Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łysa Góra, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00361083/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Środowiskowy Dom Samopomocy imienia św. Matki Teresy z Kalkuty

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa autobusu na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z jednym miejscem do przewozu osób na wózku inwalidzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Środowiskowy Dom Samopomocy imienia św. Matki Teresy z Kalkuty

1.2.) Oddział zamawiającego: Środowiskowy Dom Samopomocy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 852751330

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Łysa Góra 251

1.4.2.) Miejscowość: Łysa Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-853

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sdslysagora_przetargi@op.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sdsbrzesko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361083

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00354421/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji
d) 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
e) 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2022 r. poz.1452 ze zm.)

Po zmianie:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego- zawarte w Załączniku nr 7 do SWZ- sporządzonym w oparciu o postanowienia § 2 i § 3 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-27 09:30

Po zmianie:
2022-09-28 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-27 12:00

Po zmianie:
2022-09-28 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-26

Po zmianie:
2022-10-27

Zobacz inne

Prawo