Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdynia, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00360781/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR we wskazanych miejscowościach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192634129

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Hryniewickiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-340

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpub@sar.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sar.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ratowanie życia na morzu i zwalczanie zanieczyszczeń

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR we wskazanych miejscowościach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6dc43dae-3418-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00087056/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR w wskazanych miejscowościach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sar.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sar.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja miedzy Zamawiającym
a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://sar.ezamawiajacy.pl/ 2. W
przypadku awarii platformy zakupowej lub przerwy technicznej platformy zakupowej dopuszcza się, aby komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, za wyjątkiem składania ofert, odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
zam.pub@sar.gov.pl 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy zakupowej: zgłoszenie do postepowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do systemu na subdomenie Zamawiającego: https://sar.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ-ET/I/TP/11/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR we wskazanych miejscowosciach

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienie do prowadzenia działalności określone przepisami prawa (koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ
b) oświadczenie o aktualności informacji zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w SWZ – zał. nr 5 do SWZ
c)koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
a) spowodowane uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że Przedmiot Umowy
należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia i w Umowie
a ponadto zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy jest korzystna dla Zamawiającego;
b) w przypadku wprowadzenia po zawarciu umowy nowych rozwiązań technologicznych, o ile zmiany takie są korzystne dla
Zamawiającego lub z uwagi na wycofanie z rynku starych rozwiązań technologicznych,
– w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
2) zmiany terminu wykonania umowy lub terminów płatności w przypadku:
a) wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany sposobu realizacji Umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu,
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00329385 z dnia 2022-09-01
2022-09-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
b) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Przedmiotu Umowy, nie wynikającego z winy Wykonawcy,
c) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
d) jeżeli Wykonawca zgłosi przeszkodę w realizacji zadania zawinioną przez Zamawiającego;
e) wstrzymania/przerwania wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub będących
następstwem zaistnienia siły wyższej definiowanej jako - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od
Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których
Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z
należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych
– w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
3) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy
– w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
4) zmiany wysokości naliczonej Wykonawcy kary umownej, w przypadku, gdy zobowiązanie Wykonawcy zostało w znacznej
części wykonane,
5) odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa Zamawiającego https://sar.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo