Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Grodziec, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00360327/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
2. Budowa niepublicznej drogi leśnej – pożarowej L. Pyzdry – etap I do obsługi gospodarki leśnej zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Grodziec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 310511887

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśna 50

1.5.2.) Miejscowość: Grodziec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-580

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: grodziec@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://grodziec.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

2. Budowa niepublicznej drogi leśnej – pożarowej L. Pyzdry – etap I do obsługi gospodarki leśnej zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Grodziec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0571cd43-3a67-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360327

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00098942/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa niepublicznej drogi leśnej – pożarowej L. Pyzdry – etap I do obsługi gospodarki leśnej zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Grodziec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/postepowania/545

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/postepowania/545

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Bartosz Kozłowski.

12.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

12.3. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Asystenta postępowania oraz poczty elektronicznej. Przy czym złożenie oferty następuje wyłącznie przy pomocy Asystenta Postępowania.

12.4. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w Ustawie (art. 284).

12.5. W niniejszym postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się WYŁĄCZNIE przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (za pomocą platformy „Asystent Postępowania”, dostępnej pod adresem https://postepowania.pl/).

W celu zalogowania na platformie „Asystent Postępowania” należy albo wejść na stronę asystent.postepowania.pl albo przy wejściu na stronę postępowania.pl wybrać opcję zalogowania „Przygotowanie i prowadzenie postępowania”.

12.6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na platformie „Asystent postępowania” oraz zaakceptować Regulamin korzystania ze wskazanej platformy. Instrukcja założenia konta dla Wykonawcy i złożenia oferty oraz wskazany Regulamin znajduje się pod wskazanym w pkt 12.5. adresem.

12.7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Pozostałe wymogi techniczne wskazane są w Regulaminie dostępnym pod adresem wskazanym w pkt. 12.6.

12.8 Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie „Asystent postępowania”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://postepowania.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 24.2. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pan danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administrator Danych Osobowych (ADO)
Nadleśnictwo Grodziec, z siedzibą ul. Leśna 50, 62-580 Grodziec, e-mail: grodziec@poznan.lasy.gov.pl.
Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Katarzyna Ślusarek, adres e-mail: iod_grodziec@rodo.pl
Cel przetwarzania:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego i ewentualnego zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w razie wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 288 ze zm.) (ustawa Pzp), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku zawarcia umowy i jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Przysługuje Państwu
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Państwu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Odbiorcy danych:
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
• firmy świadczące usługi na rzecz Administratora, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego;
• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Budowa niepublicznej drogi leśnej – pożarowej L. Pyzdry do obsługi gospodarki leśnej zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Grodziec w POWIECIE SŁUPECKIM, GMINA ZAGÓRÓW (302308_5); obręb nr 0035 WRĄBCZYN GÓRSKI, działki 390; 515; 5001/2; 5004; 5006; 5007; 5008; 5014; 5015; 5019/1; 5020/2; obręb nr 0020 MYSZAKÓWEK działki nr 5019/2; 5020/3; 5022; 5154; 5024/1.
Dokumentacją projektową objęta jest budowa drogi o długości 4224 m. Niniejszym zamówieniem objęte będzie wykonanie budowy odcinka drogi (na dokumentacji projektowej od km 0+1620).


Roboty budowlane polegają na przebudowie drogi leśnej z przeznaczeniem na dojazd pożarowy w klasie drogi wewnątrzzakładowej o parametrach:
a) szerokość jezdni – 3,5 m,
b) szerokość poboczy – 2x0,75 m,
c) prędkość projektowa – 30 km/h,
d) mijanki – 25 x3 ,0 m
e) place składowe 8 0x 13 m,
Przebieg trasy i umiejscowienie mijanek oraz placów składowych widoczne są na planie zagospodarowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1.4. Wykonawca posiada doświadczenie, t.j. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej trzy roboty drogowe: w zakresie wykonania nawierzchni lub podbudowych żwierowej lub tłuczniowej z wykorzystaniem geosyntetyków w ilości min. 2 tyś. metrów kwadratowych i wartości nie mniejszej niż 10 tyś. zł (brutto) dla każdej z robot.

7.1.5. Zamawiający określa warunek dotyczących dysponowania przez wykonawcę potencjałem technicznym.

Wykonawca dysponuje co najmniej następującym potencjałem technicznym, tj.

a) Samochodem samowyładowczym o ładowności 10-27 ton w ilości min. 5 szt;
b) równiarką do wbudowania dostarczonego kruszywa oraz profilowania dróg;
c) walcem wibracyjnym samojezdnym min. 7,5 t

7.1.6. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował
a) co najmniej 1 osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,
b) co najmniej 1 osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą kierownika robót posiadającą doświadczenie w zakresie robót drogowych: dwie roboty drogowe w 3 lat przed terminem składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1.2. Wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty– według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.
8.1.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 12.000 PLN.


13.1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.

13.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

13.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 48102022120000520204045522.

13.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

13.5. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 98 Ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Termin ustalony w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) braku możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikającego z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego okoliczności,
2) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego,
3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia, wojna itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
4) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne i/lub konieczność wykonania badań archeologicznych, mających istotny wpływ na termin realizacji robót,
5) wystąpienia robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w niniejszej Umowie, a których wykonanie jest konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy,
6) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej geodezyjnie,
7) prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności nieprzewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji Umowy,
8) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1-2 Prawa zamówień publicznych oraz ust. 3 Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy „Asystent postępowania”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo