Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00360457/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Województwo Pomorskie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 21/27

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-810

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pomorskie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.pomorskie.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00d8ff21-3a4c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360457

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003589/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.5 dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane winny być za pośrednictwem Platformy zakupowej za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zamowienia@pomorskie.eu
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje, zawiadomienia, zmiany, odpowiedzi - zamawiający będzie zamieszczał na Platformie zakupowej. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego wykonawcy, na adres mailowy wskazany w ofercie Wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego, bezpośrednio na Platformie zakupowej oraz na poczcie elektronicznie – pod adresem wskazanym w ofercie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający wskazuje niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kb/s;
2) przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.
Ponadto Zamawiający informuję, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować programem do archiwizacji np. 7-Zip) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy
pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do aktualnej Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy
Pzp.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: Instrukcje dla Wykonawców. Pozostałe informacje zawarte na Platformie, a nie dotyczące technicznego z niej korzystania, nie są wiążące dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 58 326 87 58 adres e-mail: zamowienia@pomorskie.eu
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@pomorskie.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAZ-Z.272.72.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących:
1) Urządzenie wielofunkcyjne A4 monochromatyczne - 49 szt.
2) Urządzenie wielofunkcyjne A3 monochromatyczne - 1 szt.
3) Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolorowe - 1 szt.
2. Oferowany przedmiot musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystosowania po dostawie przedmiotu zamówienia zapytania do producenta z prośbą o weryfikację numerów seryjnych w celu sprawdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, znajdującym się w załączniku nr 1 i zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania protokołu odbioru w przypadku nie spełnienia powyższych zapisów.
4. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
5. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części. Wyjaśnienie braku podziału na części:
Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części, gdyż jego wielkość oraz wartość nie stanowi bariery dostępu do zamówienia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to jednolity przedmiot zamówienia. Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, poprzez zwiększenie kosztów transportu oraz usługi wniesienia sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku wyboru kilku Wykonawców każdy z nich skalkuluje te usługi w cenie oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria wyboru ofert:
1. Cena brutto wykonania zamówienia (PK1) - waga 60%
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (PK2) - waga 10%
3. Wydajność jednego zestawu bębna (PK3) - waga 30%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej, przy czym 1 %= 1 pkt. Sposób obliczenia punktów:
1) dla kryterium: „Cena brutto wykonania zamówienia” (PK1):
Sposób obliczenia:
PK1= [CN / CR x 60% ] x 100
PK1 – ilość punktów dla kryterium
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej

Cena oferty jest ceną brutto wyrażoną w PLN. Zaoferowaną cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W cenie należy uwzględnić wszystkie elementy mogące mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Zaoferowana cena musi uwzględniać koszty wykonania wszystkich prac i czynności związanych z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy.

2) dla kryterium: “Termin wykonania przedmiotu zamówienia” (PK2):

Przez pojęcie „Termin wykonania przedmiotu zamówienia”, Zamawiający rozumie termin przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

W kryterium „Termin wykonania przedmiotu zamówienia” Zamawiający przyzna następującą punktację:
• Zaoferowanie przez Wykonawcę wykonania przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – oferta otrzyma 0 pkt;
• Zaoferowanie przez Wykonawcę wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – oferta otrzyma 10 pkt.
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnego z podanych terminów lub zaznaczy wszystkie wskazane terminy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i otrzyma 0 pkt w przedmiotowym kryterium.

3) dla kryterium: „Wydajność jednego zestawu bębna” (PK3):
W kryterium „Wydajność jednego zestawu bębna” będzie brana pod uwagę możliwość wydruku określonej liczby stron przy zastosowaniu jednego zestawu zespołu bębna (w przypadku urządzeń kolorowych, wymóg musi spełniać każdy kolor).
W przedmiotowym kryterium Zamawiający przyzna następującą punktację:
1. możliwość wydruku mniej niż 50 000 stron A4 przez każde zaoferowane urządzenie wielofunkcyjne A4 monochromatyczne; mniej niż 300 000 stron A4 przez każde zaoferowane urządzenie wielofunkcyjne A3 monochromatyczne oraz przez każde zaoferowane urządzenie wielofunkcyjne A3 kolorowe – oferta otrzyma 0 pkt;
2. możliwość wydruku minimum 50 000 stron A4, ale mniej niż ilość wskazana w pkt 3, przez każde zaoferowane urządzenie wielofunkcyjne A4 monochromatyczne; minimum 300 000 stron A4, ale mniej niż ilość wskazana w pkt 3, przez każde zaoferowane urządzenie wielofunkcyjne A3 monochromatyczne oraz przez każde zaoferowane urządzenie wielofunkcyjne A3 kolorowe – oferta otrzyma 15 pkt;
3. możliwość wydruku minimum 100 000 stron A4 przez każde zaoferowane urządzenie wielofunkcyjne A4 monochromatyczne; minimum 600 000 stron A4 przez każde zaoferowane urządzenie wielofunkcyjne A3 monochromatyczne oraz przez każde zaoferowane urządzenie wielofunkcyjne A3 kolorowe – oferta otrzyma 30 pkt.
UWAGA!
Dla oceny tego kryterium, wymagane jest spełnienie ww. warunków przez wszystkie oferowane urządzenia.

Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy żadnego odpowiedzi lub zaznaczy więcej niż jedną odpowiedź, oferta otrzyma 0 punktów w przedmiotowym kryterium, a Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje bębny o minimalnej wydajności, która została określona w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ).
Wykonawca niezależnie od tego kryterium musi zapewnić wymaganą ilość bębnów pozwalających na wydruk ilości stron określonych w OPZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia (PK2)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydajność jednego zestawu bębna (PK3)

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie 2 dostaw wielofunkcyjnych urządzeń drukujących (przynajmniej drukujących i skanujących) o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda dostawa.
Przez dwie dostawy rozumie się dostawy wykonane na podstawie różnych umów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek udziału, musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców.
UWAGA:
W przypadku, gdy rozliczenie za zrealizowane (wykonane) przez Wykonawcę dostawy nastąpiło w innej niż w PLN walucie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych dostaw przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym, zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tym samym:
1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz dostaw na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. VII ust. 2 SWZ, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
UWAGA:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy tylko tych dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1. dokument/certyfikat potwierdzający stosowanie środków ochrony środowiska dla produkowanych urządzeń. Dokument/certyfikat musi być wydany przez odpowiedni podmiot uprawniony do kontroli środków zarządzania środowiskiem (np. certyfikat ISO14001 dla producenta w zakresie produkcji sprzętu).
2. oświadczenie autoryzowanego serwisu producenta sprzętu o zapewnieniu serwisu dla urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w w Rozdziale IV ust. 1 SWZ, będą podlegały uzupełnieniu zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy pzp tj. jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

VIII. Dokumenty składane razem z ofertą:
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności
w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie istotne informacje wymagane we wzorze.
2. Przedmiotowe środki dowodowe, które opisane zostały w Rozdziale IV SWZ;
3. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ.
4. Pełnomocnictwo - w przypadkach określonych w Rozdziale VIII SWZ;
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - w przypadkach określonych w Rozdziale VIII SWZ;
6. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - w przypadkach określonych w Rozdziale VIII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, oraz pełnomocnictwa do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo to nie wynika z treści
tej umowy lub dokumentów załączonych do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 6 wzoru umowy:
1. Umowa może zostać zmieniona zgodnie z treścią art. 455 ustawy pzp. Zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty mogą dotyczyć:
a) warunków i terminów płatności,
b) przedmiotu umowy (zmiana parametrów technicznych, modelu urządzenia).
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nastąpią:
a) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie (dot. ust. 1 lit. a),
b) w przypadku gdy zmiana parametrów przyczyni się do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia (dot. pkt 1 lit. b),
c) gdy po upływie terminu składania ofert zakończyła się produkcja danego urządzenia, lub wycofano dany model z produkcji pod warunkiem, iż nowe urządzenie będzie posiadać parametry nie gorsze od urządzenia zaproponowanego w ofercie oraz zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia (dot. pkt 1 lit. b).
d) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Sposób oceny ofert c.d:
4) Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
P = PK1 + PK2 + PK3
P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty
PK1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”
PK2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin wykonania przedmiotu zamówienia”
PK3 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Wydajność jednego zestawu bębna”

1. Zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 12, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 13, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na Platformie zakupowej, w zakładce prowadzonego postępowania.
7. W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszą SWZ obowiązują przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452).
8. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
10. Wykonawca, w dniu podpisania umowy, złoży aktualne na dzień składania oświadczenia, że:
- nie podlega wykluczeniu w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Zobacz inne

Prawo