Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Białystok, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00361228/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa odczynników do Laboratorium Kliniki Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288610

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A

1.4.2.) Miejscowość: Białystok

1.4.3.) Kod pocztowy: 15-276

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.7.) Numer telefonu: 85 831 83 88

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uskwb.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uskwb.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361228

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00350905/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-26 10:00

Po zmianie:
2022-09-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-26 11:00

Po zmianie:
2022-09-30 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-25

Po zmianie:
2022-10-29

Zobacz inne

Prawo