Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00360282/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej Budynku Kuchni Szpitala Klinicznego Im. K. Jonschera Uniwersytetu medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul . Szpitalna 27/33, Poznań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 27/33

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-572

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@skp.ump.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skp.ump.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej Budynku Kuchni Szpitala Klinicznego Im. K. Jonschera Uniwersytetu medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul . Szpitalna 27/33, Poznań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a025883d-3a67-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360282

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008486/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Modernizacja instalacji gazowej w budynku szpitalnym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Stosownie do art. 61 ust 1 ustawy pzp - w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump.
 Na podstawie art. 62 ust 2 pzp - w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja ustana między zamawiającym a wykonawcami jest dopuszczalna tylko w sprawach dotyczących instytucji wizji lokalnej.
 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i wymaga od Wykonawcy posiadania możliwości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-42/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej Budynku Kuchni Szpitala Klinicznego Im. K. Jonschera Uniwersytetu medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul . Szpitalna 27/33, Poznań

4.2.6.) Główny kod CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział II - Opis sposobu spełnienie warunków udziału:
W zakresie zdolności technicznej i zawodowej – o zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który dysponuję i skieruję do realizacji przedmiotu zamówienia min.: jedną osobą, która musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Stosownie do art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Osoba ta będzie pełnić funkcje kierownika budowy i będzie odpowiedzialna za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacja przedmiotu zamówienia z strony Wykonawcy , kontrolę i koordynacje pozostałych pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot zmówienia, w tym będzie utrzymywać kontakty z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Osoba ta nie musi być zatrudniona na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ale Wykonawca musi mieć podstawy prawne dysponowania taka osobą dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Obligatoryjne podstawy wykluczenia
1. W zakresie art. 108 ust 1 ustawy pzp oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6.
2. W zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dostarczy na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni - OŚWIADCZENIE o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: B. Dotyczące warunków udziału
1. Oświadczenie w formie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
2. Do wykazu, o którym mowa w ust 1 - Wykonawca dołączy kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – zgodnie z wykazem.
C. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące podmiotów udostępniających zasoby :
Stosownie do § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Części VI Rozdział II lit A pkt 1 SWZ: tj.: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem Części III Rozdziału III - w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty dotyczące wymogu zatrudnienia
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dostarczy na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o których mowa w ust. 1 i ust 2 (Zakaz podmiotów rosyjskich), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
Ponadto, do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie można złożyć zgodnie przykładowym
wzorem stanowiącym załącznikiem nr 4a do SWZ – złożyć, o ile dotyczy

Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami o których mowa w ust 1 i ust 2 - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia podmiotu/podmiotów udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiedniego (o ile ma to
zastosowanie) spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji , w zakresie w jakim wykonawca
powołuję się na jego zasoby. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zdolności lub zasoby stanowi załącznik nr 3B
do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana terminu realizacji:
2. Zmiana sposobu świadczenia oraz zmiana zakresu świadczenia:
3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (publicznoprawna):
5. Zmiany personelu
6. Zmiany podmiotowe
7. Do pozostałych zmian umowy, które nie zostały przewidziane przez strony w ust 1-6, stosuję się odpowiednio art. 455 ust 1 pkt. 1-4 i ust 2 ustawy pzp - odpowiednio dla reżimu umów zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym”, zgodnym ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty – zgodnie z SWZ
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodne z załącznikiem nr 3 do SWZ,
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie zakazu udziału podmiotów rosyjskich, zgodnie z załącznikiem nr 3A do SWZ,
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 3B do SWZ – złożyć o ile dotyczy,
4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z załącznikiem nr 4 do SWZ,
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie można złożyć zgodnie przykładowym wzorem stanowiącym załącznikiem nr 4A do SWZ – złożyć, o ile dotyczy,
6) Zobowiązanie do udostępnienie niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie można złożyć zgodne z przykładowym wzorem stanowiącym załącznik nr 4B do SWZ – złożyć, o ile dotyczy,
7) Dowód wniesienia wadium,
8) ODPIS lub INFORMACJA z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania),
9) Pełnomocnictwo: (jeżeli dotyczy)
a) upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
10) Inne np. dokumenty „ samooczyszczenia” jeżeli dotyczy
3. Formularz ofertowy (lub dokument równoważny) stanowi treść oferty. Nie złożenie lub złożenie niekompletnych formularza ofertowego powoduję odrzucenie ofert, z zastrzeżeniem art. 223 ustawy pzp
4. Pozostałe dokumenty, które nie zostały wymienione w ust 2, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dostarczy na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni.

Zobacz inne

Prawo