający do oceny kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – (G)” pobierze dane z oferty Wykonawcy (sekcja C ppkt 2 formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ).
3) Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w przedziale od 24 miesiące do 60 miesięcy.
4) Wykonawca w formularzu ofertowym podaje długość gwarancji w miesiącach. Dopuszcza się podanie wyłącznie gwarancji w okresach 24, 36, 48, 60 miesięcy. Podanie innej wielkości spowoduje przyznanie punktów wg niższego przedziału np.: podanie gwarancji o długości 42 miesiące = 10 pkt.
5) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 24 miesiące Zamawiający ofertę odrzuci.
6) W przypadku gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci.
7) Podanie gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy spowoduje przyznanie 40 pkt.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:

Px=Cx+Gx

gdzie:
Px – ilość punktów, które otrzyma oferta „x”,
Cx – ilość punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Cena”,
Gx – ilość punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia”.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104715R od km 0+003,50 do km 0+758,00 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci w m. Jelna"

1) Zakres robót dla planowanej inwestycji obejmuje:
- odhumusowanie pasa drogowego w części sąsiadującej z nawierzchnią jezdni,
- wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni oraz usunięcie zieleni niskiej w postaci punktowych krzewów i zakrzaczeń,
- wykonanie robót ziemnych, tj. wykopów i nasypów drogowych celem uksztaltowania korpusu projektowanej drogi w terenie,
- wykonanie nowej jezdni odcinka drogi gminnej 104715R objętej opracowaniem o nawierzchni bitumicznej wraz z ze ścieżką rowerową o nawierzchni bitumicznej usytuowanej przy prawej krawędzi jezdni,
- wykonanie zatoki autobusowej oraz peronu o nawierzchni z kostki brukowej po stronie lewej,
- wykonanie kompleksowego systemu odwodnienia drogi składającego się z odcinków kanalizacji szczelnej zamkniętej, ścieków z korytek betonowych prefabrykowanych (kanalizacji otwartej) z odprowadzeniem wód do projektowanych studni chłonnych,
- przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych do nieruchomości gruntowych sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym,
- przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę oświetlenia przejścia dla pieszych oraz dojścia do zatoki autobusowej poprzez ustawienie niezależnych (autonomicznych) lamp solarnych,
- zabezpieczenie sieci gazowej, teletechnicznej
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym przejścia dla pieszych,
- obsianie traw, prace wykończeniowe i porządkowe.

2) Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena – (C) – waga 60%,
2) Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – (G) – waga 40%.

2. Zasady oceny za kryterium „Cena”:
1) Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone w następujący sposób:

C = C(of. min)/C(of. bad) ×60 pkt

gdzie:
C - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”,
C(of. min) - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C(of. bad) - cena oferty badanej.

2) Zamawiający do oceny kryterium „Cena – (C)” pobierze dane z oferty Wykonawcy (sekcja C formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ).
3) W kryterium „Cena” oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt. natomiast pozostałe oferty po przeliczeniu zgodnie z powyższym wzorem odpowiednio mniej.

3. Zasady oceny za kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia”.
1) Punkty za kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – (G)” zostaną obliczone w następujący sposób:
- okres gwarancji: 24 miesiące, liczba punktów: 0 pkt,
- okres gwarancji: 36 miesięcy, liczba punktów: 10 pkt,
- okres gwarancji: 48 miesięcy, liczba punktów: 20 pkt,
- okres gwarancji: 60 miesięcy, liczba punktów: 40 pkt.

2) Zamawiający do oceny kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – (G)” pobierze dane z oferty Wykonawcy (sekcja C ppkt 2 formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ).
3) Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w przedziale od 24 miesiące do 60 miesięcy.
4) Wykonawca w formularzu ofertowym podaje długość gwarancji w miesiącach. Dopuszcza się podanie wyłącznie gwarancji w okresach 24, 36, 48, 60 miesięcy. Podanie innej wielkości spowoduje przyznanie punktów wg niższego przedziału np.: podanie gwarancji o długości 42 miesiące = 10 pkt.
5) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 24 miesiące Zamawiający ofertę odrzuci.
6) W przypadku gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci.
7) Podanie gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy spowoduje przyznanie 40 pkt.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:

Px=Cx+Gx

gdzie:
Px – ilość punktów, które otrzyma oferta „x”,
Cx – ilość punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Cena”,
Gx – ilość punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia”.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wg załącznika nr 5 do SWZ).
W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawcy wraz z ofertą składają aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, wg załącznika nr 2 do SWZ.

2. Po dokonaniu wstępnej oceny ofert Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy wraz z ofertą składają aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 do SWZ.

2. Po dokonaniu wstępnej oceny ofert Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 5 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1) w zakresie części 1 zamówienia - 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100),
2) w zakresie części 2 zamówienia - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 18.10 SWZ, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku Zamawiającego (wpływ na konto Zamawiającego). Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp). Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:
Nadsański Bank Spółdzielczy
nr konta 27 9430 0006 1000 1182 2000 0003
z adnotacją: „Wadium – Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Jelna – w zakresie części nr …”.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy gwarancji/poręczenia.

6. Dokumenty wniesione w jednej z form wymienionych w pkt. 1 ppkt. 2-4 muszą zawierać w swojej treści nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinny zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

7. Wadium wnoszone w formie określonej w pkt. 5 nie może zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu”.

8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

9. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy, nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zostały zawarte w rozdziale 15 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w rozdziale 7 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 SWZ muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie.

4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika winno być załączone do oferty.
Pełnomocnictwo winno:
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie,
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.

5. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.

7. Pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostęp u do oryginału.

8. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt. 2 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
b) do oferty dołączają oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt. 5 SWZ (w przypadku, o którym mowa w pkt. 8.7 SWZ). Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) na wezwanie Zamawiającego zobowiązani są do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 9.2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w pkt. 9.2.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 8.2 SWZ.

10. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

11. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 2% wartości wynagrodzenia brutto.

2. Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie faktury proforma. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

3. Zapłata zaliczki przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 7 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury proforma. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury zaliczkowej w terminie do 7 dni od daty otrzymania zaliczki.

4. Rozliczenie zaliczki nastąpi w fakturze końcowej i stanowić będzie ostateczne rozliczenie za właściwie wykonany i odebrany przedmiot umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień § 16 projektu umowy.

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

3. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności wskazanych w § 16 ust. 2 projektu umowy poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii, dokumentów, itp.

5. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności wprowadzenia zmian.

6. Konsekwencją zmiany umowy (aneksowania) może być w szczególności zmiana terminu zakończenia realizacji zadania, wydłużenie terminów obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

9. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, dostępnym na stronie prowadzonego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Zobacz inne

Prawo