Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Złotów, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00361266/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

NADLEŚNICTWO ZŁOTÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana kotłów na zgazowane drewno(5 klasy)
w siedzibach leśniczówek Nadleśnictwa Złotów - 3 postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO ZŁOTÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570064553

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Petera Josepha Lenne 1

1.5.2.) Miejscowość: Złotów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 67 263 34 71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.zlotow@pila.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana kotłów na zgazowane drewno(5 klasy)
w siedzibach leśniczówek Nadleśnictwa Złotów - 3 postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c837013-397f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361266

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00341979/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wymiana kotłów grzewczych 6 sztuk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy eZamawiający - https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/
lub poczty elektronicznej – zamowienia.zlotow@pila.lasy.gov.pl

2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy eZamawiający pod adresem internetowym: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ lub przy pomocy poczty elektronicznej. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje, przekazywane za pomocą poczty elektronicznej muszą zawierać w tytule wiadomości numer referencyjny sprawy, której ona dotyczy (SA.270.28.2022).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne zasady korzystania z Platformy:

1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu
na subdomenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile pod adresem internetowym Platforma eZamawiający - https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ lub Platforma Zakupowa Marketplanet https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany
do strony Platforma Zakupowa Marketplanet https://oneplace.marketplanet.pl/, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres
e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację
w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz
z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu oraz sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
5) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane, pod rygorem nieważności na Platformie eZamawiający pod adresem internetowym: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ w zakładce „Oferty”.
6) korzystanie z Platformy eZamawiający jest bezpłatne.

4.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie eZamawiający, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

5.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, docx, xlsx, csv, jpg, jpeg, tif, png, svg, zip, tar, gz, gzip, 7z, XAdES, CAdES, PAdES.

6.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę eZamawiający stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Złotów.
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezależnie od postanowień pkt 19.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1. prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.28.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 307478,76 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn:

Wymiana kotłów na zgazowane drewno (5 klasy) w siedzibach leśniczówek Nadleśnictwa ZłotówCzęść 1. Wymiana kotła na zgazowane drewno (5 klasy) w :

Leśniczówka Wąsosz
moc kotła min. 15 kW
Lokalizacja: Wąsosz 9, 77 – 400 Złotów
1.1. Przedmiot i zakres robót

1.1.1. Roboty rozbiórkowe / demontażowe
Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejącego kotła wraz z instalacją w zakresie niezbędnym do podłączenie i uruchomienia nowego kotła, wykonawca nie pozostawia nieczynnych zbędnych fragmentów instalacji w kotłowni.

1.1.2. Parametry kotłowni

Kocioł
- montaż nowych kotłów należy wykonać zgodnie ze schematem będącym załącznikiem do dokumentacji,
- moc kotłów zgodnie ze specyfikacją,
- kocioł musi spełniać 5 klasę (PN-EN303-5:2012, potwierdzenie certyfikatem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008r.) emisji spalin,
- sprawność kotła min 91%
- gwarancja na kocioł min 5 lat
- sterownie temperaturą – bezprzewodowy regulator pokojowy

Regulator kotła

Projektowany regulator dla kotłów powinien spełniać minimalną funkcjonalność pracy w zakresie czynności:
- sterowanie wentylatorem nadmuchowym,
- sterowanie pompą centralnego ogrzewania CO,
- płynne sterowanie obiegiem z zaworem mieszającym,
- sterowanie pompą CWU,
- współpraca z termostatem pokojowym,

Zabezpieczające wyposażenia kotła:

- termostat bezpieczeństwa STB
- armaturę zabezpieczającą w wersji do montażu w układzie zamkniętym

1.1.3. Zasobnik + bufor

Wszystkie kotły należy wyposażyć w zasobnik z wężownicą oraz prosty izolowany o pojemności wg poniższej specyfikacji

Leśniczówka Wąsosz zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Paruszka zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Plecemin zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Augustowo zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Wierzchołek zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Łobzonka zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l

1.1.4. Osprzęt, oruruwanie

Wykonawca zobowiazany jest przewidzieć wszelkie materiały niezbędne do prawidłowego podłączenia i uruchomienia kotłowni, ze względu na różnorodność mocy kotłów oraz wymiarów kotłowni i ujęcia ich w kosztorysie.
Orurownia należy wykonać z rur dopuszczonych do stosowania w systemach centralnego ogrzewania a po zakończeniu montażu zabezpieczyć je izolacją termiczną o grubości ścianki min 20mm. Pompki obiegowe należy zastosować o niskim zużyciu energii w klasie A.

1.1.5. Zabezpieczenie UPS / prace elektryczne

Wykonawca dokona zakupu oraz montażu w każdej kotłowni zasilacza awaryjnego o mocy wystarczającej na pracę kotłowni minimum 30min w przypadku zaniku zasilania oraz skoków napięcia. Wszystkie prace elektryczne muszą być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje a na zakończenie robót zostaną wykonane pomiary elektryczne z wystawieniem protokołu dopuszczającym wykonaną instalację do eksploatacji.

1.1.6. Montaż wkładu kominowego/wymiana wkładu / podłączenie do komina
W przypadku dwóch kotłowni należy dokonać montażu wkładu kominowego a w jednym przypadku wymiany starego wkładu na nowy, wkłady należy wykonać ze stali żaroodpornej oraz kwasoodpornej o średnicy dopasowanej do mocy kotła. We wszystkich przypadkach wykonawca dokona podłączenia kotła do komina zgodnie ze sztuką kominiarską na co przedstawi dokument odbioru przez mistrza kominiarskiego.

1.1.7. Uruchomienie / serwis

Wykonawca wykona rozruch kotłowni przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje nadane przez producenta kotła oraz dokona przeszkolenia użytkownika obiektu. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny, w czasie max 24h od otrzymania informacji rozpocznie procedurę usunięcia awarii (diagnoza) zakończy usuwanie awarii w czasie 5dni (przywrócenie funkcjonowania kotła w pełnym zakresie) .


1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach nr 8-10 do SWZ, na które składają się :

- schemat montażu kotła zał. nr 10
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zał. nr 8
- przedmiar robót zał. nr 9

4.2.5.) Wartość części: 52407,21 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

16.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena brutto za wykonanie zamówienia (C) 60%
2. Wydłużenie okresu rękojmi za wady (G) 40%

16.2. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto podana w „Formularzu ofertowym” (wg wzoru zał. nr 1 do SWZ).
Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie
wg następującego wzoru:

C1= ( Cn/Co *Wc %)*100

gdzie:
C1 – liczba punktów danej oferty w kryterium cena
Cn – cena brutto najtańszej oferty (PLN)
Co – cena brutto badanej oferty (PLN)
WC – waga wskaźnika – 60 %
100 – współczynnik stały.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 60 punktów.

Ocena zostanie dokonana odrębnie dla każdej z części.

16.3. W kryterium wydłużenie okresu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (G) - ocenie poddany zostanie czas w jakim Wykonawca zadeklaruje poszerzenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zmówienia.
Punkty zostaną przyznane, w zależności od czasu zaoferowanego w miesiącach przez Wykonawcę w następujący sposób:
a. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 5 lat otrzyma 0 pkt.
b. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 6 lat otrzyma 20 pkt.
c. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 7 lat lub dłużej otrzyma 40 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 40 punktów.
Punktacja będzie przyznawana odrębnie dla każdej z części.

16.3 Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym terminu rękojmi za wady, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie okres rękojmi za wady równy okresowi minimalnemu, tj: 5 lat – za co Wykonawca otrzyma 0 pkt.

16.4 Łączna punktacja oferty stanowi sumę punków uzyskanych przez daną ofertę w poszczególnych kryteriach wyboru = C+G. Maksymalna liczba punktów przyznana ofercie może wynosić 100,00 pkt.
16.5 Ocenie w oparciu o ww. kryteria wyboru oferty poddane będą wyłącznie oferty
nie podlegające odrzuceniu.
16.6 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu
i uzyska najwyższą liczbę punktów dla każdej z części odrębnie.
16.7 W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn:

Wymiana kotłów na zgazowane drewno (5 klasy) w siedzibach leśniczówek Nadleśnictwa Złotów


Część 2. Wymiana kotła na zgazowane drewno (5 klasy) w :

Leśniczówka Paruszka
moc kotła min. 15 kW
Lokalizacja: Paruszka 3, 77 – 430 Krajenka1.1. Przedmiot i zakres robót

1.1.1. Roboty rozbiórkowe / demontażowe
Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejącego kotła wraz z instalacją w zakresie niezbędnym do podłączenie i uruchomienia nowego kotła, wykonawca nie pozostawia nieczynnych zbędnych fragmentów instalacji w kotłowni.

1.1.2. Parametry kotłowni

Kocioł
- montaż nowych kotłów należy wykonać zgodnie ze schematem będącym załącznikiem do dokumentacji,
- moc kotłów zgodnie ze specyfikacją,
- kocioł musi spełniać 5 klasę (PN-EN303-5:2012, potwierdzenie certyfikatem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008r.) emisji spalin,
- sprawność kotła min 91%
- gwarancja na kocioł min 5 lat
- sterownie temperaturą – bezprzewodowy regulator pokojowy

Regulator kotła

Projektowany regulator dla kotłów powinien spełniać minimalną funkcjonalność pracy w zakresie czynności:
- sterowanie wentylatorem nadmuchowym,
- sterowanie pompą centralnego ogrzewania CO,
- płynne sterowanie obiegiem z zaworem mieszającym,
- sterowanie pompą CWU,
- współpraca z termostatem pokojowym,

Zabezpieczające wyposażenia kotła:

- termostat bezpieczeństwa STB
- armaturę zabezpieczającą w wersji do montażu w układzie zamkniętym

1.1.3. Zasobnik + bufor

Wszystkie kotły należy wyposażyć w zasobnik z wężownicą oraz prosty izolowany o pojemności wg poniższej specyfikacji

Leśniczówka Wąsosz zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Paruszka zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Plecemin zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Augustowo zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Wierzchołek zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Łobzonka zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l

1.1.4. Osprzęt, oruruwanie

Wykonawca zobowiazany jest przewidzieć wszelkie materiały niezbędne do prawidłowego podłączenia i uruchomienia kotłowni, ze względu na różnorodność mocy kotłów oraz wymiarów kotłowni i ujęcia ich w kosztorysie.
Orurownia należy wykonać z rur dopuszczonych do stosowania w systemach centralnego ogrzewania a po zakończeniu montażu zabezpieczyć je izolacją termiczną o grubości ścianki min 20mm. Pompki obiegowe należy zastosować o niskim zużyciu energii w klasie A.

1.1.5. Zabezpieczenie UPS / prace elektryczne

Wykonawca dokona zakupu oraz montażu w każdej kotłowni zasilacza awaryjnego o mocy wystarczającej na pracę kotłowni minimum 30min w przypadku zaniku zasilania oraz skoków napięcia. Wszystkie prace elektryczne muszą być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje a na zakończenie robót zostaną wykonane pomiary elektryczne z wystawieniem protokołu dopuszczającym wykonaną instalację do eksploatacji.

1.1.6. Montaż wkładu kominowego/wymiana wkładu / podłączenie do komina
W przypadku dwóch kotłowni należy dokonać montażu wkładu kominowego a w jednym przypadku wymiany starego wkładu na nowy, wkłady należy wykonać ze stali żaroodpornej oraz kwasoodpornej o średnicy dopasowanej do mocy kotła. We wszystkich przypadkach wykonawca dokona podłączenia kotła do komina zgodnie ze sztuką kominiarską na co przedstawi dokument odbioru przez mistrza kominiarskiego.

1.1.7. Uruchomienie / serwis

Wykonawca wykona rozruch kotłowni przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje nadane przez producenta kotła oraz dokona przeszkolenia użytkownika obiektu. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny, w czasie max 24h od otrzymania informacji rozpocznie procedurę usunięcia awarii (diagnoza) zakończy usuwanie awarii w czasie 5dni (przywrócenie funkcjonowania kotła w pełnym zakresie) .


1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach nr 8-10 do SWZ, na które składają się :

- schemat montażu kotła zał. nr 10
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zał. nr 8
- przedmiar robót zał. nr 9

4.2.5.) Wartość części: 46907,21 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

16.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena brutto za wykonanie zamówienia (C) 60%
2. Wydłużenie okresu rękojmi za wady (G) 40%

16.2. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto podana w „Formularzu ofertowym” (wg wzoru zał. nr 1 do SWZ).
Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie
wg następującego wzoru:

C1= ( Cn/Co *Wc %)*100

gdzie:
C1 – liczba punktów danej oferty w kryterium cena
Cn – cena brutto najtańszej oferty (PLN)
Co – cena brutto badanej oferty (PLN)
WC – waga wskaźnika – 60 %
100 – współczynnik stały.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 60 punktów.

Ocena zostanie dokonana odrębnie dla każdej z części.

16.3. W kryterium wydłużenie okresu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (G) - ocenie poddany zostanie czas w jakim Wykonawca zadeklaruje poszerzenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zmówienia.
Punkty zostaną przyznane, w zależności od czasu zaoferowanego w miesiącach przez Wykonawcę w następujący sposób:
a. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 5 lat otrzyma 0 pkt.
b. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 6 lat otrzyma 20 pkt.
c. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 7 lat lub dłużej otrzyma 40 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 40 punktów.
Punktacja będzie przyznawana odrębnie dla każdej z części.

16.3 Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym terminu rękojmi za wady, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie okres rękojmi za wady równy okresowi minimalnemu, tj: 5 lat – za co Wykonawca otrzyma 0 pkt.

16.4 Łączna punktacja oferty stanowi sumę punków uzyskanych przez daną ofertę w poszczególnych kryteriach wyboru = C+G. Maksymalna liczba punktów przyznana ofercie może wynosić 100,00 pkt.
16.5 Ocenie w oparciu o ww. kryteria wyboru oferty poddane będą wyłącznie oferty
nie podlegające odrzuceniu.
16.6 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu
i uzyska najwyższą liczbę punktów dla każdej z części odrębnie.
16.7 W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn:

Wymiana kotłów na zgazowane drewno (5 klasy) w siedzibach leśniczówek Nadleśnictwa ZłotówCzęść 3. Wymiana kotła na zgazowane drewno (5 klasy) w :

Leśniczówka Plecemin
moc kotła min. 20 kW
Lokalizacja: Plecemin 4a, 64 - 970 Piła1.1. Przedmiot i zakres robót

1.1.1. Roboty rozbiórkowe / demontażowe
Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejącego kotła wraz z instalacją w zakresie niezbędnym do podłączenie i uruchomienia nowego kotła, wykonawca nie pozostawia nieczynnych zbędnych fragmentów instalacji w kotłowni.

1.1.2. Parametry kotłowni

Kocioł
- montaż nowych kotłów należy wykonać zgodnie ze schematem będącym załącznikiem do dokumentacji,
- moc kotłów zgodnie ze specyfikacją,
- kocioł musi spełniać 5 klasę (PN-EN303-5:2012, potwierdzenie certyfikatem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008r.) emisji spalin,
- sprawność kotła min 91%
- gwarancja na kocioł min 5 lat
- sterownie temperaturą – bezprzewodowy regulator pokojowy

Regulator kotła

Projektowany regulator dla kotłów powinien spełniać minimalną funkcjonalność pracy w zakresie czynności:
- sterowanie wentylatorem nadmuchowym,
- sterowanie pompą centralnego ogrzewania CO,
- płynne sterowanie obiegiem z zaworem mieszającym,
- sterowanie pompą CWU,
- współpraca z termostatem pokojowym,

Zabezpieczające wyposażenia kotła:

- termostat bezpieczeństwa STB
- armaturę zabezpieczającą w wersji do montażu w układzie zamkniętym

1.1.3. Zasobnik + bufor

Wszystkie kotły należy wyposażyć w zasobnik z wężownicą oraz prosty izolowany o pojemności wg poniższej specyfikacji

Leśniczówka Wąsosz zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Paruszka zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Plecemin zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Augustowo zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Wierzchołek zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Łobzonka zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l

1.1.4. Osprzęt, oruruwanie

Wykonawca zobowiazany jest przewidzieć wszelkie materiały niezbędne do prawidłowego podłączenia i uruchomienia kotłowni, ze względu na różnorodność mocy kotłów oraz wymiarów kotłowni i ujęcia ich w kosztorysie.
Orurownia należy wykonać z rur dopuszczonych do stosowania w systemach centralnego ogrzewania a po zakończeniu montażu zabezpieczyć je izolacją termiczną o grubości ścianki min 20mm. Pompki obiegowe należy zastosować o niskim zużyciu energii w klasie A.

1.1.5. Zabezpieczenie UPS / prace elektryczne

Wykonawca dokona zakupu oraz montażu w każdej kotłowni zasilacza awaryjnego o mocy wystarczającej na pracę kotłowni minimum 30min w przypadku zaniku zasilania oraz skoków napięcia. Wszystkie prace elektryczne muszą być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje a na zakończenie robót zostaną wykonane pomiary elektryczne z wystawieniem protokołu dopuszczającym wykonaną instalację do eksploatacji.

1.1.6. Montaż wkładu kominowego/wymiana wkładu / podłączenie do komina
W przypadku dwóch kotłowni należy dokonać montażu wkładu kominowego a w jednym przypadku wymiany starego wkładu na nowy, wkłady należy wykonać ze stali żaroodpornej oraz kwasoodpornej o średnicy dopasowanej do mocy kotła. We wszystkich przypadkach wykonawca dokona podłączenia kotła do komina zgodnie ze sztuką kominiarską na co przedstawi dokument odbioru przez mistrza kominiarskiego.

1.1.7. Uruchomienie / serwis

Wykonawca wykona rozruch kotłowni przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje nadane przez producenta kotła oraz dokona przeszkolenia użytkownika obiektu. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny, w czasie max 24h od otrzymania informacji rozpocznie procedurę usunięcia awarii (diagnoza) zakończy usuwanie awarii w czasie 5dni (przywrócenie funkcjonowania kotła w pełnym zakresie) .


1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach nr 8-10 do SWZ, na które składają się :

- schemat montażu kotła zał. nr 10
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zał. nr 8
- przedmiar robót zał. nr 9

4.2.5.) Wartość części: 54533,21 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

16.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena brutto za wykonanie zamówienia (C) 60%
2. Wydłużenie okresu rękojmi za wady (G) 40%

16.2. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto podana w „Formularzu ofertowym” (wg wzoru zał. nr 1 do SWZ).
Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie
wg następującego wzoru:

C1= ( Cn/Co *Wc %)*100

gdzie:
C1 – liczba punktów danej oferty w kryterium cena
Cn – cena brutto najtańszej oferty (PLN)
Co – cena brutto badanej oferty (PLN)
WC – waga wskaźnika – 60 %
100 – współczynnik stały.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 60 punktów.

Ocena zostanie dokonana odrębnie dla każdej z części.

16.3. W kryterium wydłużenie okresu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (G) - ocenie poddany zostanie czas w jakim Wykonawca zadeklaruje poszerzenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zmówienia.
Punkty zostaną przyznane, w zależności od czasu zaoferowanego w miesiącach przez Wykonawcę w następujący sposób:
a. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 5 lat otrzyma 0 pkt.
b. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 6 lat otrzyma 20 pkt.
c. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 7 lat lub dłużej otrzyma 40 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 40 punktów.
Punktacja będzie przyznawana odrębnie dla każdej z części.

16.3 Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym terminu rękojmi za wady, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie okres rękojmi za wady równy okresowi minimalnemu, tj: 5 lat – za co Wykonawca otrzyma 0 pkt.

16.4 Łączna punktacja oferty stanowi sumę punków uzyskanych przez daną ofertę w poszczególnych kryteriach wyboru = C+G. Maksymalna liczba punktów przyznana ofercie może wynosić 100,00 pkt.
16.5 Ocenie w oparciu o ww. kryteria wyboru oferty poddane będą wyłącznie oferty
nie podlegające odrzuceniu.
16.6 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu
i uzyska najwyższą liczbę punktów dla każdej z części odrębnie.
16.7 W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn:

Wymiana kotłów na zgazowane drewno (5 klasy) w siedzibach leśniczówek Nadleśnictwa ZłotówCzęść 4. Wymiana kotła na zgazowane drewno (5 klasy) w :

Leśniczówka Augustowo
moc kotła min. 30 kW
Lokalizacja: Płytnica 45, 77 – 416 Tarnówka


1.1. Przedmiot i zakres robót

1.1.1. Roboty rozbiórkowe / demontażowe
Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejącego kotła wraz z instalacją w zakresie niezbędnym do podłączenie i uruchomienia nowego kotła, wykonawca nie pozostawia nieczynnych zbędnych fragmentów instalacji w kotłowni.

1.1.2. Parametry kotłowni

Kocioł
- montaż nowych kotłów należy wykonać zgodnie ze schematem będącym załącznikiem do dokumentacji,
- moc kotłów zgodnie ze specyfikacją,
- kocioł musi spełniać 5 klasę (PN-EN303-5:2012, potwierdzenie certyfikatem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008r.) emisji spalin,
- sprawność kotła min 91%
- gwarancja na kocioł min 5 lat
- sterownie temperaturą – bezprzewodowy regulator pokojowy

Regulator kotła

Projektowany regulator dla kotłów powinien spełniać minimalną funkcjonalność pracy w zakresie czynności:
- sterowanie wentylatorem nadmuchowym,
- sterowanie pompą centralnego ogrzewania CO,
- płynne sterowanie obiegiem z zaworem mieszającym,
- sterowanie pompą CWU,
- współpraca z termostatem pokojowym,

Zabezpieczające wyposażenia kotła:

- termostat bezpieczeństwa STB
- armaturę zabezpieczającą w wersji do montażu w układzie zamkniętym

1.1.3. Zasobnik + bufor

Wszystkie kotły należy wyposażyć w zasobnik z wężownicą oraz prosty izolowany o pojemności wg poniższej specyfikacji

Leśniczówka Wąsosz zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Paruszka zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Plecemin zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Augustowo zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Wierzchołek zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Łobzonka zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l

1.1.4. Osprzęt, oruruwanie

Wykonawca zobowiazany jest przewidzieć wszelkie materiały niezbędne do prawidłowego podłączenia i uruchomienia kotłowni, ze względu na różnorodność mocy kotłów oraz wymiarów kotłowni i ujęcia ich w kosztorysie.
Orurownia należy wykonać z rur dopuszczonych do stosowania w systemach centralnego ogrzewania a po zakończeniu montażu zabezpieczyć je izolacją termiczną o grubości ścianki min 20mm. Pompki obiegowe należy zastosować o niskim zużyciu energii w klasie A.

1.1.5. Zabezpieczenie UPS / prace elektryczne

Wykonawca dokona zakupu oraz montażu w każdej kotłowni zasilacza awaryjnego o mocy wystarczającej na pracę kotłowni minimum 30min w przypadku zaniku zasilania oraz skoków napięcia. Wszystkie prace elektryczne muszą być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje a na zakończenie robót zostaną wykonane pomiary elektryczne z wystawieniem protokołu dopuszczającym wykonaną instalację do eksploatacji.

1.1.6. Montaż wkładu kominowego/wymiana wkładu / podłączenie do komina
W przypadku dwóch kotłowni należy dokonać montażu wkładu kominowego a w jednym przypadku wymiany starego wkładu na nowy, wkłady należy wykonać ze stali żaroodpornej oraz kwasoodpornej o średnicy dopasowanej do mocy kotła. We wszystkich przypadkach wykonawca dokona podłączenia kotła do komina zgodnie ze sztuką kominiarską na co przedstawi dokument odbioru przez mistrza kominiarskiego.

1.1.7. Uruchomienie / serwis

Wykonawca wykona rozruch kotłowni przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje nadane przez producenta kotła oraz dokona przeszkolenia użytkownika obiektu. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny, w czasie max 24h od otrzymania informacji rozpocznie procedurę usunięcia awarii (diagnoza) zakończy usuwanie awarii w czasie 5dni (przywrócenie funkcjonowania kotła w pełnym zakresie) .


1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach nr 8-10 do SWZ, na które składają się :

- schemat montażu kotła zał. nr 10
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zał. nr 8
- przedmiar robót zał. nr 9

4.2.5.) Wartość części: 50627,71 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

16.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena brutto za wykonanie zamówienia (C) 60%
2. Wydłużenie okresu rękojmi za wady (G) 40%

16.2. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto podana w „Formularzu ofertowym” (wg wzoru zał. nr 1 do SWZ).
Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie
wg następującego wzoru:

C1= ( Cn/Co *Wc %)*100

gdzie:
C1 – liczba punktów danej oferty w kryterium cena
Cn – cena brutto najtańszej oferty (PLN)
Co – cena brutto badanej oferty (PLN)
WC – waga wskaźnika – 60 %
100 – współczynnik stały.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 60 punktów.

Ocena zostanie dokonana odrębnie dla każdej z części.

16.3. W kryterium wydłużenie okresu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (G) - ocenie poddany zostanie czas w jakim Wykonawca zadeklaruje poszerzenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zmówienia.
Punkty zostaną przyznane, w zależności od czasu zaoferowanego w miesiącach przez Wykonawcę w następujący sposób:
a. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 5 lat otrzyma 0 pkt.
b. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 6 lat otrzyma 20 pkt.
c. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 7 lat lub dłużej otrzyma 40 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 40 punktów.
Punktacja będzie przyznawana odrębnie dla każdej z części.

16.3 Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym terminu rękojmi za wady, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie okres rękojmi za wady równy okresowi minimalnemu, tj: 5 lat – za co Wykonawca otrzyma 0 pkt.

16.4 Łączna punktacja oferty stanowi sumę punków uzyskanych przez daną ofertę w poszczególnych kryteriach wyboru = C+G. Maksymalna liczba punktów przyznana ofercie może wynosić 100,00 pkt.
16.5 Ocenie w oparciu o ww. kryteria wyboru oferty poddane będą wyłącznie oferty
nie podlegające odrzuceniu.
16.6 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu
i uzyska najwyższą liczbę punktów dla każdej z części odrębnie.
16.7 W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn:

Wymiana kotłów na zgazowane drewno (5 klasy) w siedzibach leśniczówek Nadleśnictwa Złotów

Przedmiot zamówienia został podzielony na części:Część 5. Wymiana kotła na zgazowane drewno (5 klasy) w :

Leśniczówka Wierzchołek
moc kotła min. 25 kW
Lokalizacja: Wersk 1, 77 – 424 Zakrzewo


1.1. Przedmiot i zakres robót

1.1.1. Roboty rozbiórkowe / demontażowe
Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejącego kotła wraz z instalacją w zakresie niezbędnym do podłączenie i uruchomienia nowego kotła, wykonawca nie pozostawia nieczynnych zbędnych fragmentów instalacji w kotłowni.

1.1.2. Parametry kotłowni

Kocioł
- montaż nowych kotłów należy wykonać zgodnie ze schematem będącym załącznikiem do dokumentacji,
- moc kotłów zgodnie ze specyfikacją,
- kocioł musi spełniać 5 klasę (PN-EN303-5:2012, potwierdzenie certyfikatem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008r.) emisji spalin,
- sprawność kotła min 91%
- gwarancja na kocioł min 5 lat
- sterownie temperaturą – bezprzewodowy regulator pokojowy

Regulator kotła

Projektowany regulator dla kotłów powinien spełniać minimalną funkcjonalność pracy w zakresie czynności:
- sterowanie wentylatorem nadmuchowym,
- sterowanie pompą centralnego ogrzewania CO,
- płynne sterowanie obiegiem z zaworem mieszającym,
- sterowanie pompą CWU,
- współpraca z termostatem pokojowym,

Zabezpieczające wyposażenia kotła:

- termostat bezpieczeństwa STB
- armaturę zabezpieczającą w wersji do montażu w układzie zamkniętym

1.1.3. Zasobnik + bufor

Wszystkie kotły należy wyposażyć w zasobnik z wężownicą oraz prosty izolowany o pojemności wg poniższej specyfikacji

Leśniczówka Wąsosz zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Paruszka zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Plecemin zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Augustowo zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Wierzchołek zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Łobzonka zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l

1.1.4. Osprzęt, oruruwanie

Wykonawca zobowiazany jest przewidzieć wszelkie materiały niezbędne do prawidłowego podłączenia i uruchomienia kotłowni, ze względu na różnorodność mocy kotłów oraz wymiarów kotłowni i ujęcia ich w kosztorysie.
Orurownia należy wykonać z rur dopuszczonych do stosowania w systemach centralnego ogrzewania a po zakończeniu montażu zabezpieczyć je izolacją termiczną o grubości ścianki min 20mm. Pompki obiegowe należy zastosować o niskim zużyciu energii w klasie A.

1.1.5. Zabezpieczenie UPS / prace elektryczne

Wykonawca dokona zakupu oraz montażu w każdej kotłowni zasilacza awaryjnego o mocy wystarczającej na pracę kotłowni minimum 30min w przypadku zaniku zasilania oraz skoków napięcia. Wszystkie prace elektryczne muszą być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje a na zakończenie robót zostaną wykonane pomiary elektryczne z wystawieniem protokołu dopuszczającym wykonaną instalację do eksploatacji.

1.1.6. Montaż wkładu kominowego/wymiana wkładu / podłączenie do komina
W przypadku dwóch kotłowni należy dokonać montażu wkładu kominowego a w jednym przypadku wymiany starego wkładu na nowy, wkłady należy wykonać ze stali żaroodpornej oraz kwasoodpornej o średnicy dopasowanej do mocy kotła. We wszystkich przypadkach wykonawca dokona podłączenia kotła do komina zgodnie ze sztuką kominiarską na co przedstawi dokument odbioru przez mistrza kominiarskiego.

1.1.7. Uruchomienie / serwis

Wykonawca wykona rozruch kotłowni przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje nadane przez producenta kotła oraz dokona przeszkolenia użytkownika obiektu. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny, w czasie max 24h od otrzymania informacji rozpocznie procedurę usunięcia awarii (diagnoza) zakończy usuwanie awarii w czasie 5dni (przywrócenie funkcjonowania kotła w pełnym zakresie) .


1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach nr 8-10 do SWZ, na które składają się :

- schemat montażu kotła zał. nr 10
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zał. nr 8
- przedmiar robót zał. nr 9

4.2.5.) Wartość części: 50096,21 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

16.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena brutto za wykonanie zamówienia (C) 60%
2. Wydłużenie okresu rękojmi za wady (G) 40%

16.2. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto podana w „Formularzu ofertowym” (wg wzoru zał. nr 1 do SWZ).
Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie
wg następującego wzoru:

C1= ( Cn/Co *Wc %)*100

gdzie:
C1 – liczba punktów danej oferty w kryterium cena
Cn – cena brutto najtańszej oferty (PLN)
Co – cena brutto badanej oferty (PLN)
WC – waga wskaźnika – 60 %
100 – współczynnik stały.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 60 punktów.

Ocena zostanie dokonana odrębnie dla każdej z części.

16.3. W kryterium wydłużenie okresu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (G) - ocenie poddany zostanie czas w jakim Wykonawca zadeklaruje poszerzenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zmówienia.
Punkty zostaną przyznane, w zależności od czasu zaoferowanego w miesiącach przez Wykonawcę w następujący sposób:
a. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 5 lat otrzyma 0 pkt.
b. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 6 lat otrzyma 20 pkt.
c. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 7 lat lub dłużej otrzyma 40 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 40 punktów.
Punktacja będzie przyznawana odrębnie dla każdej z części.

16.3 Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym terminu rękojmi za wady, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie okres rękojmi za wady równy okresowi minimalnemu, tj: 5 lat – za co Wykonawca otrzyma 0 pkt.

16.4 Łączna punktacja oferty stanowi sumę punków uzyskanych przez daną ofertę w poszczególnych kryteriach wyboru = C+G. Maksymalna liczba punktów przyznana ofercie może wynosić 100,00 pkt.
16.5 Ocenie w oparciu o ww. kryteria wyboru oferty poddane będą wyłącznie oferty
nie podlegające odrzuceniu.
16.6 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu
i uzyska najwyższą liczbę punktów dla każdej z części odrębnie.
16.7 W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn:

Wymiana kotłów na zgazowane drewno (5 klasy) w siedzibach leśniczówek Nadleśnictwa ZłotówCzęść 6. Wymiana kotła na zgazowane drewno (5 klasy) w :

Leśniczówka Łobzonka
moc kotła min. 15 kW
Lokalizacja: Piesna 50, 89 – 310 Łobżenica


1.1. Przedmiot i zakres robót

1.1.1. Roboty rozbiórkowe / demontażowe
Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejącego kotła wraz z instalacją w zakresie niezbędnym do podłączenie i uruchomienia nowego kotła, wykonawca nie pozostawia nieczynnych zbędnych fragmentów instalacji w kotłowni.

1.1.2. Parametry kotłowni

Kocioł
- montaż nowych kotłów należy wykonać zgodnie ze schematem będącym załącznikiem do dokumentacji,
- moc kotłów zgodnie ze specyfikacją,
- kocioł musi spełniać 5 klasę (PN-EN303-5:2012, potwierdzenie certyfikatem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008r.) emisji spalin,
- sprawność kotła min 91%
- gwarancja na kocioł min 5 lat
- sterownie temperaturą – bezprzewodowy regulator pokojowy

Regulator kotła

Projektowany regulator dla kotłów powinien spełniać minimalną funkcjonalność pracy w zakresie czynności:
- sterowanie wentylatorem nadmuchowym,
- sterowanie pompą centralnego ogrzewania CO,
- płynne sterowanie obiegiem z zaworem mieszającym,
- sterowanie pompą CWU,
- współpraca z termostatem pokojowym,

Zabezpieczające wyposażenia kotła:

- termostat bezpieczeństwa STB
- armaturę zabezpieczającą w wersji do montażu w układzie zamkniętym

1.1.3. Zasobnik + bufor

Wszystkie kotły należy wyposażyć w zasobnik z wężownicą oraz prosty izolowany o pojemności wg poniższej specyfikacji

Leśniczówka Wąsosz zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Paruszka zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Plecemin zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Augustowo zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Wierzchołek zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Łobzonka zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l

1.1.4. Osprzęt, oruruwanie

Wykonawca zobowiazany jest przewidzieć wszelkie materiały niezbędne do prawidłowego podłączenia i uruchomienia kotłowni, ze względu na różnorodność mocy kotłów oraz wymiarów kotłowni i ujęcia ich w kosztorysie.
Orurownia należy wykonać z rur dopuszczonych do stosowania w systemach centralnego ogrzewania a po zakończeniu montażu zabezpieczyć je izolacją termiczną o grubości ścianki min 20mm. Pompki obiegowe należy zastosować o niskim zużyciu energii w klasie A.

1.1.5. Zabezpieczenie UPS / prace elektryczne

Wykonawca dokona zakupu oraz montażu w każdej kotłowni zasilacza awaryjnego o mocy wystarczającej na pracę kotłowni minimum 30min w przypadku zaniku zasilania oraz skoków napięcia. Wszystkie prace elektryczne muszą być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje a na zakończenie robót zostaną wykonane pomiary elektryczne z wystawieniem protokołu dopuszczającym wykonaną instalację do eksploatacji.

1.1.6. Montaż wkładu kominowego/wymiana wkładu / podłączenie do komina
W przypadku dwóch kotłowni należy dokonać montażu wkładu kominowego a w jednym przypadku wymiany starego wkładu na nowy, wkłady należy wykonać ze stali żaroodpornej oraz kwasoodpornej o średnicy dopasowanej do mocy kotła. We wszystkich przypadkach wykonawca dokona podłączenia kotła do komina zgodnie ze sztuką kominiarską na co przedstawi dokument odbioru przez mistrza kominiarskiego.

1.1.7. Uruchomienie / serwis

Wykonawca wykona rozruch kotłowni przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje nadane przez producenta kotła oraz dokona przeszkolenia użytkownika obiektu. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny, w czasie max 24h od otrzymania informacji rozpocznie procedurę usunięcia awarii (diagnoza) zakończy usuwanie awarii w czasie 5dni (przywrócenie funkcjonowania kotła w pełnym zakresie) .


1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach nr 8-10 do SWZ, na które składają się :

- schemat montażu kotła zał. nr 10
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zał. nr 8
- przedmiar robót zał. nr 9

4.2.5.) Wartość części: 52907,21 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

16.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena brutto za wykonanie zamówienia (C) 60%
2. Wydłużenie okresu rękojmi za wady (G) 40%

16.2. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto podana w „Formularzu ofertowym” (wg wzoru zał. nr 1 do SWZ).
Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie
wg następującego wzoru:

C1= ( Cn/Co *Wc %)*100

gdzie:
C1 – liczba punktów danej oferty w kryterium cena
Cn – cena brutto najtańszej oferty (PLN)
Co – cena brutto badanej oferty (PLN)
WC – waga wskaźnika – 60 %
100 – współczynnik stały.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 60 punktów.

Ocena zostanie dokonana odrębnie dla każdej z części.

16.3. W kryterium wydłużenie okresu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (G) - ocenie poddany zostanie czas w jakim Wykonawca zadeklaruje poszerzenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zmówienia.
Punkty zostaną przyznane, w zależności od czasu zaoferowanego w miesiącach przez Wykonawcę w następujący sposób:
a. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 5 lat otrzyma 0 pkt.
b. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 6 lat otrzyma 20 pkt.
c. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 7 lat lub dłużej otrzyma 40 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 40 punktów.
Punktacja będzie przyznawana odrębnie dla każdej z części.

16.3 Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym terminu rękojmi za wady, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie okres rękojmi za wady równy okresowi minimalnemu, tj: 5 lat – za co Wykonawca otrzyma 0 pkt.

16.4 Łączna punktacja oferty stanowi sumę punków uzyskanych przez daną ofertę w poszczególnych kryteriach wyboru = C+G. Maksymalna liczba punktów przyznana ofercie może wynosić 100,00 pkt.
16.5 Ocenie w oparciu o ww. kryteria wyboru oferty poddane będą wyłącznie oferty
nie podlegające odrzuceniu.
16.6 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu
i uzyska najwyższą liczbę punktów dla każdej z części odrębnie.
16.7 W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:


a) warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:


Część 1,2,3,4,5:

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 robotę budowlanych (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na montażu lub wymianie kotła c.o. na kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł brutto. (dla każdej z części zamówienia )

Wykonawca składający ofertę na kilka części , nie może przedstawić tego samego doświadczenia do więcej niż jednej części.

Zamawiający uzna także za wystarczające w ramach posiadanego doświadczenia przedłożenie na więcej niż jedną część zamówienia mniejszej ilości robót niż suma części , jeśli zadanie to obejmowało to zakres robót przewidziany dla tych części łącznie , np.; składając ofertę na dwie części jedno zadanie obejmujące montaż lub wymianę dwóch pieców c.o na sumę minimum 20.000 zł brutto, na trzy części jedno zadanie obejmujące montaż lub wymianę trzech pieców c.o na sumę minimum 30.000 zł brutto, itd.


b) warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponować:

Część 1,2,3,4,5,6:

- co najmniej 1 osobą kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych , lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego z aktualnymi
uprawnieniami zawodowymi wydanymi na podstawie ustawy Prawo Budowlane lub inne
odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( t. jedn.
Dz. U. z 2021, poz. 2351) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.jed.Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.).Uwaga! Jeśli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część Zamawiający uzna warunek za spełniony także wtedy, jeśli Wykonawca wykaże się dysponowaniem łącznie dla wszystkich części, na które Wykonawca składa ofertę : - co najmniej 1 osobą kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych , lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego z aktualnymi uprawnieniami zawodowymi wydanymi na podstawie ustawy Prawo Budowlane lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( t. jedn.
Dz. U. z 2021, poz. 2351) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.jed.Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.W zakresie niepodlegania wykluczeniu:

1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w Rozdziale 6-9 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale 4 i w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale 5 - na lub zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ.
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
4) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.

2.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postepowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

3.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

4. W zakresie nieuregulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.

6.WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – na lub zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SWZ),

2) dowody określające, czy wskazane przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych roboty budowlane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie;

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).

2.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postepowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

3.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

4. W zakresie nieuregulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.

6. WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na lub zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy PZP:
1) art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2) art. 109 ust. 1 pkt 7) PZP który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się również:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. INNE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

1. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej – sporządzony zgodnie z załączonym przedmiarem robót (załącznik nr 9 do SWZ).

2.Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy sporządzić zgodnie z zapisami określonymi w Rozdziale 12 pkt. 12.5-12.6 SWZ;
2) oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
3) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

9.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( w tym także wspólnicy spółki cywilnej):
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa w ust. 6.1 SWZ

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z załącznikiem nr 3a do SWZ.

9.4.W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

9.5. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu trzeciego na lub zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - na lub zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – na lub zgodnie z załącznikiem nr 3b do SWZ;
Zobowiązanie ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na, podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany sposobu wykonania robót oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:
a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie robót,
b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw,
c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania robót,
d) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych Umową, z zastrzeżeniem, że wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie odpowiedzialności,
e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz następstw tego zdarzenia (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji robót lub wstrzymania ich świadczenia przez Zamawiającego),
f) o czas, kiedy realizacja przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich, za których działania odpowiedzialności nie ponosi żadna ze Stron uniemożliwiających wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy,
g) o czas wynikający z konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych na realizację przedmiotu Umowy,
h) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, pod rygorem nieważności na Platformie eZamawiający pod adresem https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ w zakładce „Oferty"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy - ciąg dalszy do Sekcja VII pkt. 7.4

3. Strony dopuszczają również możliwość:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawców robót stanowiących Przedmiot Umowy, co do których Wykonawca w Ofercie oświadczył, że będzie je wykonywał osobiście, jeżeli będzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy;

2) zmian osobowych personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia określonej funkcji (zarówno na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać wszystkie warunki określone dla tej funkcji w ogłoszeniu o zamówieniu dla przetargu poprzedzającego zawarcie Umowy, na dzień złożenia wniosku o zmianę personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż kwalifikacje personelu wymienione w SWZ.
3) zmian Podmiotu Udostępniającego Zasoby (PUZ), o którym mowa w art. 118 ust. 1-4 ustawy Pzp, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.


1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:
-niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Zobacz inne

Prawo