Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00360755/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana okien w pomieszczeniach budynku biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie przy Al. Juliusza Słowackiego 17A – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350545719

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Juliusza Słowackiego 17a

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-159

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 630 52 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdlp@krakow.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gopodarka Leśne, Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana okien w pomieszczeniach budynku biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie przy Al. Juliusza Słowackiego 17A – etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6a2419c-3a40-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360755

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042471/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wymiana stolarki okiennej w budynku biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_krakow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_krakow
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz
informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
opisane są w pkt 10 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_krakow oraz poczty elektronicznej: rdlp@krakow.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że złożenie
oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_krakow

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisane w pkt. 21 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opisane w pkt. 21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ER.270.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien w pomieszczeniach budynku biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie przy Al. Juliusza Słowackiego 17A
W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące prace:
a) wymiana 46 sztuk okien na okna z drewna sosnowego bez wskazania czy ma to być sosna łączona czy lita – ilość zgodna z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do postepowania,
b) wymiana 41 sztuk podokienników wewnętrznych – w pomieszczeniach podokienniki z drewna klejonego dębowego bezszypułkowego lub dębowego szypułkowego i malowane lakierem bezbarwnym matowym, na korytarzach podokienniki z konglomeratu – zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do postepowania,
c) roboty tynkarskie i malarskie,
d) demontaż i ponowny montaż rolet okiennych,
e) odwóz i utylizacja gruzu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac
wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % wartości podstawowego
przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.


2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że:
a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej dwóch tożsamych robót budowlanych polegających na przebudowie i/lub remoncie podobnych obiektów o wartości każdej z nich min. 300 tys. PLN brutto.
Jako obiekty podobne traktuje się w niniejszym zamówieniu wielokondygnacyjne obiekty biurowe funkcjonujące w czasie prowadzenia wykazywanych robót budowlanych.
b) Zamawiający wymaga aby roboty budowlane polegające na posadowieniu okien w budynku, wykonywane były przez osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu danej osoby wykonującej pracę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie winno zawierać następujące informację:
i. dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
ii. datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę,
iii. zakres obowiązków pracownika.
W celu weryfikacji zatrudnienia tych osób, Zamawiający może zażądać w obecności Kierownika Budowy okazania przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę innych osób nie mających statusu pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca zgodnie z § 7 ust. 3 niniejszej umowy.
c) Zamawiający wymaga aby do kierowania robotami został wyznaczony Kierownik budowy, posiadający stosowne uprawnienia, posiadać przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz minimum 6-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi.
Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z pkt. 9 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt. 9 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zgodnie z pkt 11. SWZ
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 3.000,00 zł
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą.
2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy pzp.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji
lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z treścią SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w zakresie i w warunkach opisanych we wzorze Umowy, stanowiącej załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_krakow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo