Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Siepraw, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00360378/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA SIEPRAW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIEPRAW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555387

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kawęciny 30

1.4.2.) Miejscowość: Siepraw

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-447

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@siepraw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siepraw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360378

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00348556/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-26 10:00

Po zmianie:
2022-09-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-26 12:00

Po zmianie:
2022-09-28 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-25

Po zmianie:
2022-10-27

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie kontrastu statycznego dla monitora interaktywnego. Zamawiający zmodyfikował zał._2B_do_swz_SOPZ_część_2.

Zobacz inne

Prawo