Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radom, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00360578/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Prokuratura Okręgowa w Radomiu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Radomiu i jednostkach jej podległych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000569674

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jacka Malczewskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.porad@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-radom

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Radomiu i jednostkach jej podległych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c381612e-3a64-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360578

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064764/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Radomiu i jednostkach jej podległych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c381612e-3a64-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Podpis osobisty, elektroniczny lub kwalifikowany

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować, w sprawach związanych z ich
przetwarzaniem, w następujący sposób: elektronicznie pod adresem email: iod@prokuratura.radom.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z odpowiednimi przepisami
ustawy w celu związanym
z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Ochrona osób i mienia w obiektach
Prokuratury Okręgowej w Radomiu i jednostkach jej podległych” prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ustawy;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, zgodnie z art. 78
ust. 1 ustawy. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata zamawiający przechowuje umowę przez cały czas jej trwania.
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy,
związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
− dostępu do swoich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 ust. 1-3 RODO w zw. z art. 75 ustawy;
− żądania sprostowania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 16 RODO w zw. z art. 19 ust. 2 oraz art. 76 ustawy;
− ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych
na podstawie art. 18 RODO w zw. z art. 19 ust. 3 oraz 74 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO;
− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza
przepisy RODO;
9) Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do:
− prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub
e RODO;
− przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 8 należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony
danych, korzystając ze wskazanych danych kontaktowych.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3023-7.261.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 791386,51 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Radomiu i jednostkach jej podległych

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną
na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = PC + PD
gdzie:
PC - ilość punktów za kryterium „Cena”,
PD - ilość punktów za kryterium „Doświadczenie pracowników”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracowników

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z
ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995), w zakresie nie węższym niż rodzaj i
przedmiot ochrony opisany w przedmiocie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek dotyczący posiadania koncesji zostanie
uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego posiada powyższą koncesję i zrealizuje usługi, do których realizacji ta koncesja jest wymagana.
1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.3 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1.3.1 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że należycie wykonał, (a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy
w tym okresie, co najmniej jedną usługę, która:
- obejmowała bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia
w budynku lub budynkach użyteczności publicznej*,
- trwała przez okres co najmniej 12 miesięcy
- miała wartość minimum 700.000,00 złotych brutto
*2. budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także
budynek biurowy lub socjalny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp
Zgodnie z art. 97 ust. 7 wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
BGK 08 1130 1017 0031 1000 4190 0001
z dopiskiem „Wadium na: Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Radomiu i jednostkach jej
podległych (sprawa nr 3023-7.261.5.2022)”
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego (wpływ
środków na rachunek Zamawiającego musi nastąpić do upływu terminu składania ofert). Zaleca się dołączenie kopii
dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium.
3.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
- musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;
- z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
- powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
- termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
- w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa tj. Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury
Okręgowej w Radomiu i jednostkach jej podległych (sprawa nr 3023-7.261.5.2022)
- beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Prokuratura Okręgowa w Radomiu; ul. Malczewskiego 7; 26-600 Radom.
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
- musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę
poręczenia lub gwarancji. Wykonawca powinien przekazać dokument wadium poprzez dołączenie do oferty tj. wczytanie
dokumentu w Systemie jako załącznik.
4. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie
do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3
p.z.p. zostanie odrzucona.
5. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 lub 6.4 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki
oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający może dokonać zmiany niniejszej umowy na podstawie art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana
jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian, np.:
a) prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, gospodarność, efektywność itp.
b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron,
c) zmiana musi być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności:
- zmiana umowy nie może naruszać zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców,
- nie może mieć charakteru istotnego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
- zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo