Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdynia, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00360264/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa polegająca na oczyszczeniu gminnych terenów zielonych i rekreacyjnych z nieużytkowanych obiektów (typu altany działkowe) i odpadów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675557

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 10 Lutego 24

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-364

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 761 20 00, 58 761 20 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdiz.gdynia.pl, rzp@zdiz.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdiz.gdynia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na oczyszczeniu gminnych terenów zielonych i rekreacyjnych z nieużytkowanych obiektów (typu altany działkowe) i odpadów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cab4846-3a5a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010707/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.41 Usługa polegająca na oczyszczaniugminnych terenów zielonych i rekreacyjnych z nieużytkowanych obiektów (typu altany działkowe) i odpadów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferty, oświadczenia, podmiotowe
środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej
„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo, sporządza się w niniejszym postępowaniu w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 670 ze zm.), z zastrzeżeniem
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 - dalej:
“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).
3. Zamawiający określa jako dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie PAdES i XAdES.
4. Zamawiający, zgodnie z § 11 pkt 2 „Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji”, określa niezbędne wymagania sprzętowo
aplikacyjne
oraz informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych, umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
– stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości niemniejszej niż
512 kb/s;
– komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
– zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
– włączona obsługa JavaScript;
– zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
– Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
– oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
 dopuszczalne formaty przesyłanych danych: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) przy czym zaleca się
wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
 w celu kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub 7Z.
 informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
– oferta załączona przez Wykonawcę na Platformie i zapisana nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ w systemie widnieje
jako zaszyfrowana. Możliwość otworzenia oferty dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert,
– oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss).
5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
6. Wielkości plików, które będą podpisywane podpisem elektronicznym poprzez profil zaufany, wynosić może max 10MB oraz max
5MB dla plików podpisywanych podpisem elektronicznym osobistym poprzez aplikację eDoApp

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Stosownie do art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej jako „dane osobowe”], jest Zarząd Dróg i Zieleni,
81-364 Gdynia, ul.10 lutego 24,. sekretariat@zdiz.gdynia.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@zdiz.gdynia.pl oraz do korespondencji: 81-364 Gdynia,
ul.10 lutego 24.
3) Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zamówienia będą przetwarzane: w celu wykonania umowy, weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń z umowy, oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz 1129 ze zm.), firmy świadczące usługi z zakresu serwisu i asysty technicznej systemów informatycznych i programów dziedzinowych
w Zarząd Dróg i Zieleni Gdyni oraz operator pocztowy, z którym zawarta została umowa na świadczenie usług pocztowych i kurierskich.
5) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy Pzp (art. 78-80) oraz odpowiednimi rozporządzeniami wydanymi w tym zakresie. Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
• na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.271.60.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dla części 1.
Przedmiot zamówienia obejmuje usunięcie obiektów typu altany działkowe itp. oraz odpadów z terenów wyszczególnionych w tabeli nr 1 (poz. 1 – 13) Załącznika A1.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) mechaniczny lub ręczny demontaż altan, gołębników, szklarni foliowych i ogrodzeń,
b) mechaniczne lub ręczne zebranie odpadów z terenu oraz ich mechaniczne lub ręczne przemieszczenie do miejsca usytuowania środka transportu,
c) zasypanie ewentualnych zagłębień w gruncie powstałych w wyniku demontażu ww. obiektów, wyrównanie terenu (w przypadkach tego wymagających także wygrabienie terenu z drobnych odpadów),
d) mechaniczny lub ręczny załadunek odpadów na środek transportu oraz ich transport do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udokumentowane kartami przekazania odpadów (KPO), potwierdzającymi rodzaj i ilość odpadów, poświadczonymi przez uprawnionych odbiorców, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy opis zamówienia, warunki jego udzielenia oraz realizacji dla części 1 obejmuje:
1) Załącznik A1 - Opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik B1 - Dokumentacja fotograficzna,
3) Załącznik nr 6 - Wzór umowy (część 1).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90722200-6 - Usługi usuwania zanieczyszczeń ze środowiska

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy stanowiących nie więcej niż 50% (dla części 1. i dla części 2.) wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości.
2. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie oczyszczenia gminnych terenów zielonych i rekreacyjnych z nieużytkowanych obiektów (typu altany działkowe) i odpadów - dla części pierwszej oraz odpadów ziemi i gruzu - dla części drugiej, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego.
3. Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne usługi: w przypadku zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert.
2. Wykonawca określi cenę w Formularzu OFERTA.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami:
a) cena oferty brutto – 60 %
b) Skrócenie terminu realizacji zamówienia – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dla części 2.
Przedmiot zamówienia obejmuje usunięcie odpadów ziemi i gruzu z terenów wyszczególnionych w tabeli nr 2 (poz. 14 – 18) Załącznika A2.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) mechaniczne zebranie odpadów z terenu oraz ich mechaniczne przemieszczenie do miejsca usytuowania środka transportu (w przypadkach tego wymagających – także ręczne zebranie i przemieszczenie odpadów),
b) wyrównanie terenu (w przypadkach tego wymagających – także wygrabienie terenu z drobnych odpadów),
c) mechaniczny załadunek odpadów na środek transportu oraz ich transport do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w przypadkach tego wymagających – także ręczny załadunek odpadów),
d) przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udokumentowane kartami przekazania odpadów (KPO), potwierdzającymi rodzaj i ilość odpadów, poświadczonymi przez uprawnionych odbiorców, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy opis zamówienia, warunki jego udzielenia oraz realizacji dla części 2 obejmuje:
1) Załącznik A2 - Opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik B2 - Dokumentacja fotograficzna
3) Załącznik nr 6 - Wzór umowy (część 2).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90722200-6 - Usługi usuwania zanieczyszczeń ze środowiska

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy stanowiących nie więcej niż 50% (dla części 1. i dla części 2.) wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości.
2. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie oczyszczenia gminnych terenów zielonych i rekreacyjnych z nieużytkowanych obiektów (typu altany działkowe) i odpadów - dla części pierwszej oraz odpadów ziemi i gruzu - dla części drugiej, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego.
3. Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne usługi: w przypadku zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert.
2. Wykonawca określi cenę w Formularzu OFERTA.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami:
a) cena oferty brutto – 60 %
b) Skrócenie terminu realizacji zamówienia – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
2.1 dla części pierwszej:
2.1.1 dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający żąda:
posiadania aktualnego wpisu do rejestru BDO, prowadzonego przez marszałka województwa na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r., poz. 699, ze zm.) oraz podania numeru rejestrowego BDO

2.1.2 dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga:
wykazania przez Wykonawcę, że dysponuje sprzętem i osobami, koniecznymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej:
- 10 pracownikami do realizacji zamówienia,
- 2 samochodami ciężarowymi o ładowności min. 4 tony, przystosowanymi do transportu odpadów (samochody skrzyniowe, wywrotki, śmieciarki, samochody do transportu kontenerów na odpady),
- 2 koparko-ładowarkami, koparkami lub ładowarkami, wyposażonymi w łyżkę o pojemności nie mniejszej niż 1 m3 i osprzęt umożliwiający wyrównanie terenu.

2.2 dla części drugiej:
2.2.1 dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający żąda:
posiadania aktualnego wpisu do rejestru BDO, prowadzonego przez marszałka województwa na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r., poz. 699, ze zm.) oraz podaniem numeru rejestrowego BDO.

2.2.2 dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga:
wykazania przez Wykonawcę, że dysponuje sprzętem i osobami, koniecznymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej:
- 4 pracownikami do realizacji zamówienia,
- 2 samochodami ciężarowymi o ładowności min. 4 tony, przystosowanymi do transportu odpadów, ziemi, gruzu (wywrotki, samochody do transportu kontenerów na odpady),
- 2 koparko-ładowarkami, koparkami lub ładowarkami, wyposażonymi w łyżkę o pojemności nie mniejszej niż 1 m3 i osprzęt umożliwiający wyrównanie terenu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania:
– na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy,
– na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).,
o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2a do SWZ, oraz
– oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego,
o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2b do SWZ.
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
W przypadku gdy powyższy podmiotowy środek dowodowy został wystawiony przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument wraz ze wszystkimi plikami otrzymanymi od wystawcy dokumentu.
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
W przypadku gdy powyższy podmiotowy środek dowodowy został wystawiony przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument wraz ze wszystkimi plikami otrzymanymi od wystawcy.
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170),
f) art. 7 ust. 1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835),
o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2c do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
3.1 dla części pierwszej:
1) oświadczenia o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru BDO, prowadzonego przez marszałka województwa na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r., poz. 699, ze zm.) wraz z podaniem numeru rejestrowego BDO – o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SWZ.
2) wykazu sprzętu i osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat niektórych parametrów technicznych, podstawy dysponowania sprzętem oraz ilością osób skierowanych do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SWZ.

3.2 dla części drugiej:
1) oświadczenia o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru BDO, prowadzonego przez marszałka województwa na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r., poz. 699, ze zm.) wraz z podaniem numeru rejestrowego BDO – o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SWZ.
2) wykazu sprzętu i osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat niektórych parametrów technicznych, podstawy dysponowania sprzętem oraz ilością osób skierowanych do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości :
dla części pierwszej - 3 000,00 zł.
dla części drugiej – 400,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2) i 3) oraz ust.2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w PKO BP Oddział 14 w Gdyni, nr: PL 56 1440 1084 0000 0000 0619 0227, z oznaczeniem: „Wadium do postępowania nr EZP.271.60.2022. część nr ….”
6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu).
7. Gwarancje lub poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być złożone w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia przedmiotowych dokumentów (np. bank, ubezpieczyciel) i złożone wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy.
8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego
9. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1)-3) ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium, z tym że Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu w Formularzu OFERTA adres e-mail gwaranta do złożenia oświadczenia o zwolnieniu wadium.
12. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 1
pkt 1) - 3) ustawy.
13. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot wadium, w przypadkach o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 1) – 4) ustawy.
14. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 12, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.
15. Kopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniądza zaleca się dołączyć do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden Formularz OFERTA.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4), ustawy Pzp, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835), o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2a do SWZ oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2b do SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 – załączniki nr 2a i 2b do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 2a i nr 2b do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2-5, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Pełnomocnictwa.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ (część 1/ część 2).
Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w § 9 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 (część 1/ część 2) do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektroni., za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia/proceedings. Ofertę i dokumenty składane z ofertą można złożyć jedynie w formie elektroni., podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6. Usługa będzie wykonana w okresie zgodnie ze złożoną ofertą, jednak nie dłuższym niż:
- 10 tygodni od dnia podpisania umowy – dla części 1,
- 6 tygodni od dnia podpisania umowy – dla części 2.


10) W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu, a nie dotyczących bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych jego pracowników, reprezentantów, współpracowników, podwykonawców, osób, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia, osób, które udostępniają mu zasoby na potrzeby udziału w postępowaniu itp.) Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 lub 14 RODO, w tym do przekazania im informacji odnośnie administrowania ich danymi przez Zamawiającego.

Zobacz inne

Prawo